Hlavné správy

Slovensko: Európska komisia zasiahne do vojen StaR

Článok 19 je hlboko znepokojený legislatívnym návrhom vlády SR týkajúcim sa verejnoprávneho média – Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). V rozpore s európskymi a medzinárodnými štandardmi o slobode médií je zámerom zrušiť RTVS a nahradiť ju novou Slovenskou televíziou a rozhlasom (STaR), ktorá podlieha vládnej politickej kontrole. Vyzývame vládu SR, aby tento návrh stiahla. Vzhľadom na pripravovaný Európsky zákon o slobode médií vyzývame Európsku komisiu, aby urýchlene upozornila slovenskú vládu, že Slovensko prijatím zákona poruší svoju povinnosť lojálnej spolupráce podľa Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ).

Ministerstvo kultúry SR na čele s ministerkou Martynou Šimkovičovou v marci 2024 predstavilo plán. Nový zákon o verejnoprávnych médiách. Cieľom zámeru je zrušiť súčasného verejnoprávneho rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) a nahradiť ho úplne novou spoločnosťou Slovenská televízia a rozhlas (STaR). V sprievodnom memorande k legislatíve sa uvádza, že zákon bol motivovaný potrebou riešiť nedostatok nestrannosti, objektivity a vyváženosti spravodajstva RTVS.

V článku 19 sa však uvádza, že návrh je len málo zastretým pokusom o politickú kontrolu verejnoprávnych médií. Zákonom sa zriadi Rada Slovenskej televízie a Rozhlasu, nový kontrolný orgán so 7 členmi, z ktorých 4 menuje parlament a 3 menuje ministerstvo kultúry. To znamená, že vládnuce strany budú mať plnú moc nad zhromaždením. Rada bude mať právomoc bezdôvodne voliť a odvolávať generálneho riaditeľa StaR, pričom doterajší generálny riaditeľ RTVS zvolený na 5-ročné obdobie bude odvolaný. Nový zákon by mal zriadiť programovú komisiu s právomocou hodnotiť a kontrolovať programovú činnosť STaR a dohliadať na dodržiavanie verejnoprávneho charakteru vysielania.

Návrh zákona prechádza procesom spätnej väzby medzi ministerstvami a čakajú ho ďalšie rokovania vo vláde – pôvodne naplánované na 27. marca.

Tiež sme zistili, že tento návrh je v rozpore s medzinárodnými a európskymi normami o slobode a nezávislosti médií, v ktorých sa uvádza, že médiá musia byť chránené pred politickými alebo komerčnými zásahmi. Najmä verejnoprávne médiá musia byť nezávislé z hľadiska práva a praxe a musí sa rešpektovať ich redakčná nezávislosť. Povinnosť štátov podporovať pluralizmus a voľný tok informácií a myšlienok verejnosti, vrátane médií, nedovoľuje zasahovať do slobody prejavu verejnoprávnych médií.

Dôležitým dôsledkom týchto záruk je, že orgány vykonávajúce regulačné alebo iné právomoci nad vysielateľmi, ako sú vysielacie orgány alebo rady verejne financovaných vysielateľov, musia byť nezávislé. Napríklad, Odporúčanie o zaručení slobody verejnoprávneho vysielania, prijatý Výborom ministrov Rady Európy, špecifikuje, že dozorné alebo správne orgány by nemali mať právo zasahovať do programových záležitostí. Správne orgány by sa mali zriaďovať spôsobom, ktorý minimalizuje riziko zasahovania do ich činnosti, napríklad prostredníctvom otvoreného procesu menovania určeného na podporu pluralizmu, záruk proti prepusteniu a pravidiel o konflikte záujmov.

Predovšetkým chceme vyzdvihnúť novoprijaté Európsky zákon o slobode médií (EMFA) zriaďuje Princípy a pravidlá spoločné pre všetky členské štáty vrátane Slovenska na riešenie ohrozenia slobody, nezávislosti a plurality médií a na ochranu verejnoprávnych médií. Nové slovenské pravidlá sú však v rozpore s niektorými z týchto princípov – najmä s článkom 5 EMFA, ktorý bude Slovensko povinné implementovať po nadobudnutí účinnosti zákona v roku 2024.

V článku 19 sa uvádza, že ak by Slovensko zaviedlo legislatívu proti EMFA, porušilo by to zásadu lojálnej spolupráce. Článok 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ.. V rámci tejto politiky musia členské štáty EÚ zabezpečiť, aby sa plnili záväzky vyplývajúce z činností inštitúcií Únie, ako je EMFA.

preto Vyzývame slovenskú vládu, aby rešpektovala medzinárodné štandardy slobody médií, stiahla návrh a zabezpečila plné rešpektovanie nezávislosti RTVS v zákone aj v praxi. Vyzývame Európsku komisiu, aby urýchlene označila slovenskú vládu, inak bude porušená Ich záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o EÚ.

Článok 19 je súčasťou Európy Rýchla odpoveď je sloboda médií (MFRR), celoeurópsky mechanizmus na monitorovanie, monitorovanie a reagovanie na porušovanie slobody tlače a médií v členských štátoch EÚ a kandidátskych krajinách. Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close