Hlavné správy

Na Slovensku vyšli do ulíc tisíce ľudí na celoštátnych protivládnych protestoch | apríla

BRATISLAVA, Slovensko (AP) — Tisícky ľudí sa vo štvrtok zapojili do rastúcich pouličných protestov po celom Slovensku proti plánom populistického premiéra Roberta Fica na novelizáciu trestného zákona a zrušenie národnej prokuratúry.

Navrhované zmeny čelili ostrej kritike doma aj v zahraničí.

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Povoľte ho v nastaveniach prehliadača.

kAm%96 A=2? 2AAC@G65 3J u:4@'D 4@2=:E:@? 8@G6C?>6?E :?4=F56D k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^D=@G2<:2\7:4@\4@CCFAE:@? \AC@D64FE@C\bhga_b56_7e6cb7e4bedf4g5_h5dfcadQm23@=:D9:?8 E96 DA64:2= AC@D64FE@CD' @77:46k^2m[ H9:49 92?5=6D D6C:@FD 4C:>6D DF49 2D 8C27E[ @C82?:K65 4C:>6 2?5 6IEC6>:D>] %9@D6 42D6D H@F=5 36 E2<6? @G6C 3J AC@D64FE@CD :? C68:@?2= @77:46D[ H9:49 92G6?’E 562=E H:E9 DF49 4C:>6D 7@C a_ J62CD]k^ Áno

kAm%96 A=2×65 492x86D 2=D@:a4=F562 C65F4E:@? 😕 AF?:D9>6?ED7@C4@CCFAE:@? 2-5 D@6 @E96C 4C:>6D[ :?4=F5:?8 E96 A@DD:3:=:EJ @7 DFDA6?565 D6?E6?46D[ 2?5 2 D:8?:7:42?E D9@CE6?:?8 @7 E96 DE2EFE6 @7 =:>:E2E:@?D]k^ Áno

kAm%9FCD52J'D AC@E6DED E@@< A=246 :? EH@ 5@K6?D @7 4:E:6D 2?5 E@H?D[ :?4=F5:?8 E96 42A:E2=[ 2?5 DAC625 2=D@ E@ !C28F6 2?5 qC?@ :? E96 rK649 #6AF3=:4[ zC2<@H :? !@=2?5 2?5 !2C:D]k^ Áno

kAm“(6'C6?@E C625J E@ 8:G6 FA[” |:492= Š:>6č<2[ H9@ 9625D E96 =:36C2= !C@8C6DD:G6 $=@G2<:2[ E96 DEC@?86DE @AA@D:E:@? A2CEJ[ E@=5 E96 3:8 4C@H5 E92E 7:==65 E96 46?EC2= $}! DBF2C6 😕 qC2E:D=2G2]k^ Áno

kAm“(6 H:== DE6A FA @FC AC6DDFC6[” Š:>6č<2 D2:5] VV(6 H:== 5676?5 ;FDE:46 2?5 7C665@> 😕 @FC 4@F?ECJ[” 96 D2:5]k^ Áno

kAm“|27:2[ >27:2” 2?5 “u:4@ >@3DE6C[” A6@A=6 492?E65]k^ Áno

kAmt2C=:6C %9FCD52J[ E96 CF=:?8 4@2=:E:@? G@E65 E@ FD6 2 72DE\EC24< A2C=:2>6?E2CJ AC@465FC6 E@ 2AAC@G6 E96 492?86D] %92E >62?D E96 5C27E =68:D=2E:@? H@'E 36 C6G: 6H65 3J 6IA6CED 2_5 @E96CD FDF2==J:G=G65:? E96 4@>>@? =68:D=2E:G6 AC@465FC6D]k^Áno

READ  Kanada v úvodnom zápase v Pekingu zdolala paralympijských šampiónov Čínu

kAm%96 4@2=:E:@? 2=D@ G@E65 E@ =:>:E E96 5:D4FDD:@? 😕 E96 7:CDE @7 E96 E9C66 A2C=:2>6?E2CJ C625:?8D]%96 @AA@D:E:@? 4@?56>?65 E96 >@G6]k^Áno

kAm“%96J 564:565 E@ D:=6?46 FD 😕 !2C=:2>6?E 3FE E96J H@?'ED:=6?46 J@F 2==[” Š:>6č<2 D2:5]k^ Áno

kAm%96 D64@?5 C625:?8[ 😕 H9:49 492?86D 4@F=5 A@DD:3=J 36 >256 E@ E96 5C27E =68:D=2E:@?[ 4@F=5 E2<6 A=246 ?6IE (65?6D52J H9:=6 E96 7:?2= G@E6 😀 A@DD:3=6 3J E96 6?5 @7 ?6IE H66<]k^ Áno

kAm!C6D:56?E +FK2?2 Č2AFE@Gá D2:5 E96 AC@A@D65 492?86D ;6@A2C5:K6 E96 CF=6 @7 =2H 2?5 42FD6 “F?AC65:4E23 =6” 52>286 E@ D@4:6EJ]k^Am

kAmp=D@[ E96 tFC@A62? !2C=:2>6?E 92D BF6DE:@?65 $=@G2<:2’D 23:=:EJ E@ 7:89E 4@CCFAE:@? :7 E96 492?86D 2C6 25@AE65] %96 tFC@A62? !F3=:4 !C@D64FE@C'D ~77:46 92D D2:5 $=@G2<:2'DA=2?D E9C62E6? E96 AC@E64E:@? @7 E96 t&'D 7:?2?4:2= :?E6C6DED 2?5 :ED 2?E:\4@CCFAE:@? 7C2>6H@C<]k^Áno

kAmČ2AFE@Gá D2:5 D96 :DH:==:?8 E@ 3C:?8 2 4@?DE:EFE:@?2= 492==6?86 @7 E96 =68:D=2E:@ ?]xE'D F24=62C 9@H E96 r@?DE:EFE:@?2= r@FCE >:89E CF=6]k^Am

kAmu:4@ C6EFC?65 E@ A@H6C 7@C E96 7@FCE9 E:>6 27E6C 9:D D42?52=\E2:?E65 =67E:DE A2CEJ H@? k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^D=@G2<:2\A2C=:2>6?E2CJ\6=64E:@?\4c`f6767a7bb5bg_ge5faah554b6ac4_Qm_A62C4_Qm$ =:2>6?E2CJ 6=64E:@?Dk^2m @? 2 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^G:56@^6FC@A6\D=@G2<:2\D=@G2<:2\8@G6C?>6?E\F6?E\6FC@A62?\F?:@?\d62cb2___a`hc6hf2ghd_7cf2age7e46QmAC@\#FDD:2 2?5 2?E:\p>6C:42? A=2E7@C>k^2m]k^Am

kAmp ?F>36C @7 A6@A=6 =:?<65 E@ E96 A2CEJ 7246 AC@D64FE:@? :? 4@CCFAE:@? D42?52=D]k^Áno

kAmu:4@'D 4C:E:4D H@CCJ 9:D C6EFC? 4@F=5=625 $=@G2<:2 E@ 232?5@? :ED ​​AC@\(6DE6C? 4@FCD6 2?5 :?DE625 7@==@H E96 5:C64E:@? @7 wF?82CJ F?56C k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^ 9F3^G:6 |:?:DE6C ':

Copyright 2024 Associated Press. Všetky práva vyhradené. Tento obsah nesmie byť publikovaný, vysielaný, prepisovaný alebo redistribuovaný bez povolenia.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close