Zábava

10 najlepších filmov na sviatky: Od nového „Scrooge“ po starú vianočnú romantiku, ktorú ste nikdy nevideli | apríla

Ponožky máme na streamovanie dovolenkových možností, ktorých tituly na Netflixe a Hallmarku a inde sa stierajú do jedinej možnosti predĺženého dovolenkového pozerania.“ Niekto to musí zvládnuť a potom na chvíľu skončíme.

Medzitým: 10 prázdninových filmov, deväť streamingov, jeden v kinách. Niektoré sú staré. Niektorí nie. Niektoré poznáte. Niektoré nebudete. Niektoré sú brutálne. Väčšina nie. Vyzerajte šťastne a zostaňte v teple.

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Povoľte ho v nastaveniach prehliadača.

kAm“w@=:52J“ W`hbgXi %96 8C2?56DE C@>2?E:4 }6H *62C’D tG6 D46?6 😕 w@==JH@@5 9:DE@CJ[ 2?5 J6D[ x’G6 D66? “(96? w2CCJ |6E $2==J]“ (:E9 A2CEJ8@6CD 5@H?DE2:CD[ z2E92C:?6 w6A3FC? 2?5 r2CJ vC2?E[ 😕 E96 2EE:4 A=2JC@@> @7 2 !2C< pG6?F6 >2?D:@?[ 7:?5 E96>D6=G6D 658:?8 E@H2C5 2 C62=:K2E:@? @7 H92E E96J >62? E@ 6249 @E96C 😕 5:C64E@C v6@C86 rF<@C’D 6IBF:D:E6 7:=> G6CD:@? @7 E96 `hag !9:=:A q2CCJ A=2J] ~? p>2K@? !C:>6[ *@F%F36[ pAA=6 %’Z 2?5 @E96C DEC62>:?8 D6CG:46D]k^ Áno

kAmU=5BF@j#6>6>36C E96 }:89EUC5BF@j W`hc_Xi p A:A[ 92C5 E@ 7:?5 3FE H@CE9 E96 677@CE] X? |2?92EE2?[ @G6C E96 9@=:52JD[ 2DD:DE2?E 5:DEC:4E 2EE@C?6J uC65 |24|FCC2J 766=D D@CCJ 7@C 4@?G:4E65 D9@A=:7E6C q2C32C2 $E2?HJ4< W96UCDBF@jD E96 @?6 H9@ 4@?G:4E65 96CX D@ 96 A2JD 96C 32:= 2?5 3C:?8D 96C 9@>6 E@ x?5:2?2 7@C r9C:DE>2D] xEUCDBF@jD 2 ECF=JF?AC65:4E23=6 >:IEFC6 @7 4@>65J[ 5C2>2[ 2DEC:?86?E 72>:=J 5J?2>:4D 2?5 D?62<J C@>2?46] !C6DE@? $EFC86DUCDBF@j D4C:AE[ |:E496== {6:D6?UCDBF@jD A62C=J 5:C64E:@?[ E96 DE2CDP $EFC86DUCDBF@j @H? 2DD6DD>6?Ei U=5BF@j“F:E6 2 =@E @7 D49>2=EK[ 2 8@@5 5@D6 @7 D49>6CK 2?5 ;FDE 6?@F89 D49>FEK E@ >2<6 :E 3@I @77:46]UC5BF@j ~? E96 k2 9C67lQ9EEAi^^72H6D@>6]EGQm72H6D@>6]EGk^2m D6CG:46[ :7 J@F H2?E E@ 7:?5 2 J@F?86C C6=2E:G6 E@ 96=A J@F 7:8FC6 E92E @?6 @FE]k^ Áno

READ  Zmysel pre vkus a módu sa zdedil po mojej matke: Pozri, nielen Kate a Meghan sú ikony

kAm“|66E |6 😕 $E]{@F:D“ W`hccXi %96 H:?E6CE:>6 D6BF6?46D 😕 5:C64E@C ‚:?46?E6 |:??6==:’D 249:? 8=J ?@DE2=8:4 G:D:@? @7 EFC?\@7\E96\46?EFCJ >:5\p>6C:42? =:76 2C6 ;FDE 2 7@FCE9 @ 7 E96 DE@CJ=:?6]qFE 6G6CJ D62D@?’DH@?56C7F==J C62=:K65 :?E9:D @?6[ H9:49 4@>6D 76DE@@?65 H:E9 “%96 %C@==6J $@?8” 2?5 “w2G6 *@FCD6=7 2 |6CCJ {:EE=6 r9C:DE>2D]yF5J v2C=2?5 DE2CD[ 2?5 9@H] ~? p>2K@? !C:>6 2?5 @E96C DEC62>:?8 D6CG:46D]k^Am

kAm“r9C:DE>2D w@=:52J“ W`hccXi $@>6 E:E=6D 2C6 >@C6 5646:G:?8 E92? @E96CDj E9:DD:?:DE6C H2CE:>6 7:=> ?@:C 7C@> 5:C64E@C #@36CE $:@5>2< E2<6D E96 42<6]xE 4@ >6D 7C@> E96 (]$@>6CD6E |2F892> ?@G6=]%96 >@G:6 G6CD:@? DE2CD 2 42DE\282:?DE\EJA6 v6?6 z6==J 2D 2 > FC56C@FD82>3=6C[ 2?5 s62??2 sFC3:?[ 92F?E65 3J *F=6E:56 >6>@C:6D D96 42?’E 7@C86E] p “8@E492” DEF5:@ >2CG6= @7 G6I65 3FE 7:?2==J 7F=7:==65 6IA64E2E:@?D]$EC62>:?8 @? #@

kAm“%96 u2>:=J |2?“ Wa___Xi |JH:76’D 72G@C:E6 D62D@?2= C6H2E49[ 2?5 x =@G6 96C >25=J[ D@ E92E’D E92E] 6 dolárov = 7:D9[ 24BF:D:E:G6 3FD:?6DD>2? }:4@=2D r286 =62C?D 2 =6DD@? 😕 ECF6 4@>>:E>6?E 2?5 H92E’D :>A@CE2?E 7C@> 9:D 4@==686 DH66E962CE W%62 {6@?:X H:E9 96=A 7C@> 2? 2?86= Ws@? r9625=6X] ~? }6E7=:I[ p>2K@? !C:>6 2?5 @E96C DEC62>:?8 D6CG:46D]k^ Áno

kAm“y:?8=6 y2?8=6i p r9C:DE>2D y@FC?6J” Wa_a_Xi }6E7=:I’D C646?E @C:8:?2= >@G:6 > FD:42= 762EFC6D2H62=E9 @7 q=24< E2=6?E :? 2 ':4E@C:2?\6C2 72?E2DJ DE2CC:?8 yFDE:? r@C?H6==[ u@C6DE (9:E2<6C[ p?:<2 }@?: #@D6 2?5 |252=6? |:==D] $@>6[ :?4=F5:?8 >J k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]49:428@EC:3F?6]4@>^6?E6CE2:?>6?E^>@G:6D^4E\>@G\;FDE:?\4@C=H6==\; :?8=6\;2?8=6\„`b\a_a_„„\aJ;H5Ka3;?4K9>@G2aB?b2a=B>\DE@CJ]9E>=Qm4@== 628F6 } :?2 |6EKk^2m X 92G6 HC:EE6? E92E “y:?8=6 y2?8=6” 92D “E96 >2<:?8D @7 2 4=2DD:4 E92E 6?5FC6D J62C 27E6C J62C]” $EC62>:?8 @? }6E7=:I]k^Áno

kAm“%96 }@6= s:2CJ” Wa_aaXi p?@E96C }6E7=:I 9@=:52J AC6D6?E[ E9:D @?6 7C@> E96 #:492C5 !2F= tG2?D 3@@<[ 23@FE 2 36DED6==:?8 2FE9@C WyFDE:? w2CE=6J @7 “$>2==G:==6” 2?5 “%96 *@F?8 2?5 E96 #6DE=6DD”X :?96C:E:?8 9:D A2C6?ED’ 9@FD6 27E6C 9:D >@E96C’D 562E9] {F>:?@FD q2CC6EE s@DD W=F>:?@D:EJi 2=H2JD 2 7:?6 BF2=:EJ E@ 92G6 😕 29@=:52J\E96>65962CEH2C>6CX4@\DE2CD 2D2H>2? D66<:?8 2?DH6CD E@ 96C @H? 72>:=J D64C6ED]!C6>:6C6D %9FCD52J @? }6E7=:I]k^Áno

READ  „Extrémny“ tínedžer zastrelil dvoch mužov v LGBTQ bare na Slovensku a ďalšie novinky

kAm“‘:@=6?E }:89E” Wa_aaXi “q25 $2?E2” ;FDE 8@E @H?65i s2G:5 w2C3@FC A@CEC2JD 2 >62?[ 3=@@5E9:CDEJ 9@>3C6 @7 2 $E] }:4< H9@'D 2AA2C6?E=J 366? H2E49:?8 2 962GJ C@E2E:@? @7 “$EC2H s@8D” 2?5 “w@>6 p=@?6 a″ WE96J’C6 6BF2==J D25:DE:4X 😕 AC6A 7@C E9:D9@DE286 E9C:==6C:? H9:49 3CFE2= >6C46-2C:6D = 65 3J y9? {68F:K2>@ A2J 7@C E96:CA=246 @? E96 ?2F89EJ =:DE]!C6>:6C6D 😕 E962E6CD s64]a]#2E65 # 7@C “C62==Jn”k^Am

kAm“$4C@@86i p r9C:DE>2D r2C@=” Wa_aaXi (6’C6 ?6G6C 72C 2H2J 7C@> 2?@E96C s:4<6?D “r9C:DE>2D r2C@=” C6>2<6 @C EH@ip=C625J @? pAA=6 %' Z E96C6'D “$A:C:E65[” H:E9 (:== u6CC6== 2?5 #J2? #6J?@=5D[ 2?5 ?6IE FA :D E96 ?6H }6E7=:I 2?:>2E65 “$4C@@86i p r9C:DE>2D r2C@=]” uC@> E96 EC2: = 6 °C[ :E =@@<D 2?5 D@F?5D =:<6 2 G2C:2E:@? @? E96 `hf_ “$4C@@86” 7:=> 3FE H:E9 E@?D >@C6 7:C632==D 2?5 E:>6\EC2G6=:?8 A@CE2=D] %96 G@:46 42DE :A4=F56D {F<6 tG2?D[ ~=:G:2 r@=>2?[ y6DD:6 qF4<=6J 2?5 y@?2E92? !CJ46] !C6>:6C6D @? }6E7=:I s64]a]k^Áno

kAm“%96 pA@=@8J” Wa_aaXi p r9C:DE>2DE:>6 9@FD63@F?5 E9C:==6C DE2CC:?8 p??2 vF?? 2D 2 92F?E65 >@E96C H9@D6 49:=5 5:D2AA62C65 a_ J62CD 62C=:6C]w6C 6DEC2?865 6I\3C@E96C\:?\=2H W{:?FD D94 HD FA[ F?2??@F?465[ H:E9 D@>6 D64C6ED E@ DA:== 2=@?8 H:E9 E96 3=@@5 AC@>:D65 3J 563FE 762EFC6 HC:E6C\5:C64E@C p=:D@? $E2C {@4<6] y2?62?6 v2C@72=@ 4@\DE2CD]!C6>:6C6D @? $9F556C s64]`e]k^Áno

kAm———k^Áno

kAm©a_aa r9:428@ %C:3F?6]‘:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]49:428@EC:3F?6]4@>^Qm49:428@EC:3F?6]4 @>k^2m]s:DEC:3FE65 3J k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]EC:3F?64@?E6?E286?4J]4@>Qm%C:3F?6 r@?E6?E p86?4J[ {{r]k^2mk^Áno

Copyright 2022 Tribune Content Agency.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close