hospodárstvo

Štrasburg: Slovensko porušilo Dohovor o ochrane práv v prípade Bosňanov

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol v prípade Bosits v. Slovenská republika o porušení článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v súvislosti s použitím mimoriadneho opravného prostriedku generálnym prokurátorom.

TASR informovala tlačová služba ministerstva spravodlivosti (MS) SR.

Sťažovateľom v tomto prípade bol žalovaný v konaní o určení vlastníctva nehnuteľností. „V súvislosti so súdnym konaním existovala skutočnosť, že správny orgán na základe registra obnoveného katastra nehnuteľností (ROEP) v roku 2000 opätovne zaregistroval v katastri nehnuteľností ako vlastníci pôvodných pozemkov. žiadateľ, od ktorého bola zabavená krajina na základe nariadenia vlády z roku 1945, “uviedlo ministerstvo. ,

Štátny podnik Lesy SR, ktorý spravoval pôdu takmer sedem desaťročí, začal proti sťažovateľovi žalobu a požiadal o vyhlásenie, že pôda je vo vlastníctve štátu. Súdy žalobu zamietli na dvoch úrovniach. Najvyšší súd Slovenskej republiky však v septembri 2015 na základe mimoriadneho odvolania podaného generálnym prokurátorom zrušil platné rozsudky nižších súdov a postúpil prípad okresnému súdu na ďalšie konanie. Konanie ešte nebolo právne ukončené.

Sťažovateľ sa obrátil na Ústavný súd Slovenskej republiky, aby oznámil porušenie práva na spravodlivé súdne konanie, ktoré v marci 2017 konštatovalo, že právo sťažovateľa nebolo porušené. „V sťažnosti podanej na súd EDH sa sťažovateľ odvolával na článok 6 dohovoru, pričom tvrdil, že žiadna okolnosť podstatnej a presvedčivej povahy by neodôvodňovala odchýlenie sa od zásady konečnosti platného prípadu. rozhodol sa, “uviedlo ministerstvo.

Súd argumenty Slovenska neakceptoval

Súdny dvor vo svojom rozsudku nepodporil argumenty vlády, ktoré s odkazom na rozhodnutia najvyššieho súdu a ústavného súdu tvrdili, že zrušenie platných rozsudkov okresných a krajských súdov v tomto prípade bolo potrebné rešpektovať zásadu právnej istoty. Poukázal na zásady uvedené v PROJEKTE-OVA, a. s., proti Slovenskej republike.

Rozhodla, že záver Najvyššieho súdu, podľa ktorého sa spodné súdy dopustili nesprávneho posúdenia účinkov konfiškácie, nenaznačuje existenciu chýb zásadnej povahy pre súdny systém, ktoré podľa jeho judikatúry , by odôvodňovalo zrušenie konečného rozsudku.

„Zdôraznil tiež, že štát bol účastníkom konania a počas konania bol schopný predložiť všetky vecné argumenty vrátane tých, ktoré neskôr použil generálny prokurátor,“ uviedol MS SR. Mimoriadne odvolanie bolo podané skôr za týchto okolností, ako iné odvolanie.

Udelil žalobcovi náhradu škody

Súd EDH tiež priznal žalobcovi 3 900 eur za nemajetkovú ujmu a 2 000 eur za trovy a výdavky.

Podľa právnika sťažovateľa Tünde Keszegh išlo o prvé medzinárodné súdne rozhodnutie, ktoré uznalo, že na základe Benešových dekrétov bol majetok ešte dnes zhabaný. „Rozhodnutie okrem toho zdôrazňuje, že právomoci generálneho prokurátora sú príliš široké a umožňujú politickú manipuláciu s už uzavretými prípadmi,“ dodal.

Konštatovala, že súd sa nezaujal k otázke konfiškácie, pričom konanie v tejto veci stále prebieha na Slovensku. „Rozhodnutie najvyššieho súdu z roku 2015 však nezbavuje súdneho konania inú možnosť, ako zabaviť majetok sťažovateľov. A iba na základe maďarskej národnosti jeho otca v 21. storočí v Európska únia po postupe, o ktorom už rozhodol súd v Štrasburgu, porušuje právo na spravodlivý proces, “uviedla.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close