Zábava

Aktualizácie krajín: Slovensko | | faktov

Navrhované kľúčové zmeny v dani z pridanej hodnoty na Slovensku

Vláda na Slovensku v súčasnosti prijíma zákon č. 222/2004 pripravuje zmeny v DPH zavedením novely Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Táto novela zatiaľ nebola prerokovaná v NR SR av súčasnosti je predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Nové zmeny, ak prejdú, nadobudnú účinnosť v rokoch 2023 a 2024. Niektoré zo zmien, ktoré by mohli mať významný vplyv, sú:

Náklady bez možného odpočtu DPH

Definícia tovarov a služieb, ktoré sú potenciálne oslobodené od DPH, sa zmení tak, aby sa z práva na oslobodenie od DPH vylúčili nepodnikateľské výdavky, ako sú pohostenie, pohostenie alebo reprezentácia. Nová definícia rozširuje výnimku z oslobodenia od DPH, pričom výslovne vylučuje výdavky, ktoré nemožno striktne považovať za prevádzkové náklady. Zatiaľ čo súčasná definícia striktne vylučuje náklady na reprezentáciu a reprezentáciu, nová definícia umožňuje širšie oslobodenie rôznych výdavkov a výklad na základe skutočných druhov výdavkov a podnikania a transakcií platiteľa DPH.

Účinnosť zmeny je naplánovaná na 1. januára 2023.

Úprava odpočtu DPH pri nezaplatených transakciách

Platiteľ DPH, ktorý nezaplatí za dodaný tovar alebo službu do 90 dní po lehote splatnosti, bude povinný upraviť odpočítanie DPH a odpočítanú DPH účinne vrátiť správcovi dane. Úprava oslobodenia od DPH sa týka transakcií, pri ktorých je dodávateľ povinný platiť DPH, t. j. nie je relevantné, kedy je povinný platiť DPH odberateľ. Táto nová povinnosť zahŕňa niekoľko podmienok.

Účinnosť zmeny je naplánovaná na 1. januára 2023.

Nové požiadavky na poskytovateľov platobných služieb

Na základe smernice EÚ 2020/287, ktorá zavádza určité požiadavky pre poskytovateľov platobných služieb, Slovensko teraz zavádza potrebné zmeny. V zmysle navrhovanej novely majú poskytovatelia platobných služieb novú povinnosť viesť podrobné záznamy o príjemcoch a poskytovaných cezhraničných platobných službách. Podrobnosti z evidencie by sa mali daňovým úradom poskytovať štvrťročne. Účelom tejto novej povinnosti je riešiť rastúci elektronický obchod prostredníctvom cezhraničných transakcií a potenciálne vyhýbanie sa DPH v EÚ.

READ  Grill Cerebreniko's Cannes Exam 'Petro's Fever' (Exkluzívne) | Novinky

Účinnosť zmeny je naplánovaná na 1. januára 2024.

Ak novely schváli slovenský parlament, slovenskí platitelia DPH sú povinní konať podľa toho a zosúladiť doterajšiu politiku a administratívu s novým zákonom. Vzhľadom na legislatívny proces môžu uvedené novely prejsť pred ich prijatím do zákona zmenami.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Gabora Butora.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close