šport

Spravodaj Beznádejné sústo – marec 2021

Úradníci národných súťaží boli ponechaní na svoje vlastné zariadenia ne bis in idem: Vysvetlenia od ESD

S úsudkom 25. februára 2021„Na žiadosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vydal Súd predbežný rozsudok o uplatniteľnosti dvoch sankcií uložených Slovenskou komisiou pre hospodársku súťaž a Európskou komisiou spoločnosti Slovak Telecom za zneužitie jej dominantného postavenia prostredníctvom postupov znižovania marže. Oslobodzuje vnútroštátne orgány hospodárskej súťaže od ich právomocí v súlade s politikami Európskej komisie (oddiel 11.6 nariadenia č. 1/2003) a ne bis in idem.

V odpovedi na prvú otázku položenú v rámci predbežného rozsudku Súdny dvor spresnil, že keď Európska komisia začne vyšetrovanie s cieľom zistiť porušenia, konkurenčné orgány členských krajín sú oslobodené od možnosti uplatňovať pravidlá ZFEÚ na hospodársku súťaž (čl. Nariadenie č. 1/6 z roku 2003 z 11.6) vyšetrované národnými konkurenčnými orgánmi a Európskou komisiou Ak sú protisúťažné správania identické, vyskytujú sa súčasne a uplatňujú sa iba v prípade rovnakého produktu a geografického trhu.

Pokiaľ ide o účel ne bis in idem Súdny dvor objasnil, že sa neuplatňuje na politiku, komisiu a vnútroštátne orgány jednotlivo a autonómne, keď články týkajúce sa rôznych geografických trhov alebo trhov s výrobkami vedú vyšetrovanie porušenia ZFEÚ 101 alebo 102 alebo sú vylúčené z vnútroštátneho orgánu. Jeho kapacita podľa oddielu 11.6 nariadenia č. 1/2003

Európska komisia začína vyšetrovanie na gréckom veľkoobchodnom trhu s elektrinou

17. marca 2021 Európska komisia začala beznádejné vyšetrovanie možného zneužitia úradnej moci v celom gréckom elektroenergetickom priemysle najväčším maloobchodným a veľkoobchodným dodávateľom elektriny v Grécku – General Power Corporation (BBC).

Tvrdí to volebná komisia Nové vydanie„BBC – ktorej väčšinu vlastní grécky štát – kontroluje všetky hnedouhoľné a vodné vrty, ako aj elektrárne na zemný plyn a obnoviteľné zdroje energie. BBC je aktívna v dodávaní energie maloobchodným a komerčným spotrebiteľom, kde jej trhový podiel predstavuje viac ako dve tretiny celkového trhu.

READ  Austrália 0:0 Francúzsko (7:6 na penalty): Spoluorganizátorky MS žien postúpili do semifinále po dramatickom penaltovom rozstrele | Futbalové správy

Volebná komisia je znepokojená, že BBC mohla zneužiť svoju dominanciu na gréckych veľkoobchodných a maloobchodných trhoch s elektrinou presahujúcich 102 TFU zavedením postupu vyňatia z drancovania taktiky ponúkania cien, aby odradila svojich konkurentov od konkurencie v HDP a súvisiacej elektrine. Trhy. Podľa volebnej komisie mohlo vyšetrované správanie BBC narušiť hospodársku súťaž a znížiť investície do výroby zelenej energie.

Regulácia drogových spojení: Mnohostranná pracovná skupina popredných konkurenčných orgánov

Dňa 16. marca si Európska komisia vymenila s niektorými z popredných konkurenčných orgánov mimo EÚ (Federálna obchodná komisia, Kanadský úrad pre konkurencieschopnosť, Komisia pre hospodársku súťaž a trhy Spojeného kráľovstva, americké úrady a tri kancelárie generálneho prokurátora) o osvedčených postupoch v oblasti regulácie spojení v farmaceutický sektor.

Cieľom je podeliť sa o skúsenosti orgánov s identifikáciou konkrétnych uskutočniteľných opatrení na aktualizáciu analýzy farmaceutických väzieb a na ďalšie presadzovanie ich kontroly v prospech spotrebiteľov.

Komisia zaznamenala v posledných rokoch nárast počtu drogových prepojení a je potrebné podrobne preskúmať fenomén hľadania takých väzieb, ktoré vedú k vyšším cenám liekov, nižšej inovácii alebo protisúťažnému správaniu.

Obnova spoločnosti Banga Derkas: Súdny dvor potvrdzuje, že nebola poskytnutá žiadna štátna pomoc

S tým Rozsudok z 2. marca 2021„Súd EÚ potvrdil rozsudok Všeobecného súdu EÚ z roku 2014, v ktorom sa uvádza, že Medzibankový fond na ochranu vkladov (FIDT), konzorcium vzájomných bánk podľa súkromného práva, boli žalobami prijatými v prospech spoločnosti Banga Derkas. Nemal by mať nárok na štátnu pomoc.

Tento krok, ktorým sa komisia kvalifikovala ako štátna pomoc, ktorá bola na konci roku 2015 nezlučiteľná s domácim trhom, zahŕňal nedostatok kapitálu spoločnosti Banga Dercas pod zvláštnou správou so súhlasom Talianskej banky a ochranou FITD.

Rozsudok Všeobecného súdu EÚ, proti ktorému sa Komisia odvolala, potvrdil odvolanie FIDT s podporou Talianskej banky a zrušil rozhodnutie s tým, že Komisia nepreukázala dostatočné splnenie prvej podmienky 107.1 ZFEÚ, tj. pomoc poskytnutá z vládnych alebo štátnych zdrojov.

READ  Je príliš skoro porovnávať Eddieho Howea s Brianom Cloughom, ale…

Vo svojom poslednom rozsudku Súdny dvor súhlasil so všeobecným uplatnením zásad uvedených v príslušnej judikatúre, podľa ktorých je potrebné na základe okolností prípadu získať dôkazy na preukázanie nevhodnosti žaloby o pomoc a kontextu, v ktorom bola žaloba vykonaná. von: v danom prípade, ak je predmetná pomoc financovaná súkromným subjektom, musí Komisia predložiť „dostatočné dôkazy“, aby potvrdila, že bola prijatá pod vplyvom. Alebo efektívna kontrola orgánov verejnej moci. Na rozdiel od názoru Komisie Všeobecný súd nezaťažil FIDT ako súkromný subjekt príliš veľkým bremenom iba z toho dôvodu, že nemohol poskytnúť štátu náhradu škody.

Súd EÚ: Barcelona, ​​Real Madrid, Osasuna a Športovci v Bilbau Príjemcovia nelegálnej štátnej pomoci

Súd EÚ, jeho Rozsudok zo 4. marca (Prípad C-362 / 19b), ktorým sa zrušuje rozhodnutie Všeobecného súdu z roku 2019 a kvalifikuje sa ako štátna pomoc, čo je v rozpore s právnymi predpismi 107 ZFEÚ, pravidlo prednostnej dane, ktoré požívajú štyri španielske profesionálne futbalové kluby; A to Barcelona, ​​Real Madrid, Osasuna a športovec Bilbao.

Zákon z roku 1990 prinútil všetky španielske profesionálne športové kluby, aby sa transformovali na akciové spoločnosti, s výnimkou tých, ktoré mali vo finančných rokoch pred prijatím zákona pozitívny zostatok.

Štyri futbalové kluby, na ktoré sa v tom čase vzťahovala výnimka a ktoré si želali pokračovať v činnosti ako neziskové právnické osoby, využívali nižšiu sadzbu dane zo svojich príjmov, ako bola platná pre akciové spoločnosti.

Žiadny iný klub nemôže využívať výhody prednostného zaobchádzania.

Komisia zistila, že na konci roku 2016 zákon z 90. rokov 20. storočia poskytoval futbalovým klubom zakázanú selektívnu „výhodu“, pretože aj keď boli tieto štyri kluby považované za neziskové organizácie, spolu s ostatnými národnými a konkurenčnými organizáciami vykonávali profesionálne činnosti zamerané na zisk. Európskych profesionálnych futbalových klubov.

READ  Slovensko sa vracia s elitnými hokejovými tímami so striebornou medailou

Súd potvrdil prístup Komisie, zrušil predchádzajúce rozhodnutie Všeobecného súdu a určil otázky týkajúce sa dôkazného bremena.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close