Zábava

Čo vieme o výkonnom nariadení texaského guvernéra Grega Abbotta o premiestnení apríla

AUSTIN, Texas – Guvernér Greg Abbott testuje právomoci štátu na presadzovanie federálnych zákonov o prisťahovalectve, odvolávajúc sa na nárast migrantov pozdĺž texasko-mexickej hranice.

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Povoľte ho v nastaveniach prehliadača.

kAm~? %9FCD52J[ [email protected] @C56C65 DE2E6 [email protected]=:46 2?5 }2E:@?2= vF2C5 [email protected]=5:6CD [email protected] E2<6 [email protected]:K65 :>>:8C2?ED E96J 2AAC696?5 [email protected] E96 [email protected] @7 6?ECJ[ C2E96C E92? H2:E:?8 [email protected] EFC? E96> @G6C [email protected] 7656C2= [email protected]>6=2?5 $64FC:EJ @77:4:2=D]k^ Áno

kAm}6G6CE96=6DD[ %6I2D s6A2CE>6?E @7 !F3=:4 $276EJ [email protected]@A6CD 2?5 %6I2D |:=:E2CJ s6A2CE>6?E [email protected]=5:6CD DE:== [email protected]=5 [email protected]=5 😕 DE2E6 56E6?E:@? 46?E6CD[ :7 [email protected]:3=6[ [email protected]>6 @7 E96 [email protected]=6 [email protected] E96J DFDA64E 2C6 😕 E96 [email protected]?ECJ :==682==J]k^ Áno

kAm&?56C [email protected]’D `e\>@?E9\@=5 [email protected] :?:E:2E:G6 ~A6C2E:@? {@?6 $ E2C[ 😕 46CE2:? :?DE2?46D[ >:8C2?ED [email protected]’G6 366? 2AAC696?565 3J %6I2D 42? 36 [email protected] @? DE2E6 492C86D[ DF49 2D EC6DA2DD:?8]k^ Áno

kAmx? 42D6D 😕 H9:49 E96J’C6 [email protected] DFDA64E65 @7 G:@=2E:?8 DE2E6 =2H[ @?=J E96 7656C2= =2H E92E 32CD 6?E6C:?8 E96 &]$]36EH66? E96 [email protected] @7 6?ECJ[ E96 >:8C2?ED F?56C [email protected]’D @C56C [email protected]=5 36 E2<6? 5:C64E=J [email protected] E96 3C:586D 2?5 C6=62D65]k^ Áno

kAmxE’D [email protected] 4=62C 6I24E=J [email protected] E92E [email protected]=5 [email protected]<]k^Am

[email protected]<6D>6? [email protected] [email protected][ s!$ 2?5 E96 >:=:E2CJ 56A2CE>6?E 92G6 [email protected] [email protected]?565 [email protected] BF6C:6D [email protected] H96E96C 2?J [email protected]>6?E65 :>>:8C2?ED 24EF2==J 92G6 366? E2<6? [email protected] 2?5 C6=62D65 2E [email protected] @7 6?ECJ[ H9:49 2C6 :?E6C?2E:@?2= 3C:586D 2E E96 [email protected]]k^ Áno

[email protected][ s!$ [email protected]<[email protected]>2? tC:4<2 |:==6C[ [email protected]?5:?8 [email protected] 2? 6>2:= 2D<:?8 [email protected] E96 286?4J H2D 42CCJ:?8 @FE [email protected]’D @C56C 2?5 H96E96C DE2E6 [email protected]=:46 [email protected]=5 FD6 [email protected] :7 >:8C2?ED C67FD6 [email protected] [email protected]>A2?J E96> [email protected] [email protected] @7 6?ECJ[ D2:5 =2E6 %9FCD52Jik^Am

kAm“%96 56A2CE>6?E 😀 24E:?8 F?56C E96 5:C64E:@? @7 [email protected][email protected] vC68 [email protected]’D tI64FE:G6 ~C56C }@] vp\c`[ H9:49 [email protected] 42? 7:?5 k2 9C67lQ9EEADi^^[email protected]]E6I2D][email protected]^[email protected]^7:=6D^AC6DD^t~\vp\c`]A57Qm96C6k^2m]pE E9:DE:>6[ H6 2C6 F?23=6 [email protected] 5:D4FDD @A6C2E:@?2= DA64:7:4D]“k^Áno

READ  Euro 2020: Španielsko rozdrvilo Slovensko, aby stanovilo posledný 16. termín v programe Football Football News

kAm~? uC: 52J[ E96 >:=:E2CJ 56A2CE>6?E 5:5 [email protected] :>>65:2E6=J [email protected]?5 [email protected] D:>:=2C :?BF:C:6D]k^ Áno

kAm(9J 😀 [email protected] [email protected]:?8 E9:Dnk^Am

kAmx? 9:D @C56C[ [email protected] D2:5 !C6D:56?E [email protected] q:56?’D 2EE6>AE [email protected] 6?5 6IAF=D:@?D F?56C 2 A2?56>:4\C6=2E65 962=E9 [email protected]=:4J <[email protected]? 2D %:E=6 ca 2?5 42?46= E96 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]52==2D?6HD][email protected]>^?6HD^[email protected]=:E:4D^a_aa^_e^b_^H92ED\?6IE\27E6C\DFAC6>6\[email protected]\CF=65\AC6D:56 ?E\3:56?\42?\D4C2A\C6>2:?\:?\>6I:[email protected]\[email protected]=:4J^Qm|:8C2?E [email protected]:@? [email protected]@[email protected]=D E92E 92G6 [email protected] 2DJ=F>\D66<6CD [email protected] H2:E :? |6I:[email protected]^2m 2D E96:C 42D6D >2<6 E96:C H2J [email protected] &]$]:>>:8C2E:@? [email protected] „H:== :?G:E6 E96 [email protected] D>F88=6 >:==:@?D >@C6 :==682= :>>:8C2?ED :[email protected] %6I2D]„k^áno

[email protected] D2:5 :==682= [email protected]:?8D 92G6 C624965 [email protected] =6G6=D]k^Am

kAm{2E6 %9FCD52J[ 2AA62C:?8 @? E96 [email protected] qFD:?6DD 492??6=’D k2 9C67lQ9EEADi^^HHH][email protected]:?6DD][email protected]>^[email protected]^[”k^2m [email protected] D2:5 q:56? 25>:?:DEC2E:@? @77:4:2=D “H2?E @A6? [email protected] [email protected]=:4:6D]%6I2D H:== [email protected] H92E6G6C:E E2<6D [email protected] [email protected] E96 s6>@4C2E:4 25>:?:DEC2E:@?[ D2:5 [email protected][ 2 #6AF3=:42? [email protected] @? }@G] g : D 2D<:?8 [email protected] [email protected] 2 E9:C5 E6C>]k^Am

kAm“%6I2D 😀 DE6AA:?8 FA ECJ:?8 [email protected] [email protected]>A6= E96 q:56? 25>:?:DEC2E:@? [email protected] 24EF2==J [email protected][email protected] E96 =2HD A2DD65 3J E96 &]$][email protected]?8C6DD[” [email protected] [email protected]=5 [email protected] k2 9C67lQ9EEADi^^HHH][email protected]:?6DD][email protected]>^[email protected]?^<^=2CCJ\6C:42? [email protected]:8?EJ[ [email protected] %6I2D’ D276EJ 2?5 [email protected] E96 &?:E65 $E2E6D @7 p>6C:42 [email protected] [email protected]=6 [email protected] 36 23=6 [email protected] [email protected]>6 [email protected] E96 &?:E65 $E2E6D =682==J[ 3FE [email protected] :==682==J]“k^Áno

kAm(:E9 E96 @C56C[ [email protected] D2:5 E96 DE2E6 😀 “[email protected] [email protected]:?8 E96 F?AC64656?E65 2?5 E92E 😀 %6I2D =2H [email protected]>6?E 2?5 }2E:@?2= vF2C5[ [email protected] E96J 2AAC696?5 [email protected]>:?8 [email protected] E96 [email protected] :==682==J[ E96J H:== 36 C6EFC?:?8 [email protected] E96 [email protected]]“k^Áno

kAmp (9:E6 [email protected] @77:4:2= [email protected]?565 =2E6 %9FCD52J E92E E96 7656C2= [email protected]?>6?EF?56C q:56? 😀 :?DE2==:? [email protected] [email protected][ 3667:?8 FA E96 3F586E @7 E96 s6A2CE>6?E @7 [email protected]>6=2?5 $64FC:EJ[ AFD9:?8 [email protected] 56E6C 9F>2? D>F88=:?8 2?5 D66<:?8 96>:DA96C:4 [email protected]@A6C2E:@? [email protected] >2?286 [email protected] @7 >:8C2?ED]k^ Áno

kAm“[email protected][email protected] [email protected]’D [email protected] @? :>>:8C2E:@? [email protected]?’E 8:G6 FD [email protected]?7:56?46 😕 H92E 96 92D [email protected]@<65 FA [email protected][” E96 q:56? @77:4:2= D2:5] “w:[email protected]\42==65 ~A6C2E:@? {@?6 $E2C AFE ?2E:@?2= 8F2C5D>6? 285 = 2H [email protected]>6pE: [email protected] D:EF2E:@?D 2?5 C6DF=E65:? 2 [email protected]:DE:42= ?:89E>2C6 ?665:?8 u656C2= C6D4F6[ 2?5 9:D [email protected]?52CJ :?DA64E:@?D @7 ECF4<D [email protected]:?8 :[email protected] %6I2D [email protected] 2 3:==:@? [email protected]==2CD 2 H66< 😕 EC256 2E @?6 3C:586 [email protected]?6 H:[email protected] EFC?:?8 FA 2 D:?8=6 42D6 @7 9F>2? @C 5CF8 EC277:4<:?8]“k^Áno

READ  Slovenský folklórny súbor oslavuje 50 rokov

[email protected] [email protected] 92G6 2 =682= DEC2E68Jnk^Am

[email protected] [email protected]=5 36 ESD:?8 [email protected] H:? [email protected] = 2E:EF56 [email protected] DE2E6D [email protected] [email protected] 7656C2=:>>:8C2E:@? =2HD]x? 9:D @C56C[ 96 [email protected] E92E 😕 a_`a[ E96 &]$]$FAC6>6 [email protected] >2J 92G6<65 [email protected]? A2CED – 3FE 5:5?'E @G6CEFC? 2== – @7 pC:[email protected]?2'D [email protected][email protected]:2= :>>:8C2E:@? = 2H[ $q `_f_]k^ Áno

[email protected] DA64:7:42==J C676CC65 [email protected] 2 [email protected]:D:@? E92E 😕 [email protected]>6 4:C4F>DE2?46D C6BF:C65 pC:[email protected]?2 DE2E6 2?5 [email protected]= @77:46CD [email protected] G6C:7J E96 4:E:K6?D9:A @C 2 =:6? DE2EFD @7 [email protected]=6 2CC6DE65[ [email protected][ @C 56E2:?65] p >2;@C:EJ @A:?:@? 3J E96?\yFDE:46 [email protected] z6??65J D2:5 DE2E6 2a5 [email protected]= =2H [email protected]>6pE [email protected]=5?’E 56E2:? [email protected]=6 [email protected] [email protected][email protected]?865 A6C:@5D [email protected] [email protected] 42CCJ:?8 :>>:8C2E:@? 54F>60ED[ 2?5 E96 [email protected] [email protected]=5 36 DF65 [email protected] C24:2= [email protected]:=:?8] qFE E96 [email protected] =67E E96 [email protected]:D:@?[ <[email protected]? 2D $64E:@? a[ DE2?5:?8]k^ Áno

[email protected]? *@@[ 2 &?:G6CD:EJ @7 r2=:[email protected]?:2\q6C<6=6J =2H [email protected]@C[ D2:5 E92E H:E9 C646?E 492?86D 😕 E96 [email protected]’D [email protected]>[email protected]:E:@?[ [email protected] >2J 36 ECJ:?8 [email protected] [email protected]@<6 2 DF:E E92E [email protected]=5 DAFC E96 [email protected] [email protected] [email protected]?D:56C :ED CF=:?8 😕 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]@J6K]@C8^42D6D^a_„^„\`gaQmpC:[email protected]?2 GD]&]$k^2m]k^Am

kAm“xE’D BF:E6 4=6G6C[” D2:5 *@@[ [email protected] D6CG65 😕 E96 yFDE:46 s6A2CE>6?E F?56C [email protected]>6C !C6D:56?E [email protected] (] qFD9]“w6 😀 [email protected]:?8 [email protected] [email protected]@<6 2 =2HDF:[email protected] E6DE E96 pC:[email protected]?2 42D6 [email protected] D66 :7 … 96 42? @G6CEFC? :E]“ k^ Áno

kAm(92E 92D 366? E96 C624E:@?nk^Am

kAm%6I2D [email protected] s6>@4C2E:4 r2F4FD r92:C>2? r9C:D %FC?6C @7 vC2?5 !C2:C:6 D2:5 E96 @C56C H2D “[email protected]:?8 >@C6 E92? [email protected]][email protected]’D =2E6DE [email protected]=:E:42= [email protected] 5:DEC24E %6I2?D [email protected]> 9:D [email protected]?E:?F65 72:=FC6D 2D [email protected] [email protected]]”k^Áno

kAm{2FC6?46 [email protected]?[ G:46 AC6D:56?E @7 E96 }2E:@?2= x>>:8C2E:@? [email protected]>[ D2:5 E96 @C56C “G:@=2E6D E96 [email protected]?8DE2?5:?8 =682= AC64656?E E92E :>>:8C2E:@? [email protected]>6?E 😀 2 7656C2= [email protected]?D:3:=:EJ” 2?5 H:== 2=>@DE 46CE2:?=J :?G:E6 =2HDF:ED]k^ Áno

kAm“(6 42? 28C66 E92E H6 ?665 >@C6 @C56C=J [email protected] ​​​​​​2E E96 [email protected][” D2:5 [email protected]?[ [email protected] [email protected] EC:6D [email protected] 6?=:DE [email protected]?D6CG2E:G6 2?5 >@56C2E6 3FD:?6DD 2?5 72:E9 [email protected] [email protected] [email protected] 2 [email protected]>AC696?D:G6 :>>:8C2E:@? @G6C92F=] “%9:D :D?’E @?6]%96 E2D< @7 6?24E:?8 :>>:8C2E:@? [email protected]>6?E 2?5 C6>@G2= [email protected]=:4:6D [email protected]?8D 6I4=FD:G6=JH:E9 E96 7656C2= [email protected]?>6?E]“k^Áno

READ  V prípade korupcie bol údajne obvinený ďalší bývalý policajný šéf

kAm$E:==[ [email protected]>6 :>>:8C2E:@? 92C5 =:?6CD H6C6 [email protected] A=62D65] %96J’G6 DA6?E >@?E9D [email protected]:?8 [email protected] [email protected] 564=2C6 2? „:?G2D:@?“ @7 >:8C2?ED F?56C 2 ​​​​C2C6=J :[email protected]<65 4=2FD6 @7 E96 &]$][email protected]?DE:EFE:@?]k^Am

kAmx? 9:D @C56C[ [email protected] H2G65 2E E96 [email protected]?DE:EFE:@?’D 492C86 E92E [email protected]?8C6DD [email protected] DE2E6D 282:?DE :?G2D:@?] qFE E96 [email protected][email protected] a6:E96C 564=2C65 2? „:?G2D:@?“ [email protected] @C56C65 >:8C2?ED [email protected] 36 E9CFDE 324< [email protected] E96 #:@ vC2?56 2E [email protected]:?ED H96C6 E96J [email protected]]k^Am

kAm“}@ D:8?:7:42?E 492?86D [email protected] [email protected]=:4J]%9:D 😀 DE:== 42E49 2?5 C6=62D6[” k2 9C67lQ9EEADi^^EH:EE6C][email protected]>^2>C6?6H4EC^DE2EFD^`dcd`aaaaaea_a`fbd`nC670DC4lEHDC4TdtE7HTfrEH42>ATdtEH66E6>365TfrEHE6C>Tdt`dcd`aaaaaea_a`fbd`[email protected]?TdtD`0U2>AjC670FC=l9EEADTTaubpTauHHH]? ][email protected]>Tau :586DTauQmEH66E65k^2m 2 [email protected] [email protected]:2E65 H:E9 [email protected]>6C [email protected]>6=2?5 $64FC:EJ @77:4:2= z6? rF44:?6==:[ [email protected] 92D D2:5 DE2E6D 24EF2==J [email protected]=5 AFD9 >:8C2?ED 324< :[email protected] |6I:[email protected]]k^ Áno

kAmrF44:?6==:[ 2 [email protected]>6C ‚:C8:?:2 [email protected]?6J 86?6C2=[ k2 9C67lQ9EEADi^^EH:EE6C][email protected]>^z6?rF44:?6==:^DE2EFD^`dcd`bh`aech`eecbgdQmEH66E65k^2m E92E „:7 [email protected]’D 24E:@? [email protected] }~% :?4=F56 AFEE:?8 :?G256CD 324< @G6C E96 [email protected] :[email protected] |6I:[email protected][ :E H:== [email protected] 492?86 E96 [email protected]]“k^Áno

kAm|2C:@ r2CC:[email protected][ 42>A2:8?D 5:[email protected] 2E p>6C:42’D ‚@:46[ 2 [email protected]\:>>:8C2?E [email protected] [email protected][ [email protected]?65 @? [email protected]’D FD6 @7 E96 A9C2D6 “:?G2D:@?” 😕 9:D @C56C]k^ Áno

kAm“%96 =682= C2>:7:42E:@?D @7 2 DE2E6 F?:=2E6C2==J 564=2C:?8 2? ‚:?G2D:@?‘ 3J A62467F= >:8C2?ED D66<:?8 @FE &]$][email protected]:E:6D [email protected] [email protected]> E96J 42? C6BF6DE 2DJ=F> 2C6 92C5 [email protected] [email protected]>[” r2CC:[email protected] D2:5] “qFE E9:D 😀 [email protected] 2 BF6DE:@? @7 = 2H @[email protected]=: 4J[ E9:D 😀 [email protected] DEF?E 😕 [email protected]=:E:42= E962E6C [email protected] [email protected]:E:@? E96 [email protected][email protected] [email protected] 9:D 42>A2:8? 2?5 2?J 7FEFC6 42>A2:8?D 2?5 H:== [email protected] [email protected] 36 E96 E2=< @7 [email protected] }6HD]“k^Áno

kAm———k^Áno

kAm©a_aa %96 s2==2D |@C?:?8 }6HD]‘:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]52==2D?6HD][email protected]>^Qm52==2D?6HD][email protected] >k^2m]s:DEC:3FE65 3J k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]EC:[email protected]?E6?E286?4J][email protected]>Qm%C:3F?6 [email protected]?E6?E p86?4J[ {{r]k^2mk^Áno

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close