Zábava

Nová slovenská vláda pod vedením populistu Roberta Figa získala povinnú dôveru | apríla

BRATISLAVA – Nová slovenská vláda na čele s populistickým premiérom Robertom Ficom získala v utorok v parlamente povinnú dôveru po ukončení vojenskej pomoci Ukrajine.

Zo 143 poslancov v 150-člennom parlamente hlasovalo 78 za vládu troch strán, ktorá zložila prísahu 25. októbra.

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Povoľte ho v nastaveniach prehliadača.

kAmu:4@ C6EFC?65 E@ A@H6C 2?5 E@@< @G6C 2D AC:>6 >:?:DE6C 7@C E96 7@FCE9 E:>6 27E6C 9:D D42?52= \E2:?E65 =67E:DE $>6C[ @C s:C64E:@?[ A2CEJ H@? k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^D=@G2<:2\A2C=:2>6?E2CJ\6=64E:@?\4c`f6767a7bb5bg_ge5faah554b6ac4_Qm$=@G2<:2'D $6AE b_ A2C =:2>6?E2CJ 6=64E:@?k^2m @? k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^G:56@^6FC@A6\D=@G2<:2\D=@G2<:2\8@G6C?>6?E\F6?E\6FC@A62?\F?:@?\d62cb2___a`hc6hf2ghd_7cf2age7e46Qm2 AC@\#FDD:2? 2?5 2?E:\p>6C:42? A=2E7@C>k^2m]k^Am

kAmu:4@ 7@C>65 2 A2C=:2>6?E2CJ >2;@C:EJ 3J k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^D=@G2<: 2\7:4@\8@G6C?>6?E\6=64E:@?\A@AF=:DE\4@2=:E:@?\D>6C\_d5b`dc4e53bb3aa3he32_dh2b6h63efQmD:8? :?8 2 4@2=:E:@? 8@G6C?>6?E 562= H:E9 E96 =67E:DE w=2D[ @C ‚@:46[ A2CEJk^2m 2?5 E96 F=EC2?2E:@?2=:DE $=@G2< }2E:@?2= !2CEJ]k^ Áno

kAmu:4@’DG:4E@CJ >2J >2C< 2 5C2>2E:4 EFC?2C@F?5 😕 E96 4@F?ECJ’D 7@C6:8? A@=:4J 2?5 4@F=5 DEC2:? k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^F

kAm$=@G2<:2[ 2 4@F?ECJ @7 d]ஈ >:==:@? A6@A=6 E92E D92C6D 2 3@C56C H:E9 &[ 925 366? 2 DE2F?49 DFAA@CE6C @7 zJ:G D:?46 #FDD:2 :?G2565 😕 u63CF2CJ =2DE J62C[ 5@?2E:?8 2C>D 2?5 @A6?:?8 :ED 3@C56CD 7@C C67F866D 7=66:?8 E96 H2C]k^ Áno

kAmu:4@ 92D DE@AA65 E96 >:=:E2CJ 2:5]w6 2=D@ @AA@D6D t& D2?4E:@?D @? #FDD:2 2?5 H2?ED E@ 3=@4< & ;@:?:?8 }p%~]k^Am

kAmu:4@’D 4C:E:4D H@CCJ E92E 9:D C6EFC? E@A@H6C4@F=5=625 $=@G2<:2 E@ 232~5@? :ED ​​​​AC@\(6DE6C? 4@FCD6:? @E96C H2JD[ 7@==@H:?8 E96 6I2>A=6 @7 wF?82CJ F?56C !C:>6 |:?:DE6C ':<E@C ~C3á?]k^ Áno

kAmu:4@ G@H65 E@ AFCDF6 2 „D@G6C6:8?“ 7@C6:8? A@=:4J[ AC@>:D65 2 E@F89 DE2?46 282:?DE >:8C2E:@? 2?5 ?@?\8@G6C?>6?E2= @C82?:K2E:@?D 2?5 42>A2:8?65 282:?DE {vq%“Z C:89ED] $@>6 6=:E6:~G6DE:82E@CD 2~5 A@=:46 @77:4:2=DH9@ 562= H:E9 4@CCFAE:@? 42D6D 92G6 366? @C56C65 E@ DE2J 2E 9@>6 @C 5:D>:DD65 2?5 E96 8@G6C?>6?EA=2?DE@ 62D6 AF?:D9>6?E 7@C 4@CCFAE :@?[ 2>@?8 @E96C 492?86D 😕 E96 =682= DJDE6>]k^ Áno

READ  Slovenský minister zdravotníctva Marek Krazi rezignoval uprostred ruského očkovacieho sporu

kAm$:?46 E96 AC6G:@FD 8@G6C?>6?EE@@< A@H6C :? a_a_ 27E6C 42>A2:8?:?8 @? 2? 2?E:\4@CCFAE:@? E: 4<6E[ 5@K6?D @7 D6?:@C @77:4:2=D[ A@=:46 @77:46CD[ ;F586D[ AC@D64FE@CD[ A@=:E:4:2?D 2?5 3FD:?6DDA6@A=6 =:?<65 E@ $>6C 92G6 366? 492C865 2?5 4@?G:4E65 @7 4@CCFAE:@? 2?5 @E96C 4C:>6D] %96 42D6D @7 2 ?F>36C @7 @E96CD 92G6?@E 366? 4>A=6E65J6E]k^Áno

kAmu:4@ 9:>D6=7 2?5 9:D 7@C>6C x?E6C:@C |:?:DE6C #@36CE z2=:?2< 72465 4C:>:A2= 492C86D = 2DE J62C 7@C 4C62E:A824C:>:A2= 8C@FA 2a5 >:DFD6 @7A@H6C]z2=:a2< :D E96 5676?D6 >:?:DE6C 😕 E96 ^6H8@G6C^>6^E]k^Áno

kAmz?@H? 7@C 9:DE:C256D 282:?DE ;@FC?2=:DED[ u:4@ =236=65 2 >2;@C E6=6G:D:@? ?6EH@C<[ EH@ ?2E:@?H:56 ?6HDA2A6CD 2?5 2? @?=:?6 ?6HD H63D:E6 9:D 6?6>:6D 2?5 D2:5 96 H@?VE 4@>>F?:42E6 H:E9 E96>]k^ Áno

Copyright 2023 Associated Press. Všetky práva vyhradené. Tento obsah nesmie byť publikovaný, vysielaný, prepisovaný alebo redistribuovaný bez povolenia.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close