Ekonomika

Slovensko: Prebieha obehové hospodárstvo

Východoeurópska krajina uviedla, že len 48 percent zo 44 percent recyklovaného komunálneho odpadu skončilo na zemi.

V roku 2016, vzhľadom na to, že 69 percent odpadu sa stále posiela na zem, by sa to dalo považovať za akýsi míľnik. Napriek tomu štatistiky zverejnené Národným štatistickým úradom ukazujú, že Slovensko zatiaľ nesplnilo cieľ 50-percentnej recyklácie stanovený Európskou komisiou.

Správa o krajine za rok 2019, ktorú vydala Európska komisia, načrtáva ďalšie kľúčové problémy, ktoré je potrebné riešiť, kým sa dá povedať, že Slovensko postúpilo k životaschopnému ekonomickému modelu. Jednou z týchto obáv je nedostatok finančných stimulov na prevádzkovanie ekologicky uvedomelej výroby. Napriek rastúcemu záujmu o udržateľné možnosti v podnikateľskom sektore klesli aktivity verejnej podpory malých a stredných podnikov na implementáciu zdrojov z 52 percent v roku 2015 na 43 percent v roku 2017. Nízke verejné financovanie a primerané súkromné ​​investície do výskumu a vývoja boli označené za hlavné dôvody nedostatku environmentálnych inovácií v krajine. V tomto účte bola krajina v roku 2017 na 20. mieste z 28 krajín EÚ.

Neefektívnosť systému odpadového hospodárstva bola spôsobená veľkým počtom obcí na Slovensku, z ktorých každá má svoj systém zberu, spracovania a recyklácie odpadov. Umiestnenie a komerčná prítomnosť spaľovní odpadu v Bratislave a Košiciach ešte viac prehlbuje regionálne rozdiely – pričom celoštátne sa spaľuje len 8 % odpadu, pričom len v Bratislave a Košiciach sa spaľuje 30 a 27 % odpadu.

Vláda SR využila v roku 2020 legislatívne a ekonomické opatrenia na riešenie spomínaných problémov a na zlepšenie trvalo udržateľného odpadového hospodárstva. Poplatok za skládkovanie, ktorý sa bude od roku 2021 každoročne zvyšovať, sľubuje odklonenie odpadu zo skládky a zároveň stimuluje recykláciu a opätovné použitie.

Stručne povedané, cesta vpred, pokiaľ ide o odpadové hospodárstvo, si bude vyžadovať silnú vládnu podporu (od finančných sankcií po inovačné fondy), presadzovanie príslušných zákonov a integrovanú administratívnu reakciu na recykláciu zahŕňajúcu a zapájajúcu miestnych občanov.

READ  Slovensko posiela darovanie vakcíny vláde na Taiwan; Úrovne sa zvýšili

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close