Ekonomika

Dotácie na skrátené práce vypláca štát – zamestnanosť a ľudské zdroje

Júna 2021 – Prijaté slovenským parlamentom 20. mája 2021 Zákon č. 215/2021 Kompenzácia za skrátené práce je všeobecne známa Krátkodobá práca („hrať„). Cieľom tohto zákona je zabezpečiť
Vláda čiastočne vyrovná náklady zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnancov v obdobiach stlačenej práce spôsobených vonkajšími faktormi. („Dotácia„). Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021, pretože zamestnávatelia môžu v rámci súčasnej schémy dočasnej pomoci požiadať o infekciu Covit-19 do konca roku 2021. Ďalšie podrobnosti tohto zákona sú uvedené nižšie.

Júna 2021 – Prijaté slovenským parlamentom 4. mája 2021 Zákon č. 215/2021 Kompenzácia za skrátené práce je všeobecne známa Krátkodobá práca („hrať„). Cieľom tohto zákona je zabezpečiť Vláda čiastočne vyrovná náklady zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnancov v obdobiach stlačenej práce spôsobených vonkajšími faktormi. („Dotácia„). Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021, pretože zamestnávatelia môžu v rámci súčasnej schémy dočasnej pomoci požiadať o infekciu Covit-19 do konca roku 2021. Ďalšie podrobnosti tohto zákona sú uvedené nižšie.

1. Kľúčové podmienky

1.1 Činnosti zamestnávateľa sú obmedzené z dôvodu vonkajšieho faktora, t. J. Zamestnávateľ nemôže prideliť prácu najmenej jednej tretine zamestnancov (podľa slovenského zákonníka práce sa prekážka v práci na strane zamestnávateľa označuje ako prekážka). 10% bežnej týždennej pracovnej doby („Stlačená práca„).

1.2 Vonkajší faktor má dočasný charakter, ktorý nemôže byť ovplyvnený alebo mu nemôže zabrániť zamestnávateľ, a má negatívny vplyv na výkon práce zamestnanca (zvyčajne ide o mimoriadne alebo núdzové práce alebo nútené práce, nezahŕňa však vojnu, sezónne práce, reštrukturalizáciu). , plánované odstavenie alebo reštrukturalizácia zamestnávateľa).

1.3 Zamestnávateľ musí podpísať zmluvu so zástupcami zamestnancov alebo priamo dotknutými zamestnancami (ak nie sú zastúpení), aby zamestnancom z dôvodu obmedzení platil najmenej 80% ich priemerného platu (nie 100%, čo je „pevná“ práca). o práci na strane zamestnávateľa spôsobenej externým faktorom Bude počas prerušenia) („Dohody„).

READ  Podrobne sa diskutovalo o migrácii a právnom štáte

1.4 Dotácia môže byť vyplatená týmto zamestnancom po podaní žiadosti:

I. Zamestnanec je zamestnaný najmenej jeden kalendárny mesiac;

ii. Ich zamestnanie nie je totožné s výpovednou dobou;

iii. Uplatnili si nárok na riadnu dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok, využili tiež svoje kladné zostatky na účte pracovnej doby a zamestnávateľ ich nemohol zaradiť na inú pracovnú pozíciu;

iv. Podľa zmluvy im zamestnávateľ vypláca najmenej 80% ich priemerného platu z dôvodu obmedzení práce v mene zamestnávateľa;

v. Zamestnávateľ nedostáva od štátu ďalšie granty na ten istý účel.

1.5 Zamestnávateľ musí udržiavať dotknuté pracovné podmienky najmenej dva kalendárne mesiace po prijatí grantu, s výnimkou prípadov, keď bol zamestnanec z akýchkoľvek dôvodov pozastavený.

2. Aplikácia

2.1 Zamestnávateľ musí požiadať o príspevok:

I. Prostredníctvom elektronickej prihlášky pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu;

ii. Na konci kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná.

2.2 Pri podávaní žiadosti o grant musia byť splnené tieto kritériá:

I. Skrátená pracovná pozícia ovplyvňuje zamestnávateľa;

ii. Zamestnávateľ za posledné dva roky riadne zaplatil všetky príspevky na sociálne zabezpečenie (alebo sa dohodol na splátkovom kalendári);

iii. Zamestnávateľ za posledné dva roky neporušil pravidlá nelegálneho zamestnávania;

iv. Zamestnávateľ:
(A) podpísali zmluvu alebo
(B) Získanie schválenia rozsudku v prípade neexistencie dohody.

2.3 Ak neexistuje dohoda alebo súhlas uvedený v bode 2.2 písm. Iv) písm. B), zamestnávateľ:

I. Žiadosť by sa nemala predkladať; A

ii. Odmeny pre zamestnancov by sa nemali znižovať z dôvodu obmedzení v práci (80%), ale skôr v plnej výške (100%).

iii. Grant sa udeľuje na základe rozhodnutia úradu práce do desiatich dní od začatia konania.

3. Grant

3.1 Granty sa udeľujú:

I. Počas stlačenej práce; Avšak najviac na šesť mesiacov v priebehu 24 po sebe nasledujúcich mesiacov (táto hranica sa môže nariadením vlády predĺžiť);

READ  Litva plánuje do konca roka otvoriť kanceláriu v Taipei

ii. 60% priemernej hodinovej mzdy zamestnanca za každú hodinu, ktorá je vylúčená z práce (uvedená v bode 1.1); V slovenskej ekonomike, ktorá platí pre predchádzajúce dva roky, je pokrytých 60% z tejto sumy, 1/174, čo je dvojnásobok priemernej mzdy zamestnanca; V roku 2022 to bude 7,81 eura za hodinu.

3.2 Grant sa vypláca mesačne na bankový účet zamestnávateľa.

3.3 Vláda uviedla, že celkové príspevky na sociálne zabezpečenie platené zamestnávateľmi by sa nemali v dôsledku tohto nového opatrenia zvyšovať. Dotácia bude financovaná z existujúceho fondu poistenia v nezamestnanosti, zatiaľ čo príspevky do tohto fondu budú rozdelené o 0,5% (v súčasnosti 1%) na poistenie v nezamestnanosti a 0,5% (v súčasnosti 0%) na vyplácanie dotácií.

3.4 V rokoch 2022 a 2023 by celková dotácia, ktorú má vláda vyplácať v kalendárnom roku, mala byť maximálne 20 20 miliónov (aj keď sa môže zvýšiť podľa uváženia vlády).

Obsah tohto článku má poskytnúť všeobecnú príručku k predmetnej problematike. Požiadajte o radu odborníka o svojej konkrétnej situácii.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close