Hlavné správy

Na Slovensku demonštrovali tisíce ľudí proti plánu vlády na zatvorenie špeciálnej prokuratúry | apríla

BRATISLAVA – Masové pouličné protesty sa vo štvrtok po celom Slovensku zintenzívnili, aby prinútili populistického premiéra Roberta Fica prepracovať trestný zákonník a zrušiť úrad špeciálneho prokurátora, ktorý sa zaoberá závažnými zločinmi a korupciou.

Tisíce ľudí pochodovali, keď sa protesty rozšírili do 31 miest a obcí po celej krajine, pričom minulý týždeň to boli dve desiatky. Organizátori uviedli, že zhromaždenia sa konali aj v zahraničí, kde žijú Slováci, napríklad v Českej republike, Poľsku, Francúzsku, Nórsku, Írsku, Belgicku a Luxembursku.

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Povoľte ho v nastaveniach prehliadača.

kAm%96 A=2? 2AAC@G65 3J u:4@'D 4@2=:E:@? 8@G6C?>6?E :?4=F56D k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^D=@G2<:2\7:4@\4@CCFAE:@? \AC@D64FE@C\bhga_b56_7e6cb7e4bedf4g5_h5dfcadQm23@=:D9:?8 E96 DA64:2= AC@D64FE@CD' @77:46k^2m[ H9:49 92?5=6D 4C:>6D DF49 2D 8C27E[ @C82?:K65 4C:>6 2?5 6IEC6>:D>] %9@D6 42D6D H@F=5 36 E2<6? @G6C 3J AC@D64FE@CD :? C68:@?2= @77:46D[ H9:49 92G6 ?@E 92?5=65 DF49 42D6D 7@C a_ J62CD]k^ Áno

kAm%96 A=2×65 492x86D 2=D@:a4=F562 C65F4E:@? 😕 AF?:D9>6?ED7@C4@CCFAE:@? 2-5 D@6 @E96C 4C:>6D[ :?4=F5:?8 E96 A@DD:3:=:EJ @7 DFDA6?565 D6?E6?46D[ 2?5 2 D:8?:7:42?E D9@CE6?:?8 @7 E96 DE2EFE6 @7 =:>:E2E:@?D]k^ Áno

kAm!2C=:2>6?E 😀 4FCC6?E=J 5632E:?8 E96 5C27E 3FE E96 CF=:?8 4@2=:E:@? 92D 2AAC@G65 2 72DE\EC24< A2C=:2>6?E2CJ AC@465FC6 E@ 2AAC@G6 E96 492?86D 2?5 =:>:EE:>6 7@C 5:D4FDD:@?]%96 G@E6 >2J 4@>6 2D 62C= J 2D -6IE H66<]k^Am

kAm“$=@G2<:2 H:== 364@>6 2 92G6? 7°C4C:>:2=D[” #:492C5 $F=í<[ 9625 @7 E96 @AA@D:E:@? uC665@> 2?5 $@=:52C:EJ A2CEJ[ E@=5 E96 4C@H5 2E E96 46?EC2= $}! DBF2C6 😕 E96 42A:E2= @7 qC2E:D=2G2]k^ Áno

kAm“|27:2[ >27:2[” A6@A=6 492?E65] „u:4@ 😀 6G:=[” C625 @?6 @7 E96 32??6CD 96=5 3J A6@A=6]k^ Áno

kAm“(6 H:== DE@A E96> :7 H6 DE2J F?:E65[” D2:5 |:492= Š:>6č<2[ H9@ 9625D E96 =:36C2= !C@8C6DD:G6 $=@G2<:2[ E96 DEC@?86DE @AA@D:E:@? A2CEJ[k^Am

READ  Správa o stave trhu dátových centier v strednej a východnej Európe 2022 – 2026: Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko - ResearchAndMarkets.com | Komerčný

kAm!C6D:56?E +FK2?2 Č2AFE@Gá D92CA=J 4C:E:4:K65 E96 AC@A@D65 492?86D 2?5 D2:5 D96 😀 H:==:?8 E@ 492==6?86 E96 =68:D=2E:@? 367@C6 E96 r@?DE:EFE:@?2= r@FCE]k^ Áno

kAm$@>6 tFC@A62? &?:@? :?DE:EFE:@?D 92G6 BF6DE:@?65 E96 $=@G2< AC@A@D2=D]u:4@ C6EFC?65 E@ A@H6C 7@C E96 7@FCE9 E: >6 27E6C 9:D D42?52=\E2:?E65 =67E:DE A2CEJ H@? E96 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^D=@G2<:2\A2C=:2>6?E2CJ\6=64E:@?\4c`f6767a7bb5bg_ge5faah554b$6ac4_]A2C=:2>6?E2CJ 6=64E:@?Dk^2m @? 2 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^G:56@^6FC@A6\D=@G2<:2\D=@G2<:2\8@G6C?>6?E\F6?E\6FC@A62?\F?:@?\d62cb2___a`hc6hf2ghd_7cf2age7e46QmAC@\#FDD:2 2?5 2? 2?E:\p>6C:42? A=2E7@C>k^2m]k^Am

kAmp ?F>36C @7 A6@A=6 =:?<65 E@ u:4@VD A2CEJ — E96 D42?52=\E2:?E65 =67E:DE $>6C[ @C s:C64E:@? — 7246 AC@D64FE:@? 😕 4@CCFAE:@? D42?52=D]k^ Áno

kAmu:4@'D 4C:E:4D H@CCJ 9:D C6EFC? 4@F=5=625 $=@G2<:2 E@ 232?5@? :ED ​​AC@\(6DE6C? 4@FCD6 2?5 :?DE625 7@==@H E96 5:C64E:@? D:>:=2C E@ E92E @7 wF?82CJ F?56C k2 9C67lQ9EEADi^ ^2A?6HD]4@>^9F3^G:6 |:?:DE6C ':

Copyright 2024 Associated Press. Všetky práva vyhradené. Tento obsah nesmie byť publikovaný, vysielaný, prepisovaný alebo redistribuovaný bez povolenia.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close