Zábava

Čo vieme o výkonnom nariadení texaského guvernéra Grega Abbotta o premiestnení apríla

AUSTIN, Texas – Guvernér Greg Abbott testuje právomoci štátu na presadzovanie federálnych zákonov o prisťahovalectve, odvolávajúc sa na nárast migrantov pozdĺž texasko-mexickej hranice.

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Povoľte ho v nastaveniach prehliadača.

kAm~? %9FCD52J[ p33@EE @C56C65 DE2E6 A@=:46 2?5 }2E:@?2= vF2C5 D@=5:6CD E@ E2<6 F?2FE9@C:K65 :>>:8C2?ED E96J 2AAC696?5 E@ E96 A@CED @7 6?ECJ[ C2E96C E92? H2:E:?8 E@ EFC? E96> @G6C E@ 7656C2= w@>6=2?5 $64FC:EJ @77:4:2=D]k^ Áno

kAm}6G6CE96=6DD[ %6I2D s6A2CE>6?E @7 !F3=:4 $276EJ EC@@A6CD 2?5 %6I2D |:=:E2CJ s6A2CE>6?E D@=5:6CD DE:== H@F=5 9@=5 😕 DE2E6 56E6?E:@? 46?E6CD[ :7 A@DD:3=6[ D@>6 @7 E96 A6@A=6 H9@ E96J DFDA64E 2C6 😕 E96 4@F?ECJ :==682==J]k^ Áno

kAm&?56C p33@EE’D `e\>@?E9\@=5 3@C56C :?:E:2E:G6 ~A6C2E:@? {@?6 $ E2C[ 😕 46CE2:? :?DE2?46D[ >:8C2?ED H9@’G6 366? 2AAC696?565 3J %6I2D 42? 36 AC@D64FE65 @? DE2E6 492C86D[ DF49 2D EC6DA2DD:?8]k^ Áno

kAmx? 42D6D 😕 H9:49 E96J’C6 ?@E DFDA64E65 @7 G:@=2E:?8 DE2E6 =2H[ @?=J E96 7656C2= =2H E92E 32CD 6?E6C:?8 E96 &]$]36EH66? E96 A@CED @7 6?ECJ[ E96 >:8C2?ED F?56C p33@EE’D @C56C 4@F=5 36 E2<6? 5:C64E=J E@ E96 3C:586D 2?5 C6=62D65]k^ Áno

kAmxE’D ?@E 4=62C 6I24E=J 9@H E92E H@F=5 H@C<]k^Am

kAm$A@<6D>6? 7@C p33@EE[ s!$ 2?5 E96 >:=:E2CJ 56A2CE>6?E 92G6 ?@E C6DA@?565 E@ BF6C:6D 23@FE H96E96C 2?J F?5@4F>6?E65 :>>:8C2?ED 24EF2==J 92G6 366? E2<6? E@ 2?5 C6=62D65 2E A@CED @7 6?ECJ[ H9:49 2C6 :?E6C?2E:@?2= 3C:586D 2E E96 3@C56C]k^ Áno

kAmp=D@[ s!$ DA@<6DH@>2? tC:4<2 |:==6C[ C6DA@?5:?8 E@ 2? 6>2:= 2D<:?8 9@H E96 286?4J H2D 42CCJ:?8 @FE p33@EE’D @C56C 2?5 H96E96C DE2E6 A@=:46 H@F=5 FD6 7@C46 :7 >:8C2?ED C67FD6 E@ 244@>A2?J E96> E@ A@CED @7 6?ECJ[ D2:5 =2E6 %9FCD52Jik^Am

kAm“%96 56A2CE>6?E 😀 24E:?8 F?56C E96 5:C64E:@? @7 v@G6C?@C vC68 p33@EE’D tI64FE:G6 ~C56C }@] vp\c`[ H9:49 J@F 42? 7:?5 k2 9C67lQ9EEADi^^8@G]E6I2D]8@G^FA=@25D^7:=6D^AC6DD^t~\vp\c`]A57Qm96C6k^2m]pE E9:DE:>6[ H6 2C6 F?23=6 E@ 5:D4FDD @A6C2E:@?2= DA64:7:4D]“k^Áno

READ  Profil Slovenska - Časová os - Správy BBC

kAm~? uC: 52J[ E96 >:=:E2CJ 56A2CE>6?E 5:5 ?@E :>>65:2E6=J C6DA@?5 E@ D:>:=2C :?BF:C:6D]k^ Áno

kAm(9J 😀 p33@EE 5@:?8 E9:Dnk^Am

kAmx? 9:D @C56C[ p33@EE D2:5 !C6D:56?E y@6 q:56?’D 2EE6>AE E@ 6?5 6IAF=D:@?D F?56C 2 A2?56>:4\C6=2E65 962=E9 A@=:4J <?@H? 2D %:E=6 ca 2?5 42?46= E96 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]52==2D?6HD]4@>^?6HD^A@=:E:4D^a_aa^_e^b_^H92ED\?6IE\27E6C\DFAC6>6\4@FCE\CF=65\AC6D:56 ?E\3:56?\42?\D4C2A\C6>2:?\:?\>6I:4@\A@=:4J^Qm|:8C2?E !C@E64E:@? !C@E@4@=D E92E 92G6 7@C465 2DJ=F>\D66<6CD E@ H2:E :? |6I:4@k^2m 2D E96:C 42D6D >2<6 E96:C H2J E9C@F89 &]$]:>>:8C2E:@? 4@FCED „H:== :?G:E6 E96 42CE6=DE@ D>F88=6 >:==:@?D >@C6 :==682= :>>:8C2?ED :?E@ %6I2D]„k^áno

kAmp33@EE D2:5 :==682= 4C@DD:?8D 92G6 C624965 C64@C5 =6G6=D]k^Am

kAm{2E6 %9FCD52J[ 2AA62C:?8 @? E96 u@I qFD:?6DD 492??6=’D k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]7@I3FD:?6DD]4@>^D9@HD^[”k^2m p33@EE D2:5 q:56? 25>:?:DEC2E:@? @77:4:2=D “H2?E @A6? 3@C56C A@=:4:6D]%6I2D H:== 5@ H92E6G6C:E E2<6D E@ DE@A E96 s6>@4C2E:4 25>:?:DEC2E:@?[ D2:5 p33@EE[ 2 #6AF3=:42? H9@ @? }@G] g : D 2D<:?8 G@E6CD 7@C 2 E9:C5 E6C>]k^Am

kAm“%6I2D 😀 DE6AA:?8 FA ECJ:?8 E@ 4@>A6= E96 q:56? 25>:?:DEC2E:@? E@ 24EF2==J 7@==@H E96 =2HD A2DD65 3J E96 &]$]r@?8C6DD[” p33@EE E@=5 9@DE k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]7@I3FD:?6DD]4@>^A6CD@?^<^=2CCJ\6C:42? D@G6C6:8?EJ[ 7@C %6I2D’ D276EJ 2?5 7@C E96 &?:E65 $E2E6D @7 p>6C:42 7@C A6@A=6 E@ 36 23=6 E@ 4@>6 E@ E96 &?:E65 $E2E6D =682==J[ 3FE ?@E :==682==J]“k^Áno

kAm(:E9 E96 @C56C[ p33@EE D2:5 E96 DE2E6 😀 “?@H 5@:?8 E96 F?AC64656?E65 2?5 E92E 😀 %6I2D =2H 6?7@C46>6?E 2?5 }2E:@?2= vF2C5[ 2?J3@5J E96J 2AAC696?5 4@>:?8 24C@DD E96 3@C56C :==682==J[ E96J H:== 36 C6EFC?:?8 E@ E96 3@C56C]“k^Áno

kAmp (9:E6 w@FD6 @77:4:2= C6DA@?565 =2E6 %9FCD52J E92E E96 7656C2= 8@G6C?>6?EF?56C q:56? 😀 :?DE2==:? 8-6H3@C56C E649?=@8J[ 3667:?8 FA E96 3F586E @7 E96 s6A2CE>6?E @7 w@>6=2?5 $64FC:EJ[ AFD9:?8 E@ 56E6C 9F>2? D>F88=:?8 2?5 D66<:?8 96>:DA96C:4 4@@A6C2E:@? E@ >2?286 7=@HD @7 >:8C2?ED]k^ Áno

kAm“v@G6C?@C p33@EE’D C64@C5 @? :>>:8C2E:@? 5@6D?’E 8:G6 FD 4@?7:56?46 😕 H92E 96 92D 4@@<65 FA ?@H[” E96 q:56? @77:4:2= D2:5] “w:DD@\42==65 ~A6C2E:@? {@?6 $E2C AFE ?2E:@?2= 8F2C5D>6? 285 = 2H 6a7@C46>6pE: 52?86C@FD D:EF2E:@?D 2?5 C6DF=E65:? 2 =@8:DE:42= ?:89E>2C6 ?665:?8 u656C2= C6D4F6[ 2?5 9:D D64@?52CJ :?DA64E:@?D @7 ECF4<D 4C@DD:?8 :?E@ %6I2D 4@DE 2 3:==:@? 5@==2CD 2 H66< 😕 EC256 2E @?6 3C:586 2=@?6 H:E9@FE EFC?:?8 FA 2 D:?8=6 42D6 @7 9F>2? @C 5CF8 EC277:4<:?8]“k^Áno

READ  Ako sa katolícka charita stala hlasom pre prisťahovalcov na Slovensku

kAms@6D p33@EE 92G6 2 =682= DEC2E68Jnk^Am

kAmp33@EE 4@F=5 36 ESD:?8 E@ H:? 3C@256C = 2E:EF56 7@C DE2E6D E@ 6~7@C46 7656C2=:>>:8C2E:@? =2HD]x? 9:D @C56C[ 96 ?@E65 E92E 😕 a_`a[ E96 &]$]$FAC6>6 r@FCE >2J 92G6<65 5@H? A2CED – 3FE 5:5?'E @G6CEFC? 2== – @7 pC:K@?2'D 4@?EC@G6CD:2= :>>:8C2E:@? = 2H[ $q `_f_]k^ Áno

kAmp33@EE DA64:7:42==J C676CC65 E@ 2 AC@G:D:@? E92E 😕 D@>6 4:C4F>DE2?46D C6BF:C65 pC:K@?2 DE2E6 2?5 =@42= @77:46CD E@ G6C:7J E96 4:E:K6?D9:A @C 2 =:6? DE2EFD @7 A6@A=6 2CC6DE65[ DE@AA65[ @C 56E2:?65] p >2;@C:EJ @A:?:@? 3J E96?\yFDE:46 p?E9@J z6??65J D2:5 DE2E6 2a5 =@42= =2H 6?7@C46>6pE 4@F=5?’E 56E2:? A6@A=6 7@C AC@=@?865 A6C:@5D 7@C ?@E 42CCJ:?8 :>>:8C2E:@? 54F>60ED[ 2?5 E96 4@AD 4@F=5 36 DF65 7@C C24:2= AC@7:=:?8] qFE E96 4@FCE =67E E96 AC@G:D:@?[ <?@H? 2D $64E:@? a[ DE2?5:?8]k^ Áno

kAmy@9? *@@[ 2 &?:G6CD:EJ @7 r2=:7@C?:2\q6C<6=6J =2H AC@76DD@C[ D2:5 E92E H:E9 C646?E 492?86D 😕 E96 4@FCE’D 4@>A@D:E:@?[ p33@EE >2J 36 ECJ:?8 E@ AC@G@<6 2 DF:E E92E H@F=5 DAFC E96 4@FCE E@ C64@?D:56C :ED CF=:?8 😕 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]@J6K]@C8^42D6D^a_„^„\`gaQmpC:K@?2 GD]&]$k^2m]k^Am

kAm“xE’D BF:E6 4=6G6C[” D2:5 *@@[ H9@ D6CG65 😕 E96 yFDE:46 s6A2CE>6?E F?56C 7@C>6C !C6D:56?E v6@C86 (] qFD9]“w6 😀 8@:?8 E@ AC@G@<6 2 =2HDF:EE@ E6DE E96 pC:K@?2 42D6 E@ D66 :7 … 96 42? @G6CEFC? :E]“ k^ Áno

kAm(92E 92D 366? E96 C624E:@?nk^Am

kAm%6I2D w@FD6 s6>@4C2E:4 r2F4FD r92:C>2? r9C:D %FC?6C @7 vC2?5 !C2:C:6 D2:5 E96 @C56C H2D “?@E9:?8 >@C6 E92? v@G]p33@EE’D =2E6DE A@=:E:42= DEF?EE@ 5:DEC24E %6I2?D 7C@> 9:D 4@?E:?F65 72:=FC6D 2D 8@ G6C?@C]”k^Áno

kAm{2FC6?46 q6?6?D@?[ G:46 AC6D:56?E @7 E96 }2E:@?2= x>>:8C2E:@? u@CF>[ D2:5 E96 @C56C “G:@=2E6D E96 =@?8DE2?5:?8 =682= AC64656?E E92E :>>:8C2E:@? 6?7@C46>6?E 😀 2 7656C2= C6DA@?D:3:=:EJ” 2?5 H:== 2=>@DE 46CE2:?=J :?G:E6 =2HDF:ED]k^ Áno

kAm“(6 42? 28C66 E92E H6 ?665 >@C6 @C56C=J AC@46DD6D ​​​​​​2E E96 3@C56C[” D2:5 q6?6?D@?[ H9@D6 8C@FA EC:6D E@ 6?=:DE 4@?D6CG2E:G6 2?5 >@56C2E6 3FD:?6DD 2?5 72:E9 8C@FAD E@ DFAA@CE 2 4@>AC696?D:G6 :>>:8C2E:@? @G6C92F=] “%9:D :D?’E @?6]%96 E2D< @7 6?24E:?8 :>>:8C2E:@? 6?7@C46>6?E 2?5 C6>@G2= A@=:4:6D 36=@?8D 6I4=FD:G6=JH:E9 E96 7656C2= 8@G6C?>6?E]“k^Áno

READ  Mike Shinoda z Linkin Park si rád píše piesne pre seba

kAm$E:==[ D@>6 :>>:8C2E:@? 92C5 =:?6CD H6C6 ?@E A=62D65] %96J’G6 DA6?E >@?E9D =@33J:?8 p33@EE E@ 564=2C6 2? „:?G2D:@?“ @7 >:8C2?ED F?56C 2 ​​​​C2C6=J :?G@<65 4=2FD6 @7 E96 &]$]r@?DE:EFE:@?]k^Am

kAmx? 9:D @C56C[ p33@EE H2G65 2E E96 r@?DE:EFE:@?’D 492C86 E92E r@?8C6DD AC@E64E DE2E6D 282:?DE :?G2D:@?] qFE E96 8@G6C?@C a6:E96C 564=2C65 2? „:?G2D:@?“ ?@C @C56C65 >:8C2?ED E@ 36 E9CFDE 324< 24C@DD E96 #:@ vC2?56 2E A@:?ED H96C6 E96J 4C@DD65]k^Am

kAm“}@ D:8?:7:42?E 492?86D E@ 4FCC6?EA@=:4J]%9:D 😀 DE:== 42E49 2?5 C6=62D6[” k2 9C67lQ9EEADi^^EH:EE6C]4@>^2>C6?6H4EC^DE2EFD^`dcd`aaaaaea_a`fbd`nC670DC4lEHDC4TdtE7HTfrEH42>ATdtEH66E6>365TfrEHE6C>Tdt`dcd`aaaaaea_a`fbd`TfrEH8CTdtTfrEH4@?TdtD`0U2>AjC670FC=l9EEADTTaubpTauHHH]? ]4@>Tau :586DTauQmEH66E65k^2m 2 8C@FA 2DD@4:2E65 H:E9 7@C>6C w@>6=2?5 $64FC:EJ @77:4:2= z6? rF44:?6==:[ H9@ 92D D2:5 DE2E6D 24EF2==J D9@F=5 AFD9 >:8C2?ED 324< :?E@ |6I:4@]k^ Áno

kAmrF44:?6==:[ 2 7@C>6C ‚:C8:?:2 2EE@C?6J 86?6C2=[ k2 9C67lQ9EEADi^^EH:EE6C]4@>^z6?rF44:?6==:^DE2EFD^`dcd`bh`aech`eecbgdQmEH66E65k^2m E92E „:7 E@52J’D 24E:@? 5@6D }~% :?4=F56 AFEE:?8 :?G256CD 324< @G6C E96 3@C56C :?E@ |6I:4@[ :E H:== ?@E 492?86 E96 7=@H]“k^Áno

kAm|2C:@ r2CC:==@[ 42>A2:8?D 5:C64E@C 2E p>6C:42’D ‚@:46[ 2 AC@\:>>:8C2?E 25G@424J 8C@FA[ 7C@H?65 @? p33@EE’D FD6 @7 E96 A9C2D6 “:?G2D:@?” 😕 9:D @C56C]k^ Áno

kAm“%96 =682= C2>:7:42E:@?D @7 2 DE2E6 F?:=2E6C2==J 564=2C:?8 2? ‚:?G2D:@?‘ 3J A62467F= >:8C2?ED D66<:?8 @FE &]$]2FE9@C:E:6D E@ H9@> E96J 42? C6BF6DE 2DJ=F> 2C6 92C5 E@ 72E9@>[” r2CC:==@ D2:5] “qFE E9:D 😀 ?@E 2 BF6DE:@? @7 = 2H @CA@=: 4J[ E9:D 😀 2?@E96C DEF?E 😕 A@=:E:42= E962E6C E@ A@D:E:@? E96 8@G6C?@C 7@C 9:D 42>A2:8? 2?5 2?J 7FEFC6 42>A2:8?D 2?5 H:== ?@ 5@F3E 36 E96 E2=< @7 u@I }6HD]“k^Áno

kAm———k^Áno

kAm©a_aa %96 s2==2D |@C?:?8 }6HD]‘:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]52==2D?6HD]4@>^Qm52==2D?6HD]4@ >k^2m]s:DEC:3FE65 3J k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]EC:3F?64@?E6?E286?4J]4@>Qm%C:3F?6 r@?E6?E p86?4J[ {{r]k^2mk^Áno

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close