Svet

Keďže výskumníci vyvolávajú poplach, kosatky žijúce na juhu sú vystavené zvýšenému riziku vyhynutia Národ/Svet

SEATTLE – Vedec z Orca Rob Williams si vždy myslel, že ochrana je problémom poznania a že keď veda ukáže, prečo druh klesá, ľudia to napravia.

V utorok však bola zverejnená nová štúdia uzatvára inak. Nová populačná analýza ukazuje, že aj v prípade jedného z najexotickejších druhov na svete, ohrozené kosatky žijúce na juhu, ktoré často navštevujú Puget Sound, čelia čoraz väčšiemu riziku vyhynutia.

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Povoľte ho v nastaveniach prehliadača.

kAms6DA:E6 2== H6 2?5 H9J E96J 2C6 564=:?:?8[ E9:D 36=@G65 DA64:6D 😀 9FCE=:?8 E@H2C5 6IE:?4E:@? 😕 A=2:? D:89E — 2 A6C:= D4:6?E:DED E92E AF3=:D965 E96 A2A6C >6>@C23=J 42== “qC:89E tIE:?4E:@?[” @3=:G:@? 92AA6?:?8 C:89E 367@C6 @FC 6J6D]k^ Áno

kAm“%96C6 😀 ?@ D46?2C:@ 😕 H9:49 E96 A@AF=2E:@? 😀 DE23=6[” D2:5 (:==:2>D[ 4@\7@F?56C 2?5 49:67 D4:6?E:DE 2E E96 C6D62C49 ?@?AC@7:E ~462?D x?:E:2E:G6[ 2?5 =625 2FE9@C @? E96 A2A6C AF3=:D965 😕 }2EFC6 r@>>F?:42E:@?D t2CE9 U2>Aj t?G:C@?>6?E] “(6 92G6 2 86?6C2E:@? @C EH@ H96C6 E96 A@AF=2E:@? 😀 ?@E 7=F4EF2E:?8 2C@F?5 K6C@[ :E 😀 7=F4EF2E:?8 2C@F?5 2 564=:?6[ E96? :E 2446=6C2E6D E@ 2 72DE6C C2E6 @7 564=:?6 E@ 6IE:?4E:@?] %92E :DH:E9@FE 2== E96 E9C62ED E92E 2C6 H@CD6?:?8]%92E H2D 2 C62= 6J6\@A6?6C]%9:D 😀 H92E E96 DE2EFD BF@ H:= = 5@]”k^Áno

kAmx? E96:C >56=[ E96 D4:6?E:DED 7@F?5 E96 D@FE96C? C6D:56?ED 564=:?:?8 😕 A@AF=2E:@? F?E:= 72==:?8 @77 2 4=:77 😕 23@FE d_ J62CD — EH@ <:==6C H92=6 86?6C2E:@?D — H:E9 @?=J 23@FE a_ @7 E96:C 72>:=J >6>36CD =67E H:E9:? 2 46?EFCJ] p44@F2E:A87@C:A4C62D:A8 E9C62ED H@F=5 >2<6 E96 A:4EFC6 6G6? H@CD6]k^Áno

kAm% 9:D[ (:==:2>D 92D 925 E@ 7246[ 😀 ?@E 2 AC@3=6> @7 256BF2E6 :?7@C>2E:@?] x=DE625[ :E’D 2 >2EE6C @7 :?256BF2E6 24E:@?] “x 2DDF>65 :7 @?=J H6 925 E96 C:89E 52E2 H6 H@F=5 >2<6 E96 C:89E 564:D:@?D]qFE … ?@E @?=J 5 @ H6[” 96 D2:5 @7 E96 D@FE96C? C6D:56?ED[ “H6 92G6 <?@H? E96D6 E9:?8D 7@C 2 G6CJ =@?8 E:>6]“k^Áno

kAmr=:>2E6 492?86 2446?EF2E6D E96 6IE:?4E:@? C:D<]k^Áno

kAm(2C>:?8 H2E6C 😕 E96 @462? 5:DCFAED @462? 7@@5 H63D E92E 7665 r9:?@@< D2=>@? — E96 AC:>2CJ AC6J @7 E96D6 @C42D ]p?5 H2C>:?8 C:G6CD 9FCE D2=>@? DFCG:G2= 2?5 C6AC@5F4E:@?]~E96C E9C62ED[ :?4=F5:?8 @462? D9:AA:?8 EC277:4 2?5 @E96C ?@:D6 E92E 5:DCFAED @C42 9F?E:?8[ 2?5 923:E2E 56DECF4E:@? 2=D@ 2C6 :?E6?D:7J:?8] p=E6C2E:@? @7 E96 6?G:C@?>6?E 😀 >2<:?8 :E[ 2E E9:D C2E6[ 2 A=246 :? H9:49 E96D6 4@\6G@=G65 2?:>2=D 42? ?@ =@?86C =:G6]k^ Áno

kAmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]42C=D27:?2]@C8^Qmr2C= $27:?2k^2m[ DEF5J 2FE9@C[ 64@=@8:DE 2?5 AC@76DD@C 7@C ?2EFC6 2?5 9F>2?:EJ 2E $E@?J qC@@< &?:G6CD:EJ 😕 }6H *@C<[ D66D 😕 E96 5@@> @7 DA64:6D 6IE:?4E:@? 2?5 =@@>:?8 =@DD @7 E96 D@FE96C? C6D:56?ED 2 >@C2= E6DE 7@C A6@A=6]k^ Áno

READ  „Každý vidí, že to nie je dobré, ale nedá sa to povedať“

kAm“%9:D 😀 =:<6 2 D=@H\>@E:@? 4@==:D:@?j E9:D 😀 H96C6 H6 D66 E96 3C:4< H2== @C E96 4=:77[ :E’D 4=62C[ E96 C@25 :D 5CJ[ :E’D `` 2]>]@? 2 $F^52J >@C^8 2^5 H6 2C6 8@:^8 g >:=6D 2? 9@FC[ 2?5 :E’D 92=7 2 >:=6 2H2J[ 2?5 E96? 2 BF2CE6C @7 2 >:=6 2H2J 2?5 E96? H6 D66 :E[ 2?5 @FC D>2CE D6?D@CD DE2CE 366A:?8[ 2?5 E96? H6 9:E E96 2446=6C2E@C 2?5 4C2D9 … H9J 5@ H6 5@ E92En”k^Am

kAm{2HD 2=@?6 4=62C=J 2C6 ?@E 6?@F89i %96 t?52?86C65 $A64:6D p4E[ k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]D62EE=6E:>6D]4@>^D62EE=6\?6HD^6?G:C@?>6?E^6?52?86C65\DA64:6D\24ED\d_E9\2??:G6CD2CJ\ H92E\e\?H\2?:>2=D\42?\E6==\FD^QmH9:49 EFC?65 d_ E9:D J62Ck^2m[ 42==D 7@C AC6D6CG2E:@? @7 2== DA64:6D[ ?@ >2EE6C 9@H 9F>3=6] *6E 96C6 😀 @?6 @7 E96 >@DE :?E6==:86?E 2?:>2=D 😕 2== E96 @462?D[ 2?5 :ED E@A AC652E@C[ 32C6=J 92?8:?8 @?]k^ Áno

kAm(92E'D -66565[ $27:?2 D2:5[ 😀 2 7F?52>6?E2= D9:7E 😕 9@H H6 2== =:G6 96C6]k^ Áno

kAm“$@4:2==J[ H6 ?665 2? 6E9:4 E92E G2=F6D E96 =:76 @? E9:D A=2?6E[ 2?5 E92E D66D FD 2D DE6H2C5D]“k^Áno

kAm$@ 5:C6 😀 E96 DE2E6 @7 E96 D@FE96C? C6D:56?ED — E96C6 2C6 @?=J fc =67E — E92E :E >2J 36 E:>6 E@ 4@?D:56C >@C6 5C2DE:4 :?E6CG6?E:@?D[ :?4=F5:?8 AC6G6?E:G6 G244:?2E:@? @7 2E =62DE D@>6 @7 E96 >@DE 3:@=@8:42==J G2=F23=6 >6>36CD[ E96 A2A6CD’ 2FE9@CD DE2E6] P A = 2? 2=D@ 665D E@ 36 >FDE6C65 E@ 36 C625J 7@C2 42E2DEC@A9:4 6G6?E[ DF49 2D 2 5:D62D6 @FE3C62< C6BF:C:?8 2 G6E6C:?2CJ C6DA@?D6 24C@DD E96 &]$]\r2?252 3@C56C]k^Áno

kAm%@ 8:G6 E96 D@FE96C? C6D:56?ED 2 36EE6C 492?46 2E 9F?E:?8 DF446DD[ E96 A2A6C C64@>>6?5D D@>6 AC@7@F?5 492?86D] k2 9C67lQ9EEADi^^BF:6ED@F?5]@C8^BF:6E\D@F?5D\D64@?5\2??F2=\G@=F?E2CJ\4@>>6C4:2 =\G6DD6=\D=@H5@H?\<:4:8C2E:?8\6?52?86C65\D@FE96C?\C6D:56 ?E\<:==6C\H92=6D\:?\AF86E\D@F?5Qm'@=F?E2CJ D=@H5@H?D 2=C625J :? A=246 7@C D9:ADk^2m 92G6 366? 7@F?5 E@ 4FE ?@:D6 =6G6=D 3J ?62C=J 92=7[ 244@C5:?8 E@ E96 A2A6C[ H9:49 :? EFC? C6DF=ED :? :?4C62D65 9F?E:?8 24E:G:EJ 3J <:==6C H92=6D] *6E 2E E96 D2>6E:>6[ >F=E:A=6 56G6=@A>6?E AC@;64ED 2C6 F?56CH2J E92E H:== :?4C62D6 D9:AA:?8 EC277:4 😕 E96 C68:@?[ H:E9 4@>A=6E:@? @7 E96 D64@?5 %C2?D|@F?E2:? E2C D2?5D @:= A:A6=:?6 E6C>:?2E:?8 2E E96 A@CE @7 ‚2?4@FG6C[ 2?5 2 >2;@C 6IA2?D:@? @7 E96 D9:AA:?8 E6C>:?2= 2E #@36CED q2?<[ E96 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]C@36CED32?:?2=a]4@>^Qm#@36CED q2?< %6C>2= ​​AC@;64Ek^2m[ A=2??65 C:89E 2E E96 uC2D6C #:G6C 56=E2 H96C6 @C42D 9F?E]k^ Áno

kAmxE >2J 36 E:>6 E@ 4@?D:56C >2?52E@CJ @462? ?@:D6 3F586ED[ 42AD @C =:>:ED E@ 2==@H <:==6C H92=6D E@ 9F?E D42C46 AC6J >@C6 67764E:G6=J[ E96 A2A6C 7@F?5]k^ Áno

kAmp 7C6D9 =@@< 2E 7:D96C:6D >2p286>6pE 2=D@:D 66565[ 244@C5:?8 E@ E96 A2A6C[ E@ =62G6 >@C6 7:D9 😕 E96 D62 7@C @C42D] |@G:?8 7:D96C:6D 😕 p = 2D<2 2?5 qC:E:D9 r@=F>3:2 2H2J 7C@> r9:?@@< C62C:?8 8C@F?5D 2?5 >:8C2E:@? C@FE6D 😕 E96 D62 E@ C:G6C >@FE9 2-5 6DEF2C: A6 =@42E:@?DH@F=5 C6DF=E:? 2? :>>65:2E6 :?4C62D6 @7 r9:?@@< 4C:E:42= E@ @C42D @7 FA E@ adT[ 244@C5:?8 E@ E96 A2A6C]k^ Áno

READ  Skupina 30 poslancov vrátane Šimečka a Hajšela žiada Londýn, aby vrátil sochy z Parthenonu do Atén - Spravodajstvo - Európa

kAm$F49 2 7:D96CJ 4@F=5 2=D@ 96=A C64@G6C 2 r9:?@@< A@AF=2E:@? >@C6 =:<6 H92E @C42D 6G@=G65 H:E9]qJ ?@E 92CG6DE:?8 :>>2EFC6 7:D9 😕 >2C:A6 7:D96C:6D 2?5 2==@H:A8=2C86 76>2=6D E@A2DD E9C@F89E@DA2H?:A8 8C@Fp5D[ 2 D:K6 :?4C62D6 😕 E96 r9:?@@< @7 FA E@ c_T 4@F=5 @44FC @G6C 2 d_\J62C A6C:@5[ 244@C5:?8 E@ E96 A2A6C] %92E H@F=5 AC@G:56 >@C6 @7 E96 3:8 r9:?@@< @C42D ?665 2?5 AC676C]uC6D9H2E6C 923:E2E C6DE@C2E:@? 4@F=5 2=D@ 4@?E:?F6 E@ DFAA@CE H:=5 r9:?@@< 23F?52?46[ :?DE625 @7 C6=62D:?8 >@C6 92E496CJ 7:D9 :?E@ E96 D62]k^ Áno

kAmw2E496CJ 7:D9 4@>A6E6 H:E9 H:=5 7:D9 7@C 7@@5 2?5 DA2H?:?8 2C62]%96J 2=D@ 42? H62<6? H:=5 r9:?@@< 7:E?6DD 3J :?E6C3C665:?8 @C 5:D62D6[ ?@E65 DEF5J 2FE9@C |:DEJ |24sF7766[ D2=>@? 3:@=@8:DE H:E9 E96 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]C2:?4@2DE]@C8^Qm#2:?4@2DE r@?D6CG2E:@? u@F?52E:@?k^2m[ 2 D4:6?46 ?@?AC@7:E] $96 D66D ?@ A2E9H2J E@ @C42 C64@G6CJ H:E9@FE 7:D96C:6D C67@C> 2?5 @E96C 492?86D E@ AC@E64E E96 @C42'D AC676CC65 k^Áno

kAmk2 9C67lQ9EEADi^^6D2;@FC?2=D]@?=:?6=:3C2CJ]H:=6J]4@>^5@:^7F==^`_]`__a^64Da]cffbQmp? @E96C C646?E A2A6Ck^2m AF3=:D965 😕 E96 A66C\C6G:6H65;@FC2= t4@DA96C66I2>:p65 E96 C6=2E:@D9:A 36EH66? E96 2G2:=23:=:EJ @7 AC6J 2?5 D@FE96C? C6D:56?EA@AF=2E:@? FAD 2-5 5@H-D[ E@ :?G6DE:82E6 9@H E9@D6 C6=2E:@?D9:AD >:89E 92G6 492?865 @G6C E:>6]k^ Áno

kAm%96 H@C< 4@?7:C>65 E96 6DD6?E:2= =:?< 36EH66? E96 D@FE96C? C6D:56?ED 2?5 E96:C AC676CC65 7@@5]"!C6J DE:== >2EE6CD[” D2:5 tC:4 (2C5[ 2? 2FE9@C @? E96 A2A6C 2?5 D4:6?E:DE 2E E96 }2E:@?2= ~462?:4 2?5 pE>@DA96C:4 p5>:?:DEC2E:@?’D }@CE9H6DE u:D96C:6D $4:6?46 r6?E6C] %96 A2A6C 2=D@ 7@F?5 E92E E96?@CE96C? C6D:56?E @C42D — H9@D6 A@AF=2E:@? 😀 :?4C62D:?8 — 4@F=5 36 27764E:?8 E96 D@FE96C? C6D:56?ED' DFCG:G2= 3642FD6 @7 4@>A6E:E:@? 7@C E96 D2>6 7@@5 😕 D92C65 H2E6CD]k^Áno

kAmy@6 v2J5@D[ D4:6?46 5:C64E@C @7 E96 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]D625@4D@4:6EJ]@C8^Qm$62s@4 $@4:6EJk^2m[ 2 D4:6?46 C6D62C49 2?5 65F42E:@? ?@?AC@7:E 2?5 2FE9@C @? }2EFC6 A2A6C[ D2:5 E96 A@AF=2E:@? 2?2=JD:D H2D 2 H2<6\FA 42== 2D E@ ;FDE 9@H 2E C:D< E96 D@FE96C? C6D:56?ED 2C6[ H:E9@FE 2 492?86 😕 4@FCD6] (92E 96 9@A6D ?@H 😀 E92E 564:D:@?\>2<6CD 2?5 E96 AF3=:4 H:== FD6 E92E :?7@C>2E:@? E@ C2 >A FA 677@CED E@ D2G6 2 DA64:6D E92E 567:A6D >F49 @7 E96 H@?56C @7 E96 C68:@?]k^Am

kAm“(6 92G6 5@?6 2 =@E @7 8C62E DEF77 7@CD@FE96C? C6D:56?ED[ 2?5 H6 ?665 E@ 5@ >@C6[” v2J5@D D2:5] „xE'D =:<6 H96? A6@A=68@E@E96 5@4E@C:? E96:C e_D 2?5 D2J[ ‘$9@F=5 x 62E 36EE6C 2?5 DE@A D>@<:?8 2?5 5C:?<:?8 2?5 6I6C4:D6n’ 2?5 E96 5@4E@C D2JD[ ‘*6D[ 2?5 J@F ?665 E@ 5@ 2== @7 E96> 2?5 J@F D9@F=5 92G6 5@?6 :E a_ J62CD 28@]' %92E :D H92E E9:D A2A6C :D D2J:?8]k^Am

READ  200 opustených tiel nájdených rozložených na streche nemocnice v Pak: správa

kAm“(6 5@?'E 92G6 E:>6](6 2C6 E2=<:?8 23@FE >2<:?8 D@>6 3:8 492?86D 😕 E96 ?6IE 4@ FA=6 @7 86?6C2E:@?D @7 <:==6C H92=6D[ @C H6 2C6 @FE @7 E:>6]“k^Áno

kAm%92E 5@6D ?@E >2<6 E9:D ?6H H@C< 5@4F>6?E:?8 E96 D@FE96C? C6D:56?ED' 2446=6C2E:?8 6IE:?4E:@? C:D< 2 8:G6\FA\9@A6 A2A6C[ v2J5@D D2:5[ 3FE E96 @AA@D:E6]k^ Áno

kAm“}@H 😀 E96 E:>6 E@ D9@H E96 >@?6J[ 2?5 E@ >2<6 E96 677@CE]” u@C @?6 E9:?8[ H6 @H6 :E E@ E96D6 2?:>2=D[ v2J5@D ?@E65]k^ Áno

kAm%96 D@FE96C? C6D:56?ED k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]D62EE=6E:>6D]4@>^D62EE=6\?6HD^6?G:C@?>6?E^9@DE:=6\H2E6CD\ @C42D\<:==6C\H92=6\AF86E\D@F?5\H2D9:?8E@?\42?252^Qm2C6 :? DF49 566A EC@F3=6 :? A2CE 3642FD6 @7 E96 42AEFC6 6C2k^2m[ 5FC:?8 H9:49 2 E9:C5 @7 E96 H92=6D H6C6 E2<6? 7@C D2=6 E@ 2BF2C:F>D 2?5 @E96C 6?E6CE2:?>6?E G6?F6D]k^ Áno

kAm“(6;FDE -665 E@ 5@ H92E H6 -665 E@ 5@[ >2<6 :E 92AA6?[ :E 😀 @? FD[ H6 8@E E96> 96C6] (6 2C6 E96 C62D@? E96J 2C6 6?52?86C65[” v2J5@D D2:5 @7 E96 D@FE96C? C6D:56?ED] “u:CDE H:E9 E96 42AEFC6D[ 2?5 =2E6C H:E9 E96 D2=>@?[ 2?5 E96 4@?E2>:?2?ED H6 >256j E9@D6 2C6 ?@E ?2EFC2==J @44FCC:?8[ 2?5 E9@D6 2C6 @FC 3@2ED @FE E96C6]“k^Áno

kAm%:> #682?[ 7@C>6C 6I64FE:G6 5:C64E@C @7 E96 &]$]|2C:?6 |2>>2= r@>>:DD:@?[ H9@ 😀 ?@E 2? 2FE9@C @? E96 A2A6C[ D2JD :E’D ?@E @G6C 7@C E96 D@FE96C? C6D:56?ED] “x A6CD@?2==J 2> @?6 E92E H@F=5 D2J :E 😀 ?6G6C E@@ =2E6[” #682? D2:5] ~E96C DA64:6D[ 7C@> 6=6A92?E D62=D E@ H9@@A:?8 4C2?6D[ 92G6 >256 C6>2C<23=6 4@>6324<D[ 6G6? 7C@> 5:C6 DEC2:ED]k^ Áno

kAm%96 D@FE96C? C6D:56?ED 2C6 E96 E@A AC652E@C:? E96D6 H2E6CD[ 2?5 E96J 2C6 DJ>3@=:4 @7 E96 H@?56C @7 @FC ?2EFC2= DFCC@F?5:?8D[ 2?5 2 4@>>:E>6?E E@ @E96C 7@C>D @7 =:76 E92E H6 496C:D9[ #682? D2:5]k^ Áno

kAm“%96J 2C6 DF49 2 362FE:7F= C6>:?56C @7 E96 ?2EFC6 @7 @E96C DA64:6D]x7 H6 5@?'E 42C6 23@FE E96>[ x 5@?’E <?@H H92E H6 H@F=5 42C6 23@FE]k^ Áno

kAm“*@F 42?'E 36 3=2>65 7@C 72:=:?8[ 3FE J@F 42? 36 3=2>65 7@C ?@E ECJ:?8]“k^Áno

k9C ^m

kAm©a_ac %96 $62EE=6 %:>6D]':D:E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]D62EE=6E:>6D]4@>^QmD62EE=6E:>6D]4@>k^2m]s:DEC:3FE65 3J %C:3F?6 r@?E6?E p86?4J[ {{r]k^ Áno

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close