Zábava

Riaditeľ kalifornských škôl môže napriek kritike odcestovať na druhé funkčné obdobie | Apr

LOS ANGELES – Predĺžená odstávka učebne. Epidemiologická politika niekedy frustrovala rodičov a učiteľov. Poplatky z toxického pracoviska. Spochybniteľné postupy prijímania zamestnancov.

Koniec koncov, štátny dozorca pre verejné vzdelávanie Tony Thurmond by sa mohol uchádzať o znovuzvolenie.

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Spustite ho v nastaveniach prehliadača.

kAmQ! 6 @ A = 6 2C6 DE: == 2? 8CJ[ 2?5 E96J ?665 [email protected] 36 962C5] P< 5 xV > =: DE6?:? 8[Q %9FC>@?5 D2:5 😕 2? :?E6CG:6H H:E9 E96 {@D p?86=6D %:>6D] Q (6VG6 8 @ E 2 = @ E @ 7 3: 8 AC @ 3 = 6> D 29625 @ 7 FD[ 3FE x 766= F?:BF6=J BF2=:7:65 [email protected] >@G6 @FC DEF56?ED [email protected][ 2?5 xV> [email protected]= E92E E96 r2=:[email protected]?:2 [email protected] H:== 8:G6 >6 E92E @[email protected]?:EJ [email protected] [email protected]?E:?F6]Qk ^ Áno

kAm $: I 42? 5: 52E6D 92G6 7: = 65 E @ CF? 282:? DE% 9FC> @< 5 7 @ C 2 7 @ FC \ J62C E6C> 2D E96 = 6256 C @ 7 r2 =: 7 @ C?: 2 D49 @ = D:? E96 yF? 6 f AC:> 2CJ]qFE? @? 6 92G6 E96 A @ =: E: 42 = 25G2? E286D – E96? 2> 6 C64 @ 8?: E: @?[ 7F?5:?8 @C [email protected]>6?ED — @7 E96 :?4F>36?E] &? =: <6 @ E96C DE2E6 @ 77: 46D[ 2 42?5:52E6 [email protected] DFA6C:?E6?56?E 42? H:? E96 ;@3 :? E96 AC:>2CJ[ H:[email protected] 2? 6=64E:@? :? }@G6>36C[ 3J 86EE:?8 2 >2;@C:EJ @7 E96 [email protected]]k ^ Áno

kAmp = E9 F89 E96 k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]= 2E:> 6D]4 @> ^ 42 =: 7 @ C?: 2 ^ DE @ CJ ^ a_aa \ _a \ `d ^ D2? \ 7C2? 4: D4 \ G @ E6D \:? \ D49 @@ = \ 3 @ 2C5 \ C642 == \ 6 = 64E: @? QmC642 == @ 7 E9C66 D49 @@ = 3 @ 2C5> 6> 36CD:? 2 doláre? uC2? 4: D4 @ k ^ 2m E9: D J62C D9 @ H65 E92E r ~ ‚xs \ `h D49 @@ = 7CFDEC2E: @? D 92G6 7F6 = 65 G @ E6CD[ E96C6 2C6 [email protected] D:8?D @7 2 D:>:=2C 67764E @? E96 DFA6C:?E6?56?E C246]k ^ Áno

kAm% 96:A 7 = F6? E: 2 = r2 =: 7 @ C2: 2 % 62496CD pDD @ 4: 2E:?[ H9:49 AC2:D65 %9FC>@?5 2D Q2 7:6C46 [email protected] [email protected] AF3=:4 65F42E:@?Q 😕 2 DE2E6>6?E[ 92D AFE >@C6 E92? S` >:==:@? :[email protected] 2? :?56A6?56?E 6IA6?5:EFC6 [email protected]>>:EE66 [email protected] C66=64E 9:>] % 9FC> @? 5VD 42> A2: 8? 4 @? EC: 3FE: @? D 92G6 C624965 S`]c>: ==: @? – 2? 2> @F? E 2E = 62DE Reklama E:> 6D = 2C86C E92? E92E @ 7 2? J @ E96C 42? 5: 52E6:? E96 C246]k ^ Áno

kAm~ E96C 6~ 5 @ CD6> 6~ ED7 @ C E96:~ 4F> 36~ E:~ 4 = F56 v @ G]v2G:? } 6HD @>[ E96 r2=:[email protected]?:2 s6>@4C2E:4 !2CEJ 2?5 [email protected]?D @7 @E96C [email protected]>:?6?E A2CEJ @77:4:2=D :?4=F5:?8 [email protected] $A62<6C }2?4J [email protected]:]k ^ Áno

kAmqFE E92E DFAA @ CE @ 3D4FC6D H92E% 9FC> @? 5 25>: ED 92D 366? 2 QE @ F89 EH @ J62CDQ? E96; @ 3]k ^ Áno

kAmp> @? 8 E96 4C: E: 4: D> D 96 92D 72465 D: 46 36: 8 6 = 64E65 2D DFA6C: ? E6 ? 56? E:? a_`g 27E6C 7 @ FC J62CD 2D 2 q2J pC62 pDD6> 3 = J> 6> 36C: D 2 k2 9C67lQ9EEADi ^^ 42 => 2EE6CD]@ C8 ^ A @ =: E: 4D ?> ^ a_a` 5 \ C6 @ A6?:? 8 \ 42 =: 7 @ C?: 2 \ D49 @@ = D ^ Qm = 24< @7 :?7=F6?46 2?5 24E:@?k ^2m 5FC:?8 @?6 @7 E96 >DE DEC6DD7F = E:> 6D:? 65F42E: @? 9: DE @ CJ](9: = 6 DFA6C:? E6? 56? ED:? @ E96C DE2E6D H6C6 = 625:? 8 E96 492C86 @? R ~ ‚xs \ `h D49 @@ = A @ =: 4 : 6D[ }[email protected]> H2D @7E6? E96 @?6 3C:67:?8 E96 AF3=:4 @? 5:DE2?46 =62C?:?8 2?5 [email protected]?:?8[ H:E9 %9FC>@?5 >:DD:?8 [email protected]> [email protected]>6 >2;@C [email protected]?46>6?ED]k ^ Áno

READ  Peter Putinsky dokončil svoju animovanú fantasy dobrodružnú cestu do Yourland

kAm% 96C6VD 2 = D @ 366? 4C: E: 4: D> F< C6 = 2E65 E @ E96 A2< 56>: 4]k^ Am

kAm% 96 r2 =: 7 C?: 2 s6A2CE> 6? E @ 7 t5F42E: @? 8C2AA = 65 H: E9 2 EFC? @ G6C AC @ 3 = 6> = 2DE J62C 2D 5 @ K6? D @ 7 E @ A @ 77: 4: 2 = D 7 = 65 E96 286? 4J[ [email protected]>6 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]A @ =: E: 4 @]4 @> ^ DE2E6D ^ 42 =: 7 @ C?: 2 ^ DE @ CJ ^ a_a` ^ _h ^ ag ^ 42 =: 7 @ C?: 2 \ D49 @@ = D \ 49: 67 \ 49FC? D \ E9C @ F89 \ E @ A \ 2: 56 D \:? \ 2 == 6865 = J \ E @ I: 4 \ H C@? 5 2D 2 E @ I: 4 3 @ DD]k ^ 2 m š: D 564: D: @? E @ BF: 6E = J 9: C6 2 7C: 6? 5 k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]A @ =: E: 4 @]4 @> ^ DE2E6D 42 =: 7 @ C?: 2 ^ DE @ CJ ^ a_a` ^ `a ^` `^ 96 \ H2D \ 9: C65 \ E @ \ 7: I \ 42 =: 7 @ C?: 2 \ D49 @@ = D \ H9: = 6 \ CF ??: ? 8 \ 2 \ 3FD:? 6DD \:? \ A9: = 256 = A9: 2 \ `bhgehfQm =: G:? 8 @FE @ 7 DE2E6k ^ 2m 2D 2 E @ A @ 77: 4: 2 = = 65 E @ 2E = 62DE EH @ C6D: 8? 2E: @? D]k ^ Am

kAmQxVG6 925 E @ 92G6 E @ F89 4 @? G6CD2E: @? DH: E9> JD6 = 7]x 92G6 E @ 2D< >JD6 = 7 6G6CJ 52J[ V(92E [email protected]=5 x 92G6 [email protected]?6 5:776C6?E=J[ 2?5 [email protected] [email protected] x 36 2 36EE6C =6256CnVQ %9FC>@?5 D2:5 H96? 2D<65 [email protected] [email protected] :DDF6D] Q | J; @ 3 2D 2 = 6256C: DE @ E2 <6 E @ F89 7665324< 2== E96 E:>6]xE96 = AD> 6E @ 8C @ H]x 4 @ E: F6E @ C67 = 64E? E9 @ D6 E9:? 8D]Qk ^ Áno

kAmyF =: 6 | 2CD9[ 2 724F=EJ 5:[email protected] 2E [email protected]=:4J p?2=JD:D @7 r2=:[email protected]?:2 t5F42E:@?[ 2 [email protected]?A2CE:D2? C6D62C49 7:C>[ 42==65 E96 DFA6C:?E6?56?EVD ;@3 Q2? F?FDF2= [email protected]=6[Q 2D >@DE @E96C DE2E6D [email protected]:?E [email protected]>[email protected]?6 😕 =:6F @7 =62G:?8 :E FA [email protected] [email protected]] Bp52 = 24< @7 :?E6C6DE :? E96 C246 :D [email protected]?:BF6 [email protected] E9:D AC:>2CJ[ D96 D2:5]k ^ Áno

kAmx? k2 9C67lQ9EEADi ^^ 65A @ =: 4J:? 42]@ C8 ^ D: E6D ^ 5672F = E ^ 7: = 6D ^ a_a` \ _f ^ A2460FD40A @ == 0420DE2E07H = 0420DE2E07H? ]A57Qm2 A @ == k ^ 2m 4 @ >>: DD: @? 65 = 2DE J62C 3J! Prt[ ceT @7 [email protected] D6=64E65 [email protected]?VE <[email protected] H96? 2D<65 [email protected] %9FC>@?5VD [email protected]>2?46] r @> A2C2E: G6 = J[ @?=J dT D2:5 E96J 5:5?VE <[email protected] [email protected] [email protected] C2E6 }[email protected]>]k ^ Áno

READ  Na ktorom televíznom kanáli je Škótsko proti Slovensku? Nakopnite čas a priamy prenos

kAm% 96 DFA6C:< E6< 56? E @ G6CD66D E96 r2 =: 7 @ C?: 2 s6A2CE> 6? E @ 7 t5F42E: @? 2? 5 492: CD E96 $ E2E6 q @ 2C5 @ 7 t5F42E:?[ H9:49 [email protected] [email protected]@= 8F:52?46[ [email protected] [email protected]=D [email protected][email protected]= >F49 @7 H92E 92AA6?D 😕 E96 `[___\A=FD [email protected]@= 5:DEC:4ED]k ^ Áno

kAm% 9FC> @? 5VD 492 == 6? 86CD 2C6 v6 @ C86 * 2? 8[ 2 [email protected]>6C #6AF3=:42? 42?5:52E6 [email protected] =:6FE6?2?E [email protected][email protected] {2?46 r9C:DE6?D6?[ 2? 65F42E:@? 2?5 [email protected]?>6?E 2772:CD 5:[email protected] [email protected] E96 [email protected]?D6CG2E:G6 r2=:[email protected]?:2 [email protected]=:4J r6?E6Cj |[email protected] p>2C2=[ 2 DA64:2= 65F42E:@? E62496Cj [email protected] r2>A36==[ 2 |@[email protected]: [email protected]@=D [email protected] y:> v:[email protected]?[ 2 [email protected]>6C ‚:DE2 &?:7:65 [email protected]@= [email protected] >6>36Cj 2?5 p:?J6 {@?8[ 2 >2E9 E62496C]k ^ Áno

kAmr9C: DE6? D6? 36 =: 6G6D E92E 5: D2AA @:? E65 A2C6? ED H: == D9 @ H FA 2E E96 A @ == D]w6: D CF??:? 8 282:? DE% 9FC> @? 5 ? 2 42> A2: 8? E92E AC @> @ E6D A2C6? E:? 7 = F6? 46[ 4C:E:4:K6D E62496CDV F?:@?D [email protected] H92E 96 56D4C:36D 2D E96:C @FED:K6 [email protected]=:E:42= [email protected] 2?5 [email protected] [email protected]?D6CG2E:G6 E2=<:?8 [email protected]:?ED [email protected] k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]= 2E:> 6D]4 @> ^ 42 =: 7 @ C?: 2 ^ DE @ CJ ^ a_aa \ _c \ _e ^ 4C: E: 42 = \ C246 \ E96 @ CJ \ 32 ?? 65 \ 3J \ 2? \ @ C2? 86 \ 4 @ F? EJ \ D49 @@ = \ 3 @ 2C5Qm4C: E: 42 = C246 E96 @ CJ]k ^ 2mk ^ Am

kAmQx7 E96C6 H2D 2 D: = G6C =:?:? 8 H: E9 E96 A2? 56>: 4[ :EVD E92E A2C6?ED 92G6 7:?2==J D66? 369:?5 E96 4FCE2:? 2?5 :EVD [email protected] 😕 =:?6 H:E9 E96 [email protected]=D E96J 92G6 [email protected] E96:C <:5DV 65F42E:@?[Q r9C:DE6?D6? D2:5] QxV> DFCAC: D65? @<66 = D6H2? E65E @; F> A:?[ 😕 2 J62C H96C6 65F42E:@? H2D E96 [email protected] :DDF6] p? J3 @ 5J H9 @ VD H2E4965 % @? J % 9FC> @? 5 92D D66? 2 4: C4FD]Qk Am

kAm (9: = 6 E96; @ 3: D: 56? E: 7: 65 2D? @? A2CE: D2?[ E96 @55D 2C6 282:?DE [email protected]?6 [email protected] [email protected]?VE 92G6 E96 324<:?8 @7 =625:?8 s6>@4C2ED] r2 =: 7 C?: 2 G @ E6CD 92G6 @ E6 = 64E65 2 # 6AF3 =: 42? E @ 2 DE2E6H: 56 @ 77: 46 D:? 46 a__e]k ^ áno

kAms6DA: E6 D @> 6 @ FE4CJ[ k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]AA: 4]@ C8 ^ AF3 =: 42E: @? ^ AA: 4 \ DE2E6H: 56 \ DFCG6J \ 42 =: 7 @ C?: 2? D \ 2? 5 \ 65F42E: @? \ 2AC: = \ a_aa ^ QmA @ ==:? 8 C6 = 62D65 = 2DE> @? E9k 2m 3J E96? @? A2CE: D2? ! F3 =: 4! @ =: 4J x? DE: EFE6 @ 7 r2 =: 7 @ C?: 2 D9 @ H65 E92E fbT @ 7 AF3 =: 4 D49 @@ = A2C6? ED 2AAC @ G6 @ 7 6HD @> VD 92? 5 = 😕 8 @ 7 z \ `a 65F42E: @?]| @ C6 E92? c:? `_ A2C6? ED C6A @ CE65 E96: C 49: = 5 92D 72 == 6? 369:? 5 24256>: 42 == J 5FC:? 8 E96 A2? 56>: 4[ [email protected]]k ^ Áno

READ  Zdrvujúcu správa z Česka: Známa kráska prišla v šiestom mesiaci o bábätko ... Srdcervúce slova do neba!

kAm% 9FC> @? 5VD C66 = 64E:? 42> A2: 8? 46? E6CD? 2 A = 2? E @ Q962 = Q DEF56? ED 7C @> A2? 56>: 4 72 == @ FE[ [email protected]@D:?8 [email protected]=2CD9:AD [email protected] [email protected]>@E6 >@C6 :?E6C6DE 😕 >6?E2= 962=E9 [email protected][email protected] ;@3D 2?5 D6EE:?8 2 a_ae [email protected]= E92E 2== r2=:[email protected]?:2 DEF56?ED <[email protected] [email protected] [email protected] C625 3J E96 E9:C5 8C256]k ^ Áno

kAmQsFC:? 8 E96 A2? 56>: 4[ >2?J A2C6?ED >256 E96 F=E:>2E6 D24C:7:46 @7 92G:?8 [email protected] [email protected] E96:C <:5DV 65F42E:@?[ 2?5 😕 [email protected]>6 42D6D 8:G6 FA E96:C ;@3D[ 2?5 E96J 766= =:<6 E96JVG6 ?6G6C [email protected]? [email protected] >F49 2D 2 E92?< [email protected][Q %9FC>@?5 D2:5] Q $ H96? x E2 =

kAmp > 2C2 =[ E96 DA64:2= 65F42E:@? E62496C[ 😀 😕 >2?J H2JD r9C:DE6?D6?VD @[email protected]:E6] p D6 = 7 \ AC 4 = 2:> 65 2? E: \ 6DE23 =: D9> 6? EQ = 67E: DE:? 56A6? 56? E[Q p>2C2= 😀 AFD9:?8 [email protected] 2 Sf_[___ >:?:>F> E62496C D2=2CJ[ 2? 6?5 [email protected] >:=:E2CJ C64CF:E>6?E 😕 [email protected]@=D 2?5 2? 6IA2?D:@? @7 6E9?:4 DEF5:6D]k ^ Áno

kAm (9: = 6 p> 2C2 = G @ E65:? a_`g 7 @ C% 9FC> @? 5[ [email protected] 96 42==65 QE96 DH66E962CE @7 E96 s6>@4C2E:4 A2CEJ[Q 96 D2JD E92E [email protected] [email protected]@ [email protected]?8[ E96 [email protected]:E:@? 92D [email protected] =:G65 FA [email protected] :ED [email protected]?E:2=]k ^ Áno

kAmQx7 J @ F 92G6 E96 3F == J AF = A: E[ [email protected] ?665 [email protected] 36 E96 3F==J] * @ F 665 E @ 24EF2 == J FD6: E:? @ C56C E <66A E96 [email protected][email protected] 2?5 E96 {68:D=2EFC6 [email protected]?E23=6[Q p>2C2= D2:5] கே(92E 92D 9:[email protected]:42==J @44FCC65 :D E92E E96 DE2E6 DFA6C:?E6?56?E :D 2 DJ>3 @ =: 4 A @ D: E: @? E92E 8 @ 6D 2 = @? 8 E @ 86E 2 = @? 8]Qk ^ Áno

kAmz6G 😕 v @ C5?[ 2? 65F42E:@? [email protected]:DE 😕 $24C2>[email protected] [email protected] C6AC6D6?ED DFA6C:?E6?56?ED[ D2:5 E96C6VD QG:CEF2==J [email protected] 492?46Q E92E %9FC>@?5 [email protected][ 42==:?8 :E 2 QD=66A6C C246]Qk ^ Áno

kAmQuC2?<=J[ E96C6VD 2 [email protected]=6 [email protected] @7 [email protected]=6 :? E96 65F42E:@? [email protected]>>F?:EJ E92E 92G6 DEF4< 3J 9:>[Q [email protected]@? D2:5 @7 %9FC>@?5] QpE E96 6?5 @7 E96 52J[ 2?J F?7=2EE6C:?8 :DDF6D E92E H6 D2H 5:5?VE C:D6 [email protected] E96 =6G6= @7 AFEE:?8 9:> :? ;[email protected]] w:D 32D6 :D DE:== H:E9 9:>[ 2?5 E96C6 ;FDE H2D?VE 2?J :?E6C6DE 😕 E2<:?8 9:> @?]Qk ^ Áno

kAm ——— k ^ Áno

kAm © a_aa @D p? 86 = 6D%:> 6D]‘: D: E k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]= 2E:> 6D]4 @> ^ Qm = 2E:> 6D]4 @> k ^ 2 m ]s: DEC: 3FE65 3J k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]EC: 3F? 64 @? E6? E286? 4J]4 @> Qm% C: 3F? 6 r @? E6? E p86? 4J[ {{r]k ^ 2mk ^ Áno

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close