Hlavné správy

Na Slovensku demonštrovali tisíce ľudí pri príležitosti zabitia investigatívneho novinára a jeho snúbenice v roku 2018 | apríla

BRATISLAVA – Tisícky ľudí sa v stredu zišli v desiatkach obcí a miest po celom Slovensku, aby si pripomenuli šieste výročie. Vraždy investigatívneho novinára a jeho snúbenice uprostred vlny protivládnych protestov.

Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú, obaja vo veku 27 rokov, zastrelili 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Makke východne od Bratislavy.

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Povoľte ho v nastaveniach prehliadača.

kAm%9C66 A6@A=6 C646:G65 DE:77 AC:D@? E6C>D7@C E96:CC@=6D:? E96 <:==:?8D[ :?4=F5:?8 7@C>6C D@=5:6C |:C@D=2G |2C46<[ H9@ A=62565 8F:=EJ E@ D9@@E:?8 E96>]k^ Áno

kAm|2C:2? z@4-6C[ 2 3FD:?6DD>2? H9@ 925 366? 244FD65 @7 >2DE6C>:?5:?8 E96 <:==:?8D[ k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^D=@G2<:2\;@FC?2=:DE\;2?\<\>2C:2?\<@4?6C\2_a `4b4ahbd32bedf4aefd57`6c3`56hQm92D 366? 24BF:EE65 EH:46k^2m]!C@D64FE@CD 92G6 D2:5 E96J 36=:6G6 z@4?6C A2:5 |2C46< E@ 42CCJ :E @FE]k^Am

kAm%96;@FC?2=:DEVD 72E96C[ y@K67 zF4:2<[ E92?<65 A6@A=6 😕 E96 42A:E2= “7@C 96=A:?8 FD 😕 E96 7:89E 7@C ;FDE:46 7@C @FC 49:=5C6?]“k^Áno

kAm%96 <:==:?8D AC@>AE65 >2;@C DEC66E AC@E6DED F?D66? D:?46 E96 `hgh 2?E:\4@>>F?:DE '6=G6E #6G@=FE:@? 😕 rK649@D=@G2<:2]%96 6?DF:?8 A@=:E:42= 4C:D:D =65 E@ E96 4@==2AD6 @7 2 4@2=:E :@? 8@G6C?>6?E 962565 E96? 3J A@AF=:DE !C:>6 |:?:DE6C #@36CE u:4@]k^Am

kAmu:4@ C6EFC?65 E@ A@H6C =2DE J62C 27E6C 9:D =67E:DE A2CEJ $>6C Ws:C64E:@?XH@? E96 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^D=@G2<:2\A2C=:2>6?E2CJ\6=64E:@?\4c`f6767a7bb5bg_ge5faah554b$6ac4_]A2C=:2>6?E2CJ 6=64E:@?k^2m @? 2 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^G:56@^6FC@A6\D=@G2<:2\D=@G2<:2\8@G6C?>6?E\F6?E\6FC@A62?\F?:@?\d62cb2___a`hc6hf2ghd_7cf2age7e46QmAC@\#FDD:2 2?5 2?E:\p>6C:42? A=2E7@C>k^2m]k^Am

kAmz?@H? 7@C 9:DE:C256D 282:?DE ;@FC?2=:DED[ u:4@ 92D D2:5 E92E 2 >2;@C E6=6G:D:@? ?6EH@C<[ EH@ ?2E:@?H:56 ?6HDA2A6CD 2?5 @?=:?6 ?6HD H63D:E6 zF4:2 H6C6 H@C<:?8 7@C 9:D 6?6>:6D 2?5 D2:5 96 H@?’E 4@>>F?:42E6 H:E9 E96>]k^ Áno

kAm“Wu:4@X 282:? >2<6D 2 E2C86E 7C@> ;@FC?2=:DED 2?5 E9C62E6?D 7C665@> @7 AC6DD[” !2G@= $K2=2: @7 >65:2 H2E495@8 #6A@CE6CD (:E9@FE q@C56CD E@=5 E96 4C@H5 😕 qC2E:D=2G2]k^ Áno

READ  Denné prípady slovenskej vlády sú od marca na historickom maxime

kAm“s6DA:E6 E9@D6 D:I J62CD[ H6 DE:== 42? 962C E9C62ED 282:?DE ;@FC?2=:DED[” !C6D:56?E +FK2?2 r2AFE@G2 D2:5 62C=:6C (65?6D52J 27E6C =:89E:?8 2 42?5=6 2E 2 >@?F>6?E 7@C E96 EH@ 😕 5@H?E@H? qC2E:D=2G2]k^ Áno

kAmp? @A6? DE2E6>6?ED:8?65 3J 65:E@CD:? 49:67 @7 2 ?F>36C @7 >2;@C $=@G2< ?6HDA2A6CD 2?5 @E96C >65:2 @C82?:K2E:@?D D2:5 E92E “H6 H: == ?6G6C 36 D:=6?E]”k^áno

kAm%9@FD2?5D @7 A6@A=6 92G6 C6A62E65=J k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^D=@G2<:2\A6?2=\4 @56\AC@E6DED\AC:>6\>:?:DE6C\edafc7gfga`chfah77g4d3`7b4g7_df7QmE2<6? E@ E96 DEC66EDk^2m 24C@DD $=@G2<:2 C646?E=JE@ C2==J 282:?DE u:4@'DA=2? E@ 2>6?5 E96 A6?2= 4@56 2?5 6=:>:?2E6 E96 @77:46 @7 E96 DA64:2= AC@D64FE@C E92E 562=DH:E9 >2 ;@C 4C :>6 2?5 4@CCFAE:@?]k^Áno

kAm%96 492?86D 2=C625J 2AAC@G65 3J A2C=:2>6?E 2=D@ :?4=F56 2 C65F4E:@? 😕 AF?:D9>6?E 7@C 4@CCFAE:@? 2-5 D@6 @E96C 4C:>6D[ :?4=F5:?8 E96 A@DD:3:=:EJ @7 DFDA6?565 D6?E6?46D[ 2?5 2 D:8?:7:42?E D9@CE6?:?8 @7 E96 DE2EFE6 @7 =:>:E2E:@?D[ :?4=F5:?8 7@C C2A6 2?5 >FC56C]k^ Áno

kAmp ?F>36C @7 A6@A=6 =:?<65 E@ E96 AC:>6 >:?:DE6C'D A2CEJ[ :?4=F5:?8 =2H>2<6CD[ 7246 AC@D64FE:@? 😕 4@CCFAE:@? 42D6D]k^ Áno

kAm%96 =68:D=2E:@? 72465 D92CA 4C:E:4:D> 2E 9@>6 2?5 23C@25[ 2?5 r2AFE@G2 92D 492==6?865 :E 2E E96 r@?DE:EFE:@?2= r@FCE]k^ Áno

Copyright 2024 Associated Press. Všetky práva vyhradené. Tento obsah nesmie byť publikovaný, vysielaný, prepisovaný alebo redistribuovaný bez povolenia.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close