Zábava

10 najlepších filmov na sviatky: Od nového „Scrooge“ po starú vianočnú romantiku, ktorú ste nikdy nevideli | apríla

Ponožky máme na streamovanie dovolenkových možností, ktorých tituly na Netflixe a Hallmarku a inde sa stierajú do jedinej možnosti predĺženého dovolenkového pozerania.“ Niekto to musí zvládnuť a potom na chvíľu skončíme.

Medzitým: 10 prázdninových filmov, deväť streamingov, jeden v kinách. Niektoré sú staré. Niektorí nie. Niektoré poznáte. Niektoré nebudete. Niektoré sú brutálne. Väčšina nie. Vyzerajte šťastne a zostaňte v teple.

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Povoľte ho v nastaveniach prehliadača.

kAm“[email protected]=:52J“ W`hbgXi %96 8C2?56DE [email protected]>2?E:4 }6H *62C’D tG6 D46?6 😕 [email protected][email protected]@5 9:[email protected][ 2?5 J6D[ x’G6 D66? “(96? w2CCJ |6E $2==J]“ (:E9 [email protected] [email protected]?DE2:CD[ z2E92C:?6 w6A3FC? 2?5 r2CJ vC2?E[ 😕 E96 2EE:4 [email protected]@> @7 2 !2C< pG6?F6 >2?D:@?[ 7:?5 E96>D6=G6D 658:?8 [email protected] 2 C62=:K2E:@? @7 H92E E96J >62? [email protected] 6249 @E96C 😕 5:[email protected] v[email protected] rF<@C’D 6IBF:D:E6 7:=> G6CD:@? @7 E96 `hag !9:=:A q2CCJ A=2J] ~? p>[email protected]? !C:>6[ *@F%F36[ pAA=6 %’Z 2?5 @E96C DEC62>:?8 D6CG:46D]k^ Áno

[email protected]#6>6>36C E96 }:[email protected] W`hc_Xi p A:A[ 92C5 [email protected] 7:?5 3FE [email protected] E96 [email protected]] X? |2?92EE2?[ @G6C E96 [email protected]=:52JD[ 2DD:DE2?E 5:DEC:4E [email protected]?6J uC65 |24|FCC2J 766=D [email protected] [email protected] [email protected]?G:4E65 [email protected]=:7E6C q2C32C2 $E2?HJ4< [email protected] E96 @?6 [email protected] [email protected]?G:4E65 96CX [email protected] 96 A2JD 96C 32:= 2?5 3C:?8D 96C [email protected]>6 [email protected] x?5:2?2 [email protected] r9C:DE>2D] [email protected] 2 ECF=JF?AC65:4E23=6 >:IEFC6 @7 [email protected]>65J[ 5C2>2[ 2DEC:?86?E 72>:=J 5J?2>:4D 2?5 D?62<J [email protected]>2?46] [email protected]? [email protected] D4C:AE[ |:E496== {6:[email protected] A62C=J 5:C64E:@?[ E96 DE2CDP [email protected] @H? 2DD6DD>6?Ei [email protected]“F:E6 2 [email protected] @7 D49>2=EK[ 2 [email protected]@5 [email protected] @7 D49>6CK 2?5 ;FDE [email protected] D49>FEK [email protected] >2<6 :E [email protected] @77:46][email protected] ~? E96 k2 9C67lQ9EEAi^^[email protected]>6][email protected]>6]EGk^2m D6CG:46[ :7 [email protected] H2?E [email protected] 7:?5 2 [email protected]?86C C6=2E:G6 [email protected] 96=A [email protected] 7:8FC6 E92E @?6 @FE]k^ Áno

READ  Severné Írsko vs Slovensko: Televízny kanál a play-off Euro 2020 zadarmo, priamy prenos | Futbal | Šport

kAm“|66E |6 😕 $E]{@F:D“ W`hccXi %96 H:?E6CE:>6 D6BF6?46D 😕 5:[email protected] ‚:?46?E6 |:??6==:’D 249:? 8=J [email protected]=8:4 G:D:@? @7 EFC?\@7\E96\46?EFCJ >:5\p>6C:42? =:76 2C6 ;FDE 2 [email protected] @ 7 E96 [email protected]=:?6]qFE 6G6CJ [email protected]?’[email protected]?56C7F==J C62=:K65 :?E9:D @?6[ H9:49 [email protected]>6D [email protected]@?65 H:E9 “%96 %[email protected]==6J [email protected]?8” 2?5 “w2G6 *@FCD6=7 2 |6CCJ {:EE=6 r9C:DE>2D]yF5J v2C=2?5 DE2CD[ 2?5 [email protected]] ~? p>[email protected]? !C:>6 2?5 @E96C DEC62>:?8 D6CG:46D]k^Am

kAm“r9C:DE>2D [email protected]=:52J“ W`hccXi [email protected]>6 E:E=6D 2C6 >@C6 5646:G:?8 E92? @E96CDj E9:DD:?:DE6C H2CE:>6 7:=> [email protected]:C [email protected]> 5:[email protected] #@36CE $:@5>2< E2<6D E96 42<6]xE [email protected] >6D [email protected]> E96 (][email protected]>6CD6E |2F892> [email protected]=]%96 >@G:6 G6CD:@? DE2CD 2 42DE\282:?DE\EJA6 v6?6 z6==J 2D 2 > [email protected]>3=6C[ 2?5 s62??2 sFC3:?[ 92F?E65 3J *F=6E:56 >6>@C:6D D96 42?’E [email protected]] p “[email protected]” DEF5:@ >2CG6= @7 G6I65 3FE 7:?2==J 7F=7:==65 6IA64E2E:@?D]$EC62>:?8 @? #@

kAm“%96 u2>:=J |2?“ Wa___Xi |JH:76’D [email protected]:E6 [email protected]?2= C6H2E49[ 2?5 x [email protected] 96C >25=J[ [email protected] E92E’D E92E] 6 dolárov = 7:D9[ 24BF:D:E:G6 3FD:?6DD>2? }:[email protected]=2D r286 =62C?D 2 [email protected]? 😕 ECF6 [email protected]>>:E>6?E 2?5 H92E’D :>[email protected]?E [email protected]> 9:D [email protected]==686 DH66E962CE W%62 {[email protected]?:X H:E9 96=A [email protected]> 2? 2?86= [email protected]? r9625=6X] ~? }6E7=:I[ p>[email protected]? !C:>6 2?5 @E96C DEC62>:?8 D6CG:46D]k^ Áno

kAm“y:?8=6 y2?8=6i p r9C:DE>2D [email protected]?6J” Wa_a_Xi }6E7=:I’D C646?E @C:8:?2= >@G:6 > FD:42= 762EFC6D2H62=E9 @7 q=24< E2=6?E :? 2 ':[email protected]:2?\6C2 72?E2DJ DE2CC:?8 yFDE:? [email protected]?H6==[ [email protected] (9:E2<6C[ p?:<2 }@?: #@D6 2?5 |252=6? |:==D] [email protected]>6[ :?4=F5:?8 >J k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]49:[email protected]:3F?6][email protected]>^6?E6CE2:?>6?E^>@G:6D^4E\>@G\;FDE:?\[email protected]=H6==\; :?8=6\;2?8=6\„`b\a_a_„„\aJ;H5Ka3;?4K9>@G2aB?b2a=B>\[email protected]]9E>[email protected]== 628F6 } :?2 |6EKk^2m X 92G6 HC:EE6? E92E “y:?8=6 y2?8=6” 92D “E96 >2<:?8D @7 2 4=2DD:4 E92E 6?5FC6D J62C 27E6C J62C]” $EC62>:?8 @? }6E7=:I]k^Áno

kAm“%96 }@6= s:2CJ” Wa_aaXi [email protected] }6E7=:I [email protected]=:52J AC6D6?E[ E9:D @?6 [email protected]> E96 #:492C5 !2F= tG2?D [email protected]@<[ [email protected] 2 36DED6==:?8 [email protected] WyFDE:? w2CE=6J @7 “$>2==G:==6” 2?5 “%96 *@F?8 2?5 E96 #6DE=6DD”X :?96C:E:?8 9:D A2C6?ED’ [email protected] 27E6C 9:D >@E96C’D 562E9] {F>:[email protected] q2CC6EE [email protected] W=F>:[email protected]:EJi 2=H2JD 2 7:?6 BF2=:EJ [email protected] 92G6 😕 [email protected]=:52J\E96>65962CEH2C>[email protected]\DE2CD 2D2H>2? D66<:?8 2?DH6CD [email protected] 96C @H? 72>:=J D64C6ED]!C6>:6C6D %9FCD52J @? }6E7=:I]k^Áno

READ  Mila Kunis narodená na Ukrajine spúšťa zbierku pre utečencov s Ashtonom Kutcherom, Entertainment News

kAm“‘:@=6?E }:89E” Wa_aaXi “q25 $2?E2” ;FDE [email protected] @H?65i s2G:5 [email protected] [email protected] 2 >62?[ [email protected]@5E9:CDEJ [email protected]>3C6 @7 2 $E] }:4< [email protected]'D 2AA2C6?E=J 366? H2E49:?8 2 962GJ [email protected]:@? @7 “$EC2H [email protected]” 2?5 “[email protected]>6 [email protected]?6 a″ WE96J’C6 6BF2==J D25:DE:4X 😕 AC6A [email protected] E9:[email protected] E9C:==6C:? H9:49 3CFE2= >6C46-2C:6D = 65 3J y9? {68F:K2>@ A2J [email protected] E96:CA=246 @? E96 ?2F89EJ =:DE]!C6>:6C6D 😕 E962E6CD s64]a]#2E65 # [email protected] “C62==Jn”k^Am

kAm“[email protected]@86i p r9C:DE>2D [email protected]=” Wa_aaXi (6’C6 ?6G6C 72C 2H2J [email protected]> [email protected] s:4<6?D “r9C:DE>2D [email protected]=” C6>2<6 @C [email protected]=C625J @? pAA=6 %' Z E96C6'D “$A:C:E65[” H:E9 (:== u6CC6== 2?5 #J2? #[email protected]=5D[ 2?5 ?6IE FA :D E96 ?6H }6E7=:I 2?:>2E65 “[email protected]@86i p r9C:DE>2D [email protected]=]” [email protected]> E96 EC2: = 6 °C[ :E [email protected]@<D 2?5 [email protected]?5D =:<6 2 G2C:2E:@? @? E96 `hf_ “[email protected]@86” 7:=> 3FE H:E9 [email protected]?D >@C6 7:C632==D 2?5 E:>6\EC2G6=:?8 [email protected]=D] %96 [email protected]:46 42DE :A4=F56D {F<6 tG2?D[ ~=:G:2 [email protected]=>2?[ y6DD:6 qF4<=6J 2?5 [email protected]?2E92? !CJ46] !C6>:6C6D @? }6E7=:I s64]a]k^Áno

kAm“%96 [email protected][email protected]” Wa_aaXi p r9C:DE>2DE:>6 [email protected]@F?5 E9C:==6C DE2CC:?8 p??2 vF?? 2D 2 92F?E65 >@E96C [email protected] 49:=5 5:D2AA62C65 a_ J62CD 62C=:6C]w6C 6DEC2?865 6I\[email protected]\:?\=2H W{:?FD D94 HD FA[ [email protected]?465[ H:E9 [email protected]>6 D64C6ED [email protected] DA:== [email protected]?8 H:E9 E96 [email protected]@5 [email protected]>:D65 3J 563FE 762EFC6 HC:E6C\5:[email protected] p=:[email protected]? $E2C {@4<6] y2?62?6 [email protected][email protected] [email protected]\DE2CD]!C6>:6C6D @? $9F556C s64]`e]k^Áno

kAm———k^Áno

kAm©a_aa r9:[email protected] %C:3F?6]‘:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]49:[email protected]:3F?6][email protected]>^Qm49:[email protected]:3F?6]4 @>k^2m]s:DEC:3FE65 3J k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]EC:[email protected]?E6?E286?4J][email protected]>Qm%C:3F?6 [email protected]?E6?E p86?4J[ {{r]k^2mk^Áno

Copyright 2022 Tribune Content Agency.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close