hospodárstvo

Koronavírus: štát pomôže nájomcom, ktorých činnosť sa musela ukončiť

Štát pomôže nájomným podnikateľom, ktorých činnosť sa musela uzavrieť kvôli situácii okolo nového koronavírusu. Táto pomoc by mala dosiahnuť približne 200 miliónov EUR.

V utorok plenárne zasadnutie Národnej rady Slovenskej republiky (NR) schválilo návrh zákona o poskytovaní dotácií, ktoré spadajú do pôsobnosti Ministerstva hospodárstva (MH) Slovenskej republiky, 129 hlasmi za, pričom 133 poslancov hlasovalo proti tomuto hlasovaniu. , O právnej norme diskutovali v zrýchlenom režime.

„Táto suma nie je stanovená a predstavuje odhad údajov, ktoré možno získať z verejne prístupných zdrojov. Žiadosť predkladá vlastník v mene nájomcu, ale na svoj vlastný účet. Príjemca pomoci je preto nájomcom, “vysvetlilo ministerstvo hospodárstva. Účinnosť zákona sa navrhuje v deň jeho vyhlásenia.

Podľa Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa tak výška nájomného zníži v prospech nájomcu o sumu zníženia nájomného na základe dohody s majiteľom a súčasne o sumu zodpovedajúcu dotácii. pripísané na účet majiteľa. Ak vlastník v tomto ohľade požiada nájomcu o spoluprácu, je povinný ju bezodkladne poskytnúť.

„Pomoc sa týka podnikateľov, ktorí nemohli využívať prenajaté priestory na dohodnuté účely alebo ich používanie bolo značne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do priestorov z dôvodu opatrení prijatých orgánmi aby zabránil následkom šírenia nebezpečnej ľudskej infekčnej choroby COVID-19, “uviedol. Ministerstvo hospodárstva.

Prijaté zmeny a doplnenia

Poslanci tiež schválili zmeny a doplnenia výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Grant bude preto k dispozícii aj právnickej osobe, ktorá nie je obchodnou entitou. Ide o prípady, keď nájomcom areálu je napríklad občianske združenie alebo nezisková organizácia, ktorá prevádzkuje divadlo, kino, kaviareň ako chránenú dielňu a podobne.

Zároveň sa musí posilniť právna ochrana nájomcu proti jednostrannému zvýšeniu nájomného prenajímateľom počas 48 mesačného obdobia platenia nájomného. „Majiteľ si vyhradzuje právo jednostranne zvýšiť nájomné, iba ak bolo toto právo dohodnuté v pôvodnej nájomnej zmluve medzi majiteľom a nájomcom pred 1. februárom 2020“, uvádza sa správa komisie.

Dotácia sa môže poskytnúť aj na nájomné predmety, ktorých použitiu na dohodnuté účely sa zabránilo prerušením výučby v školách a školských zariadeniach. Okrem interiéru môže predmetná nájomná zmluva zahŕňať aj súvisiace oblasti služieb, ako sú parkovisko. Grant sa môže udeliť aj na zákazky, ktoré spĺňajú uvedené podmienky.

„Na účely poskytnutia subvencie sa nezohľadňuje žiadna zmena, ku ktorej dôjde po 12. marci 2020. Ak sa teda po tomto dátume dohodne úprava nájomného, ​​takáto zmena neovplyvní výška dotácie, “uviedol MH SR.

Podľa ministerstva hospodárstva sa však zákonom navrhuje obmedziť výšku dotácie na čiastku zodpovedajúcu časti nájomného, ​​zníženú na základe dohody medzi vlastníkom a nájomcom. Podmienkou predchádzajúcej poskytnutiu dotácie je uzavretie tejto dohody. Toto je žiadosť o grant podpísaná vlastníkom aj nájomcom.

Dotácia až do výšky 50% z nájomného

Zároveň nesmie výška dotácie prekročiť sumu zodpovedajúcu 50% nájomného za ťažké obdobie používania prenajatého predmetu. Výška nájomného na tento účel nesmie zahŕňať podporné služby obvykle spojené s nájmom (napríklad platby za dodávku energie) a, ak výška nájomného závisí od obratu, zložka obratu podnikanie nemusí byť zahrnuté.

Ak nájomné zahŕňa aj platby za služby spojené s nájmom, ktorých výška nie je oddelená od výšky nájomného, ​​výška platby za služby všeobecne spojené s nájmom je 5% zo sumy nájomného a nájomné je znížená o príslušnú sumu. Platby za služby súvisiace s nájmom, ktoré nie sú súčasťou nájomného, ​​je nájomca povinný zaplatiť, ako aj sumu, o ktorú sa nájomné znížilo, ak sa nájom nedá oddeliť (5%).

Mal by sa zriadiť osobitný mechanizmus podpory aj v prípadoch, keď je prenajímateľ správcom majetku štátu. Výška dotácie je stanovená zákonom na 50% pôvodnej výšky zmluvného nájomného, ​​zatiaľ čo nájomné je podľa zákona o polovicu nižšie. Keďže obce (mestá) a vyššie územné celky (VÚC) ako právnické osoby sú autonómne od štátu, majú v súlade s osobitnými zákonmi upravujúcimi správu obecného majetku alebo majetku VÚC priestor, znížiť nájomné dohodnuté v prenájme, a tým poskytnúť nájomcovi zľavu z nájomného.

Žiadosť o NFP sa podáva elektronicky prostredníctvom formulára uvedeného na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je povinný elektronicky zaslať vlastníkovi a nájomcovi oznámenie o schválení grant, na základe ktorého sa poskytuje.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close