Ekonomika

Slafkovský, Nemec vedie novú zlatú generáciu slovenského hokeja | hra

MONTREAL (AP) — Juraj Slafkowski objal Simona Nemca a objal Philippa Masera tak silno, že svojho krajana zdvihol zo zeme.

Slafkowski a Nemec sa zapísali do histórie, keď si v prvom kole draftu NHL vybrali troch hráčov zo Slovenska. Viac koncipientov č.v histórii krajiny. 1 a 2.

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Povoľte ho v nastaveniach prehliadača.

kAm“xE’D ;FDE F?36=:6G23=6 >@>6?E [email protected] >6[ [email protected] >J 72>:=J 2?5 [email protected]?6 [email protected] [email protected] >6 2?5 [email protected] [email protected] E96 [email protected]=6 [email protected]< [email protected]?ECJ[” $=27<@GD<J D2:5[ 362>:?8 27E6C 36:?8 E2<6? 7:CDE 3J E96 |@?EC62= r2?25:6?D] “(6 ?66565 [email protected]>6E9:?8 =:<6 E9:D]”k^áno

kAm|@?E9D 27E6C k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD][email protected]>^2CE:4=6^H:?E6C\@=J>A:4D\[email protected]<6J\[email protected]\DE2CD \5_gbcd6_3_h`a643fc5hae76cacg4476Qm=625:?8k^2m E96:C E62> [email protected]:ED7:CDE~=J>A:4 >652=[ $=27<@GD<J 2?5 }6>64 2C6 FD96C:?8 😕 2 ?6H [email protected]=56? 86?6C2E:@? @7 [email protected]< [email protected]<6J] s64256D 27E6C [email protected] r92C2[ |2C:2? [email protected][ |2C:2? [email protected]:<[ [email protected]= s6>:EC2 2?5 |:[email protected]=2G $2E2? AFE [email protected]<:2 @? E96 >2A[ E96 C6?2:DD2?46 😀 ;FDE 368:??:?8[ H:E9 2 H2G6 @7 E2=6?E [email protected]:?8 :[email protected] E96 }w{ 😕 E96 [email protected]>:?8 >@?E9D 2?5 J62CD [email protected]> E96 E:?J 46?EC2= [email protected]? ?2E:@? @7 d >:==:@? [email protected]=6]k^ Áno

kAm“$>2==[ 3FE H6 92G6 C62==J [email protected]@5 A=2J6CD[ 2?5 [email protected] >@C6 2?5 >@C6 A=2J6CD H:== 36 36EE6C =:<6 H6 2C6[” }6>64 D2:5 27E6C [email protected]:?8 [email protected]?5 [email protected] E96 }6H y6CD6J s6G:=D] “[email protected]:D [email protected][ 2?5 H6’C6 [email protected][ [email protected]@]“k^Áno

kAmu6H6C 2C6 2D [email protected] 2D rC2:8 #2>D2J[ 2 [email protected]?8E:>6 }w{ 2DD:DE2?E [email protected] [email protected]@< @G6C [email protected]:?8 E96 [email protected]< ?2E:@?2= E62> 😕 a_`f 2?5 56E6C>:?65 [email protected]?8 H:E9 $2E2?[ [email protected] 86?6C2= >2?286C[ [email protected] A=2J 2 72DE[ FA\E6>[email protected] DEJ=6 E92E 42E496D FA H:E9 E96 [email protected]=FE:@? @7 E96 [email protected]]k^ Áno

kAm(96? 96 7:CDE 2CC:G65 😕 [email protected]<:2[ #2>D2J H2D [email protected] 2E E96 6?EC2?46 [email protected] 2 [email protected] 3J 2 >2? [email protected] [email protected]=5 9:>[ “%92?< [email protected] [email protected] [email protected]>:?8 2?5 [email protected] H92E [email protected] 2?5 |:[email protected] 2C6 ECJ:?8 [email protected] [email protected][ 3FE :E [email protected]?’E [email protected]< 96C6]Qk^ Áno

READ  Uprostred „výnimočnej“ neistoty MMF nevylučuje globálnu recesiu

kAmtI46AE:E 5:5 [email protected]<]$F446DD [email protected][email protected] 2E [email protected]=5 492>A:@?D9:AD 2?5 E96? 2 [email protected]?K6 2E E96 q6:;:?8 ~=J>A:4D H:E9 2 E62> 762EFC:?8 $=27<@GD64 2 > 5 r=F>3FD q=F6 y24<6ED [email protected] $2>F6= z?2K<@[ 2== F?56C a_ J62CD @=5]k^ Áno

kAm“(6’G6 DE2CE65 [email protected]? E96 A2E9 @7 DA665 2?5 [email protected]>A6E6 2?5 8:G:?8 E96D6 [email protected]?8 [email protected]=6 2 492?46 [email protected] A = 2 j[” #2>D2J D2:5 3J [email protected]?6 uC:52J >@C?:?8] “(6’G6 >256 E92E DE6A]”k^áno

kAm%92E DE6A 😀 5C2H:?8 2EE6?E:@? @? E96 :?E6C?2E:@?2= DE286 2?5 9:89=:89E:?8 [email protected]<:2'D 36DE [email protected]?8 E2=6?E [email protected] }w{ E62>D D62C49:?8 [email protected] 2D >F49 2D D<:== 2D E96J 42? 7:A5]p7E6C E2<:A8 $=27<@GD[ |@?EC62= D6=64E65 |6D2C =2E6C :? E96 7:CDE [email protected]?5 2?5 E96 }6H *@C< #2?86CD [email protected] `f\J62C\@=5 p52> $J<@C2 :? E96 [email protected]?5]k^ Áno

kAm“x’> [email protected] [email protected][” $J<@C2 D2:5 uC:52J] “xE’D 8C62Ei E96 36DE 5C27E [email protected] [email protected]<:2]x ECJ [email protected] 6?;@J E96 E:>6 H:E9 E96>]”k^Am

kAm$J<@C2 >:DD65 @FE @? E96 46=63C2E:@? =2E6 %9FCD52J 3FE [email protected]=5 C6F?:E6 H:E9 $=27<@GD

kAm%92E [email protected]<:2 :D EC2:?:?8 2?5 [email protected]:?8 [email protected] >2?J [email protected]@5[ [email protected]?8 A=2J6CD 😀 [email protected] [email protected]:?4:56?46] r=F>3FD v| y2C>@ z6<2=2:?6?[ [email protected] [email protected]<65 [email protected] E96 ~EE2H2 [email protected] H96? E96J D6=64E65 [email protected] 2?5 EC2565 [email protected] r92C2 H6== [email protected] A:4<:?8 z?2K<@[ AC2:D65 #2>D2J [email protected] ECFDE:?8 [email protected] H:E9 D:8?:7:42?E :46 E:>6 2?5 92G:?8 E96 A2E:6?46 [email protected] [email protected]=6C2E6 E96 :?6G:E23=6 >:DE2<6D]k^ Áno

kAm“p? }w{[email protected] 92G:?8 E92E <:?5 @7 [email protected]?7:56?46 :? [email protected] 2E [email protected] E96 [email protected]=5 492>A:@?D9:A =6G6= 2?5 😕 E96 ~=J>A:4D E6==D >62 [email protected][” z6<2=2:?6? [email protected]=5 %96 [email protected]:2E65 !C6DD @? E96 5C27E [email protected]@C] „x 8:G6 9:> 2 [email protected] @7 4C65:E E96 H2J 96’DA=2J65 E96 [email protected]?8 <:5D 2?5 E96 DF446DD E96J'G6 925]%92E'D 8C62E [email protected] D66]xE'D 2 [email protected]@5 [email protected]?][email protected]>6E:>6D H6 32EE=6 H:E9 E96 [email protected] [email protected] [email protected]?8 E2=6?E >2J36 [email protected] F=5 86E 2 =:EE=6 3:E @7 =66H2J 2 ?5 86E E96 36EE6C @[email protected]?:EJ 2?5 E96 =24< @7 6IA6C:6?46 :D [email protected] 2 =H2JD [email protected] 325]”k^Áno

READ  COVID-19 Hlavný vývoj v EÚ, aktualizácia zásad a predpisov č. 60-Koronavírus (COVID-19)

kAm#2>D2J H2D [email protected] 27C2:5 [email protected] [email protected]>@E6 $=27<@GDA:4D 2p5 H2D C6H2C565 H96? E96 e\[email protected]@E\c H:?86C =65 E96 [email protected]?2>6?EH:E9 D6G6? [email protected]=D2a5H2Da2>65>@DE @FEDE2?5:A8 A=2J6C]w6 [email protected]=5 E96 r2a25:6?D 2a5 s6G:=D H96? E96J 2D<65 [email protected] $=27<@GD64 E92E [email protected] ?665 E96 492?46 [email protected] A=2J [email protected] 36 [email protected]?DEC2:? 65]k^am

kAm“x7 [email protected] ECJ [email protected] AFE E96D6 [email protected] <:5D :? 2 [email protected] 2?5 >2<6 E96> A=2J E9:D A2CE:4F=2C DEJ=6 2?5 36 96C6[ 36 96C6[ 36 96C6[ [email protected] >:89E 2D H6== 5C27E [email protected]>[email protected]?6 6=D6 3642FD6 [email protected] ?665 [email protected] =6E E96D6 <:5D A=2J 3642FD6 E96J’C6 8C62E 2?5 E96J’C6 [email protected]:?8 [email protected] 86E 36EE6C[” #2>D2J D2:5] “W$=27<@GD:?2E6]p?5 E96 D2>6 H:E9 }6>64]}6>64 H2?ED [email protected] 36 @FE E96C6 6G6CJ [email protected]?5 D9:7E]”k^áno

kAm~?6 E:>6 😕 q6:;:?8[ $=27<@GD<J H2D] #2>D2J FD65 9:> [email protected] <:== 2 A6?2=EJ 2?5 96D:E2E65 [email protected] H96E96C 96 [email protected]=5 AFE 9:[email protected] =:?6 @? E96 :46 27E6C :E H2D @G6C =:<6 96 FDF2==J [email protected]]k^Am

kAm$=27<@GDD2J 2?5 [email protected] 9:D 9625]k^Am

kAm“w6 H2D C625J [email protected] [email protected][” #2>D2J C642==65] „x 42==65 E96:C =:?6 2?5 @FE 96 H6?E 2?5 96 A=2J65 =:<6 96 ?6G6C >:DD65 2 D9:7E]w6 H2D ;FDE [email protected] :?8]”k^yes

kAm#2>D2J D2:5 E96 r2?25:6?D 2C6 86EE:?8 [email protected]>[email protected]?6 [email protected] “=:89ED FA 2 [email protected]@>” 2?5 E96 s6G:=D E96 36DE [email protected]?8 A=2J6C 96 92D 6G6C D66? 2E C625:A8 A=2JD]$J<@C2[ 96 D2:5[ 92D 2 D:>:=2C=J 3F33=J [email protected]?2=:EJ [email protected] $=27<@GD<J[ 2?5 2== E96 [email protected]< A=2J6CD D92C6 2 [email protected]?8 [email protected]>6?E [email protected] E92E 92D AFE E96> @? E96 }w{’D [email protected]@CDE6A 2D E96 AC:56 @7 E96:C [email protected]?ECJ]k^ Áno

kAm“%96J’G6 925 2 76H [email protected]? J62CD 😕 5C27E 96C6 2?5 [email protected] E96J 92G6 ` 2?5 a[” z6<2=2:?6? D2:5] “xE’D 8C62E [email protected] E92E [email protected]?ECJ]%96J’G6 [email protected] 2 [email protected] @7 C62==J[ C62==J [email protected]@5 A=2J6CD @G6C E96 J62CD] xE’D 2 8C62E [email protected]?ECJ 2?5 8C62E[ [email protected] [email protected]<6J [email protected]?ECJ]“k^Áno

READ  Český FM tvrdí, že Praha sa snaží posilniť investície s Egyptom medzi veľké národné projekty - politika - Egypt

k9C ^m

[email protected][email protected] p! [email protected]<6J (C:E6C $E6A96? ([email protected] @? %H:EE6C 2E k2 9C67lQ9EEADi^^EH:EE6C][email protected]>^$([email protected]^^EH:EE6C][email protected]> ^$([email protected]^2mk^Am

k9C ^m

kAm|@C6 p! }w{i k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD][email protected]>^9F3^}w{Qm9EEADi^^2A?6HD][email protected]>^9F3^}w{k^2m 2?5 k2 9C67lQ9EEADi^^EH:EE6C ][email protected]>^[email protected]^^EH:EE6C][email protected]>^[email protected]^2mk^Am

Copyright 2022 Associated Press. Všetky práva vyhradené. Tento obsah nesmie byť publikovaný, vysielaný, prepisovaný alebo redistribuovaný bez povolenia.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close