Ekonomika

Environmentálna politika EÚ do roku 2030: Systematická zmena

Pokiaľ ide o politiku v oblasti znečisťovania, znečisťovatelia musia akceptovať náklady za svoje znečistenie. Ale nie vždy to tak bolo v EÚ, informoval dnes Európsky dvor audítorov (EDA). Aj keď sa táto politika všeobecne odráža v environmentálnych politikách EÚ, jej ochrana je neúplná a uplatňuje sa rovnako na odvetvia aj členské krajiny. Výsledkom je, že verejné peniaze – a nie znečisťujúce látky – sa niekedy používajú na financovanie čistiacich operácií, upozorňujú audítori.

V EÚ sú znečistené takmer 3 milióny lokalít, najmä priemyselnou činnosťou a spracovaním a likvidáciou odpadu. Šesť z desiatich útvarov povrchovej vody, napríklad riek a jazier, nie je v dobrom chemickom a ekologickom stave. Znečistenie ovzdušia, ktoré predstavuje hlavné zdravotné riziko v EÚ, tiež poškodzuje rastliny a ekosystémy. To všetko predstavuje pre občanov EÚ značné náklady. Politika platieb za znečisťovanie zahŕňa znečisťovateľov ich znečistenia a environmentálnych dopadov, ktoré spôsobujú. Súvisiace náklady musia znášať znečisťovatelia, a nie daňoví poplatníci.

„Aby bolo možné efektívne a spravodlivo plniť očakávania ekologických zmlúv EÚ, musia znečisťovatelia platiť za škody na životnom prostredí, ktoré spôsobujú,“ uviedol Viral Edeban, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za správu. „Doteraz však boli európski daňoví poplatníci nútení akceptovať náklady na platenie znečisťovateľov.“

Politika platieb za znečisťujúce látky je jedným z kľúčových princípov, ktoré sú základom právnych predpisov a politík EÚ v oblasti životného prostredia, ale používajú ju jednotne a v rôznej miere, zistili audítori. Aj keď nariadenie o priemyselných emisiách pokrýva najviac znečisťujúce zariadenia, väčšina členských štátov nie je zodpovedná za priemyselné odvetvia, keď povolené emisie spôsobujú škody na životnom prostredí. Podniky nepotrebujú objednávky na pokrytie nákladov na dopad zvyškového znečistenia, ktoré sa pohybuje v stovkách miliárd eur. Podobne sa právne predpisy EÚ o odpade vzťahujú na znečisťujúcu mzdovú politiku, napríklad „rozšírenou zodpovednosťou výrobcov“. Audítori však poukazujú na to, že na odstránenie finančnej medzery sú často potrebné značné verejné investície.

READ  Na Slovensku sa otvára Saudsko-slovenská obchodná komora

Znečisťujúce látky neprijímajú úplné náklady na znečistenie vody. Domácnosti v EÚ zvyčajne používajú iba 10% vody, ale platia vyšší poplatok. Politika v oblasti znečisťovania miezd Je ťažké využívať znečistenie pochádzajúce zo širokej škály zdrojov, najmä z poľnohospodárstva.

K znečisťovaniu lokalít došlo veľmi dávno, znečisťujúce látky tu už nie sú, nemožno ich identifikovať alebo za ne niesť zodpovednosť. Toto „znečistenie sirôt“ je jedným z dôvodov, prečo musí EÚ financovať riešenia, ktoré platia znečisťovatelia. Najhoršie je, že verejné peniaze EÚ sa používajú aj v rozpore s politikou platenia znečistenia, napríklad úradníci v členských krajinách nedokázali presadiť environmentálnu legislatívu a platiť znečisťovateľov.

Na záver audítori zdôrazňujú, že ak podniky nemajú primeranú finančnú ochranu (napr. Poistka, ktorá zahŕňa zodpovednosť za životné prostredie), náklady na čistenie životného prostredia sú vystavené riziku daňových poplatníkov. Doteraz bola siedmim členským štátom (Českej republike, Írsku, Španielsku, Taliansku, Poľsku, Portugalsku a Slovensku) poskytnutá finančná ochrana za niektoré alebo všetky ich zodpovednosti za životné prostredie. Ale na úrovni EÚ nie sú tieto záruky povinné, čo znamená, že daňoví poplatníci sú nútení zakročiť a zaplatiť náklady na čistenie, keď dôjde k bankrotu spoločnosti, ktorá spôsobila škody na životnom prostredí.

Základné informácie

Značná časť rozpočtu EÚ je venovaná dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti zmeny podnebia a životného prostredia. V období rokov 2014 – 2020 bolo asi 29 miliárd z politiky integrácie a životného plánu EÚ osobitne zameraných na ochranu životného prostredia.

Osobitná správa 12/2021: „Politika znečisťovateľa platí: náhodné používanie environmentálnych politík a postupov EÚ“ Webová stránka EDA V 23 jazykoch EÚ. Táto správa sa nezameriava na sektory energetiky a podnebia, pretože tieto témy boli opísané v niekoľkých nedávnych správach EDA, konkrétne v osobitnej správe Obchodná organizácia EÚS A zvláštna správa Znečistenie vzduchu. Pred dvoma týždňami vydal EDA taktiež vyhlásenie Zmena podnebia a poľnohospodárstvo V Európskej únii. Dnešná správa je však prvýkrát, čo bola osobitne preskúmaná politika znečisťovania platieb.

READ  Ekonomická bolesť pre Európu

EDA predkladá svoje osobitné správy Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie, ako aj ďalším zainteresovaným stranám, ako sú národné parlamenty, priemyselní partneri a zástupcovia občianskej spoločnosti. Väčšina odporúčaní uvedených v správach je praktických.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close