Zábava

Slovenská republika – Nový zákon o preverovaní priamych zahraničných investícií – Inward/Foreign Investment

Zákon č. 497/2022 Komunikácia. Skríning priamych zahraničných investícií („Zákon o PZI“) zverejnený 23. decembra 2022 bude mať významný vplyv na zahraničné investície na Slovensku, minimálne z hľadiska času potrebného na dokončenie transakcií. Zákon o PZI nadobudne účinnosť 1. marca 2023. Nové pravidlá sa nebudú vzťahovať na investície ukončené pred týmto dátumom.

01 Kedy by mala investícia podliehať schváleniu?

Skríning podľa zákona o PZI sa týka zahraničných investícií uskutočnených zahraničnými investormi v zmysle zákona o PZI.

Zahraničné investície uskutočnené zahraničnými investormispadá do kategórie Dôležité zahraničné investície Dá sa tak urobiť až po schválení Ministerstvom hospodárstva SR („MŽP“). Významné zahraničné investície musí vláda SR určiť osobitným nariadením.

Podľa zákona o PZI sa investícia uskutočňuje vtedy, keď zmluva o investícii nadobudne platnosť. V praxi sa strany transakcie často nedokážu vyhnúť situácii, keď niektoré ustanovenia v dohodách o zahraničných investíciách nadobudnú účinnosť pred získaním takéhoto súhlasu. Vzhľadom na vysoké sankcie za porušenie zákona o priamych zahraničných investíciách by strany takýchto transakcií mali postupovať opatrne, aby sa vyhli doložkám, ktoré by sa dali vykladať ako preventívne vykonanie dohody (napríklad „strelba“ pri kontrole fúzií).

Pre zahraničné investície uskutočnené prostredníctvom sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas
Zahraniční investori, ktorí sa nepovažujú za „významných“. MŽP však môže takéto investície preveriť do dvoch rokov od dátumu ich uskutočnenia. Takéto preverovanie môže vytvoriť prekážku pre investície, ktorá sa musí zvrátiť. V dôsledku investičných obmedzení sa investori môžu v mnohých prípadoch rozhodnúť pre dobrovoľné vyhlásenie o svojej investícii a pre právnu istotu. Dokončenie transakcie sa tým oneskorí dovtedy, kým nebude zrejmé, že MH SR neidentifikovalo riziko negatívnych dôsledkov ich zahraničnej investície a v dôsledku toho neexistuje riziko, že takáto investícia bude zakázaná alebo podmienečne povolená.

02 Definícia „Zahraničné investície zahraničných investorov“.

Vymedzenia pojmov „zahraniční investori“ a „zahraničné investície“ v zákone o priamych zahraničných investíciách presahujú rámec toho, čo predpokladá nariadenie EÚ 2019/452, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií v rámci Únie. „Zahraniční investori„Začlenené sú teda nielen fyzické osoby, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi členských štátov EÚ, a právnické osoby, ktoré nemajú sídlo alebo miesto podnikania v EÚ, ale aj akákoľvek iná osoba (napríklad slovenské právnické osoby) v zmysle definície PZI. právo tretej krajiny, ako je definované v zákone o priamych zahraničných investíciách. Pre každú osobu takáto „osoba z tretej krajiny“ zahŕňa napríklad právnickú osobu alebo iný subjekt, v ktorom sa zúčastňuje orgán verejnej moci tretej krajiny (tj subjekt kapitálová účasť tretej krajiny).

READ  Slovenský exminister obvinený z oslavovania ruskej vojny

Existuje kvalifikačné prepojenie s osobou z tretej krajiny, napríklad osoba z tretej krajiny je konečným skutočným vlastníkom zahraničného investora alebo takáto osoba financuje zahraničnú investíciu. Medzi zahraničných investorov patria aj rôzne typy trustov, ktoré sa kvalifikujú ako právna úprava majetku s cudzím prvkom podľa zákona o PZI.

Zahraničná investícia (priamo alebo nepriamo) s tým spojené cieľ. Cieľ Existuje nejaký
Osoba so sídlom v Slovenskej republike. Zahraničná investícia podľa zákona o PZI je investícia, ktorá priamo alebo nepriamo umožňuje zahraničnému investorovi

  1. získať Cieľ alebo časť cieľa;

  2. Aktivujte užitočný záujem V cieli. Efektívny úrok je minimálne 25 % podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach cieľovky av prípade významnej zahraničnej investície minimálne 10 % podiel.

  3. Zvyšuje užitočný záujem V cieli. Zvýšením efektívneho podielu sa rozumie zvýšenie efektívneho podielu na základnom imaní existujúceho zahraničného investora alebo na hlasovacích právach cieľového subjektu na minimálne 50 %. Je dosiahnutý limit 33 % alebo 50 %. Špekulatívne rozdelenie zahraničnej investície do niekoľkých investícií – z ktorých každá musí byť špecifikovaná.
    Individuálne nespĺňa kritériá Stanovené v definícii zahraničnej investície alebo významnej investície, ale kde Spoločne tieto kritériá spĺňajú– považovaný za porušenie zákona; výkon kontroly cieľa, pričom v tomto prípade sa definícia kontroly používa v slovenskom zákone o ochrane hospodárskej súťaže;

  4. Kontrola cvičenia Definícia obmedzenia používaného pri ochrane hospodárskej súťaže v slovenskom práve;

  5. Nadobudnutie záložného práva alebo iného práva k vecnému majetku Cieľ v prípade Významné zahraničné investície. „Iné právo“ znamená akékoľvek právo používať alebo nakladať s hmotným majetkom Cieľa. „Hmotné aktíva“ sú aktíva cieľa, ktoré sú nevyhnutne potrebné na vykonávanie činnosti cieľa, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa zahraničná investícia klasifikovala ako významná zahraničná investícia.

03 Aké faktory sa berú do úvahy pri skríningu?

V konaní o zahraničných investíciách podľa zákona o PZI sa investície preverujú z hľadiska ich vplyvu na bezpečnosť a verejný poriadok Slovenskej republiky a Európskej únie. Zákon o PZI obsahuje zoznam faktorov, ktoré treba pri takomto preverovaní zohľadniť. Patria sem situácie súvisiace s cieľom; Okolnosti týkajúce sa zahraničného investora; osoby kontrolované alebo kontrolované zahraničným investorom; a širší kontext a okolnosti súvisiace s plánovaním alebo realizáciou takejto zahraničnej investície. Súčasťou preverovania boli konzultácie s viacerými poradnými orgánmi vrátane Policajného zboru SR a Slovenskej informačnej služby. Ministerstvo financií tiež zohráva významnú úlohu pri vyjadrovaní sa k preverovaniu, ak vzniknú rozpory so záväzkami, ktorými SR vyplýva z medzinárodných zmlúv o podpore a ochrane zahraničných investícií.

04 Skríning zahraničných investícií 04 Aký je proces?

Proces preverovania zahraničných investícií sa začína na základe žiadosti investora alebo na základe úradnej moci a pozostáva z nasledujúceho dvojstupňového princípu:

  1. V prvej fáze zahraničné investície preskúmané z hľadiska rizika nežiaducich účinkov. Ak áno, vo vnútri 45 dní Po prijatí žiadosti investora o preverovanie MH SR nezašle investorovi oznámenie o začatí druhej etapy procesu (etapa investičného preverovania), predpokladá sa, že nebolo zistené riziko negatívnych dôsledkov zahraničnej investície;

  2. druhá etapa (Štádium investičného skríningu) sa používa tam, kde sa v prvom kroku identifikuje riziko negatívneho výsledku. V niektorých prípadoch (napríklad pri preverovaní dôležitých zahraničných investícií) prvá fáza nefunguje a proces začína samotným preverovaním.

Proces skríningu možno ukončiť pomocou a Rozhodnutie o schválení zahraničnej investície je rozhodnutie o podmienečnom schválení zahraničnej investíciealebo A Rozhodnutie o zákaze zahraničných investícií. Ak je investícia schválená podmienečne, investorovi sa nariadi, aby prijal určité zmierňujúce opatrenia, napríklad sa vzdal určitých práv alebo majetku alebo ich chránil. Zmierňujúce opatrenie môže zahŕňať povinnosť určiť alebo vymenovať nezávislého manažéra, ktorý bude dohliadať na implementáciu zmierňujúcich opatrení. Zákon o PZI splnomocňuje MH SR zrušiť rozhodnutie o podmienečnom schválení investície, ak sa zmierňujúce opatrenia ukážu ako nedostatočné. Právomoc MH SR opätovne otvoriť rozhodnutie o schválení investície vytvára právnu neistotu. MŽP môže zakázať investíciu len na základe príslušného stanoviska vlády SR. MŽP znamená vnútri 130 dní Odo dňa začatia preverovania zahraničných investícií (otvorená druhá fáza) sa MH SR považuje za vydané rozhodnutie, ak nevydalo rozhodnutie o podmienečnom schválení investície alebo nepredložilo vláde stanovisko, že investícia bude mať negatívny účinok. Schváliť investíciu. Zákon o PZI však počíta s predĺžením tejto lehoty, napríklad otvorením ďalších konzultácií pre spätnú väzbu investorov k návrhu rozhodnutia MŽP.

05 Špeciálny režim pre transakcie zahŕňajúce 05 kritické komponenty infraštruktúry

Podľa zákona o PZI zákon č. MŽP má právo preverovať niektoré transakcie týkajúce sa (priamo alebo nepriamo) komponentov kritickej infraštruktúry v energetickom, farmaceutickom, hutníckom alebo chemickom sektore v zmysle 45/2011 Z. z. O kritickej infraštruktúre. Takéto preverovanie sa môže uskutočniť, ak transakcia nie je zahraničnou investíciou zahraničného investora podľa definície v zákone o priamych zahraničných investíciách. Môže sa spustiť prevod alebo postúpenie prvku kritickej infraštruktúry alebo nadobudnutie priameho alebo nepriameho podielu na prevádzkovateľovi prvku vo výške viac ako 10 % základného imania alebo hlasovacích práv takéhoto prevádzkovateľa. Vzniká možnosť ovplyvnenia manažmentu takéhoto prevádzkovateľa, ktorá je porovnateľná s vplyvom spojeným s takýmto záujmom. Deje sa tak aj vtedy, ak k prevodu dôjde v rámci exekučného konania, výkonu záložného práva alebo záložného práva alebo iného podobného konania. MŽP informuje dotknutého prevádzkovateľa, že jeho prvok bol zapísaný do zoznamu kritickej infraštruktúry. Zoznam nie je verejný.

06 Penalta

Výška pokuty závisí od povahy a rozsahu porušenej povinnosti 1 % až 2 % z celkového čistého príjmu Zahraničný investor, osoba ovládajúca zahraničného investora a osoba ovládaná zahraničným investorom založená v predchádzajúcom účtovnom roku (v prípade zahraničného investora, ktorý je právnickou osobou) alebo Od 100 000 eur do 1 milióna eur (V prípade zahraničného investora, ktorý je fyzickou osobou). Ak je hodnota investície Nad 2 % z celkového čistého príjmu investora sa ako horná hranica pokuty použije hodnota investície. Sankcie sa môžu opakovať a ukladať nielen za závažné porušenia (napríklad uskutočnenie dôležitých zahraničných investícií bez povolenia), ale aj za také, ktoré sa považujú za menej závažné (napríklad porušenie povinnosti oznámiť ukončenie investície). zapísať sa do registra akcionárov verejného sektora).

1274628b.jpg

Obsahom tohto článku je poskytnúť všeobecný návod na danú tému. Mali by ste vyhľadať odbornú radu týkajúcu sa vašej konkrétnej situácie.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close