Zábava

Roy Wood Jr. nachádza útechu v Stand-Up bez ‚The Daily Show‘ | apríla

Roy Wood Jr., dlhoročný korešpondent pre Comedy Central „The Daily Show“, nevkročil na scénu v New Yorku viac ako štyri mesiace od štrajku spisovateľov.

Našťastie, podobne ako televízni hostitelia ako Seth Meyers a John Oliver, si dokázal zarezervovať množstvo schôdzok, aby vyplnil čas a zarobil si malý príjem. Do februára navštívil 50 miest.

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Povoľte ho v nastaveniach prehliadača.

kAm“*@FH@F=5 9@A6 E96C6 H@F=5 36 2 36EE6C C62D@? E@ 8@ @? E96 C25[ 3FE :E’D F=E:>2E6=J 2 8@@5 E9:?8[” D2:5 E96 cc\J62C\@=5 q:C>:?892>[ p=232>2[ ?2E:G6 😕 2? :?E6CG:6H H:E9 %96 pE=2?E2 y@FC?2= r@?DE:EFE:@?] WtG6? H96? “%96 s2:=J $9@H” 5@6D 4@>6 324[ E96 D9@H AC@G:56D 7=6I:3:=:EJ 7@C :ED 4@CC6DA@?56?ED E@ E@FC 2?5 5@ @E96C H@C<]Xk^ Áno

kAmpE E96 D2>6 E:>6[ (@@5 😀 G6CJ >F49 369:?5 E96 (C:E6CD vF:=5 @7 p>6C:42 2?5 E96:C 56>2?5D]k^ Áno

kAm“x 9@A6 :E 86ED C6D@=G65[” 96 D2:5] „x 5@?“ E D3FE E96 HC:E6CD 2C6 AC6A2C65 7 @C9@H6G6C =@A8:E2<6D]*@F'C6?@E8@:A8E@ E9C62E6? A6@A=6H9@ 2C6 3C@<6 2== E96 E:>6]%96J 92G6 E9:D :562 E96J 42? DE2CG6 E96> :?E@ DF3>:DD:@?](C:E6CD 2C6 E96 C65 3=@@5 46==D @7 6?E6CE2:?>6?E]}@E9:?8 92AA6 ?D 367@C6 HC:E6CD AFE A6? E@ A2A6C]%96 D4C:AE 92D E@ 36 5@?6]”k^áno

kAm“%96 s2:=J $9@H“ HC:E6CD 92G6 :E 6DA64:2==J 92C5 8:G6? E92E E96J 4C62E6 6?E:C6 ;@<6D 2?5 3:ED E92E @7E6? 86E E9C@H? @FE H96? ?6HD 3C62]“%96C6 😀 2=H2JD D@>6 7@C> @7 492@D[” 96 D2:5]k^ Áno

kAmw:D DE2?5\FA 😀 2 >:I @7 @3D6CG2E:@?D 23@FE D@4:6E2= 3692G:@C 2?5 E96 ?6HD @7 E96 H@C=5 2D H6== 2D ;@<6D 4C62E65 DA64:7:42==J 7@C H92E6G6C 4:EJ 96'D :?]“x 5@ 9@>6H@C<7@C2A2CE:4F=2C A=2462H66< @FE[” 96 D2:5] "எக்ஸ்? pE=2?E2[ H6’== 86E :?E@ u2?: (:==:D[ @7 4@FCD6[ 2?5 E96 %CF>A :?5:4E>6?E] k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]7@Id2E=2?E2]4@>^?6HD^7F=E@?\4@F?EJ\4@>>:DD:@?6CD\?2E2=:6\ 92==\D6IF2=\92C2DD>6?E\66@4\ 42D6\42=G:?\3C@4>:DD:@?6C @? EC:2= 7@C D6IF2= 92C2DD>6?Ek^2m](96C6 E96C6’D D42?52=[ E96C6’D 4@>65J]“k^Áno

READ  David Zarrap začína nakrúcať Heart of Darkness-Snake Case

kAm%@A:4D 96A=2?DE@ 3C:A8 FA:a4=F569@Hp>6C:42?D 92G6 364@>6 =@?6=:6C 2?5 >@ C6:D@=2E65 2?5 9@H E6CC:3=6 4FDE@>6C D6CG:46 😀 2E D@>6 DE@C6D]k^Am

kAm“x’> 7@==@H:?8 >J @H? 4FC:@D:EJ =:<6 4@>A=2:?:?8 23@FE E96 724E (2=8C66?D6>A=@J66D D66> E@ =@4< FA E96 >@DE C2-5@> E9: A8D 7C@> DE@C6 E@ DE@C6]x D2H E96> = @4< FA D@43 @?6 E:>6]”k^Áno

kAmw6 2=D@ E9:?>6C D9@F=5 36 32??65]p?J DA@CE A=2J65 @FE5@@CD 😕 E96 DF>>6C 😀 H6:C5 E@ >6]tG6CJE9:?8 D9@F=5 36 5@>65P”k^áno

kAm(@@5 :DA=2??:?8 E@ E2=< >@C6 23@FE 9:D @H? A6CD@2= =:76 2D 2 72E96C[ “H9:49 😀 E96 F=E:>2E6 6?5 82>6[” 96 D2:5] “x ;FDE H2?EE@ 56=G6 >@C6 :?E@ >JD6=7]x’> G6CJ 4FC:@FD 23@FE E92E 7246E @7 >J 36:?8]”k^Am

kAmw6 😀 >2<:?8 9:D 7:CDE 7@C2J :?E@ r2?252 :? }@G6>36C]“(6’C6 8@:?8 E@ 7:?5 @FE 9@HA@AF=2C x 2> FA E96C6[” 96 D2:5] “x ;FDE 9@A6 :ED?@HD @CD@>6E9:?8 3642FD6 x 2> D:4< @7 E9:D 962EP”k^áno

kAm{2DE >@?E9[ (@@5 H2D D6==:?8 E:4<6ED BF:4<=J 6?@F89 2E sr x>AC@G E92E 96 D4965F=65 E9C66 D9@HD 😕 @?6 52J[ E96? 564:565 E@ 5@ 2 7@FCE9 3642FD6 E96 @H?6C D2:5 ?@3@5J 925 6G6C 5@?6 7@FC D9@HD 😕 2 D:?8=6 52J] $@ 96 9:E E96 DE286 2E podbradník_[ f[ hib_ 2?5 „ib_ A]>]k^Áno

kAm“%92E H2D 6I92FDE:?8[” 96 25>:EE65] w6 4@>A2C65 :EE@ 9:D DE:?E E9:D DAC:?8 2D E96 4@>65:4 9@DE @7 E96 (9:E6 w@FD6 r@CC6DA@?56? ED: 6C[ 😕 H9:49 96 >256 ;@<6D 23@FE 9:D C6=2E:G6 72>6]k^ Áno

kAm“}@E 6G6CJ@?6 😕 E9:DC@@> [” (@@5 D2:5 @? E96 52:D 😕 =2E6 pAC:=] “w2=7 E96 C@@> E9:? z6?2? %9@>AD@?]%96 @E96C 92=7 E9:? {@F:D pC>DEC@?8]!C6D:56?E ,y@6. Otázka: 56? E9:? E96 5255J 7C@> ‚u2>:=J |2EE6CD‘]”k^yes

kAm(@@5 D2:5 E96H6:C5A2CE@7H@C<:?8 E9:D A2CE:4F=2C 6G6?E :D E92E “92=7 E96 G6?F6 H@?'E = 2F89 2E 2?J 8:G6? E:>6 2?5 :7 J@F 5@?’E @D4:==2E6 AC@A6C=J[ 92=7 E96 C@@> H:== 92E6 J@F]“k^Áno

READ  Náhľad Slovensko vs. Škótsko, tímové správy, úvod, kanál | Futbalové správy

kAm&=E:>2E6=J[ “xE H2D 2 DEC6DD7F= 4F=>:?2E:@? @7 6G6CJ D:?8=6 4@>65:4 D<:== x 925 =62C?65 FA E@ E92E >@>6?E]“k^Áno

kAmp?5 E96 >:I @7 A6@A=6[ 96 D2:5[ H2D D@ 3:K2CC6] x D2H r9C:DDJ %6:86? 2?5 z6==J2??6 r@?H2J 2?5 {6DE6C w@=E](92E 😕 E96 ,6IA=6E:G6. 😀 E9:Dn”k^Am

kAmx? E96 >62?E:>6[ DA64F=2E:@? @? H9@ H:== C6A=246 %C6G@C }@29 2D 9@DE @7 “%96 s2:=J $9@H” C6>2:?D 2 3:E @7 2 A2C=@C 82>6 2?5 k2 9C67lQ9EEADi^^=682=DA@CED3@@<D]4@>^3=@8^a_ab^_g^_c^?6H\9@DE\@7\E96\52:=J\D9@H\@55D\92D2?\>:?92;\72G@ FC:E6\E@\E2<6\@G6C\a__\a^QmE96C6 2C6 @?=:?6 DA@CED 36EE:?8 D:E6D E92E 92G6 A@DE65 @55Dk^2m](@@5 :D 567:?:E6=J :? E96 >:I 2?5 96 H@F=5 D2J J6D :7 E96 AC@5F46CD H2?E65 9:>]k^Am

kAm“x 5@?’E E9:?< E92E'D 2 ;@3 E92E J@F 42? EFC? J@FC ?@D6 FA E@[” 96 D2:5] “x 5@?'E<]x7 E96 42== 4@>6D[ H6’== 92G6 E92E 4@?G6CD2E:@?] x’> ;FDE H@C<:?8 E96 36DE x 42? 5FC:?8 E96 DEC:<6]”k^Áno

kAm%96 D9@H[ 96 25565[ “:D 😕 2 8@@5 A=246 2?5 😕 8@@5 92?5D ?@ >2EE6C H9:49 H2J E96J 8@]“k^Áno

kAm©a_ab %96 pE=2?E2 y@FC?2=\r@?DE:EFE:@?]‘:D:E 2E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]2;4]4@>Qm2;4]4@>k^2m]s:DEC:3FE65 3J k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]EC:3F?64@?E6?E286?4J]4@>Qm%C:3F?6 r@?E6?E p86? 4J[ {{r]k^2mk^Áno

Copyright 2023 Tribune Content Agency.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close