Ekonomika

Znižovanie ekonomických rozdielov medzi regiónmi Slovenska je nevyhnutné pre ekonomický rast

Slovensko má najväčšie regionálne ekonomické rozdiely spomedzi krajín Európskej únie (EÚ). s hrubým národným dôchodkom na obyvateľa 32 450 dolárov V roku 2021 PPP patrí Slovensko do skupiny vysokopríjmových ekonomík. Jeho hospodársky rast však nebol inkluzívny, čo prehlbovalo sociálne rozdiely, najmä na regionálnej úrovni. Vysoko urbanizovaný Bratislavský kraj je najmenší v rámci Slovenska, aj keď je jedným z najbohatších v Európskej únii, s HDP na obyvateľa 43 070 USD (39 704 eur2,3-krát viac v roku 2022 než je celoštátny priemer.

Regionálne rozdiely sú zaznamenané aj v ukazovateľoch blahobytu, akými sú miera nezamestnanosti, životné prostredie, úroveň vzdelania a prístup k službám vrátane komunikácie a internetu. Najmä intervaly štrajk Čo sa týka zamestnania, príjmu a istoty.

V dôsledku pomalého miešania Ekonomický rast a vytváranie pracovných miest Tieto rozdiely v raste v regiónoch Slovenska, ako sú zaostalé východné a stredné časti krajiny a slabá mobilita pracovnej sily, bránia celkovému udržateľnému rastu krajiny. Okrem toho hospodárska recesia v posledných rokoch ukázala potrebu štrukturálnych ekonomických reforiem na zabezpečenie budúceho rastu. Na dosiahnutie plného ekonomického potenciálu Slovensko potrebuje znížiť nerovnosť medzi svojimi regiónmi.

CuRI

Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je poskytnúť technickú a finančnú pomoc na riešenie existujúcich úzkych miest vrátane problémov s hospodárskou a inštitucionálnou kapacitou.

Od roku 2018 pomáhame preklenúť medzery v regionálnom rozvoji Slovenska Iniciatíva lovných oblastí (CuRI), spustený v partnerstve s Európskou komisiou (EK) a Svetovou bankou. CuRI poskytuje technickú podporu menej rozvinutým regiónom na prekonanie prekážok a bariér rozvoja identifikovaných regionálnymi orgánmi. Spočiatku sme podporovali Prešovský samosprávny kraj (PSK), potom sa CuRI rozšíril o Košický (KSK) a Banskobystrický kraj (BBSK).

Tieto tri vybrané regióny sú najchudobnejšie na Slovensku a patria medzi 30 najchudobnejších regiónov Európskej únie. Zažívajú úbytok obyvateľstva a ich ekonomika sa opiera o sektory s nízkou produktivitou, ako je hutníctvo, lesníctvo a poľnohospodárstvo. Všetky tri regióny majú vysokú koncentráciu rómskych komunít, jednej z najzraniteľnejších a marginalizovaných skupín v krajine. Navyše PSK, KSK a BBSK nedisponujú dostatočnými inštitucionálnymi kapacitami, čo má za následok nízku efektivitu využívania fondov EÚ pre regionálny rozvoj a integráciu.

READ  Telekom predá klientom minipočítače. K dispozícii budú dve verzie

Dosiahnuté výsledky

Prostredníctvom CuRI sme pomohli vyvinúť riešenia na prekonanie úzkych miest brániacich rozvoju vyššie uvedených regiónov, ktoré boli následne zväčšené pomocou zdrojov EÚ. Naša podpora sa zameriava na investície do kvality postsekundárneho odborného vzdelávania a prípravy s cieľom zlepšiť príležitosti pre mladých ľudí a lepšie ich zosúladiť s požiadavkami trhu práce s cieľom prispieť k novým pracovným miestam a odvetviam. Zvýšením energetickej účinnosti verejných budov, zlepšením miestnej verejnej dopravy a zlepšením základnej zdravotníckej infraštruktúry v odľahlých oblastiach pomohla CuRI priniesť zmenu do zúčastnených regiónov. Iniciatíva podporila rozvoj ekologického a trvalo udržateľného cestovného ruchu v regióne PSK s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť týchto regiónov. Naša skupina BBSK zaviedla model integrovanej starostlivosti o seniorov v Južnom Jemeri a podporujeme integráciu marginalizovaných rómskych komunít vo všetkých troch krajoch.

Základom všetkých týchto aktivít je zlepšovanie schopnosti miestnych samospráv poskytovať nástroje na efektívne riadenie regionálneho a mestského rozvoja a na to, aby boli verejné investície strategickejšie. Ide o pomoc pri geoinfraštruktúre priestorových (otvorených) údajov v regiónoch KSK a PSK so zameraním na zlepšenie analytických a rozhodovacích procesov. V dôsledku politického poradenstva a budovania kapacít, ktoré poskytuje CuRI, zúčastnené regióny doteraz úspešne prilákali investície vo výške 250 miliónov USD z národných programov financovaných EÚ.

Čo bude ďalej?

Všetky tri regióny pre svoju blízkosť k hraniciam zažili výrazný prílev utečencov v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu.

Naďalej budeme podporovať Slovensko, aby prostredníctvom CuRI dosiahlo inkluzívny regionálny rozvoj. Plánované aktivity zahŕňajú ochranu a podporu zraniteľných skupín, podporu cestovného ruchu, zvyšovanie kvality stredného odborného vzdelávania, vytváranie prostredia pre rozšírenú výskumno-vývojovú spoluprácu medzi miestnymi výskumnými inštitúciami a priemyslom, ako aj vytváranie sociálnej a integračnej. Zdravotnícke služby. Očakávame tiež, že regióny využijú opatrenia CuRI na prispôsobenie a riešenie potrieb utečencov ako novej zraniteľnej skupiny, po dohode s EK a Svetovou bankou a prípadne pridaním nových aktivít.

READ  Slovensko: Obehové hospodárstvo prebieha

Spoločnou prácou dokážeme pozdvihnúť živobytie v odľahlých a vidieckych komunitách a pomôcť tak zvýšiť prosperitu pre všetkých na Slovensku.

Viac informácií o CuRI nájdete tu: https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/slovakia-catching-up-regions

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close