šport

Ukrajinský tenista narieka nad nedostatkom podpory vo svojej hre | Šport

Paríž (AB) – Slová ako „invázia“ a „politika“, „zákaz“ a „bojkot“ sú zrazu súčasťou Denná prednáška o teniseAko v prípade mnohých vrstiev spoločnosti, ani pre proukrajinskú hráčku Lesiu Surenko to nie sú krátke komentáre.

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Spustite ho v nastaveniach prehliadača.

kAm% 2 <:? 8 E96 4 @ FCE E @ ECJ E @ 5 @ 96C; @ 3[ ECJ [email protected] DH:?8 2 C24<6E 36EE6C E92? E96 [email protected]>2? [email protected] E96 ?6E @? 2?J 8:G6? 52J[ :D C62==J E96 =62DE @7 96C [email protected]?46C?D] P? 5 27E6C = @ D:? 8 E @} @]`\ D66565 x82 $ H: 2E6< e\a[ e\_ @? |@?52J :? E96 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD][email protected]>^ 9F3 E6 ??: DQmuC6? 49 ~ A6? VD 7: CDE C @ F? 5k ^ 2m[ %DFC6?<@ 56D4C:365 H92E D96 7:?5D 2D 5:[email protected]?46CE:?8 2D 2?JE9:?8i 2 =24< @7 [email protected]==628F6D [email protected] 92G6 [email protected]<6? @FE AF3=:4=J [email protected] #FDD:2VD :?G2D:@? @C [email protected] 96C [email protected] 6IAC6DD DJ>A2E9J @C 6G6? D:>A=J 5:D4FDD H92E 😀 92AA6?:?8 😕 &<C2:?6]k ^ Áno

kAm “u @ C> 6[ [email protected]?2==J[ :EVD [email protected] [email protected] 36 96C6[” %DFC6?<@ D2:5[ “;FDE 3642FD6 x [email protected]?’E 86E >F49 [email protected] D2:5 [email protected] E96 [email protected] @7 >J [email protected]?ECJ] p 5: E’D; FDE E @ F89 E @ 36 H: E9 A6 @ A = 6 H9 @ = @@ <=:<6 E96J [email protected]?'EF?56CDE2?5]xE'D ;FDE E @F89]]]]x'> &[ 2?5 E96C6’D 2 H2C 😕 >J [email protected]?ECJ[ 2?5 :E’D [email protected]] x E9:<7: G6 A = 2J6CD DA<6 [email protected] >6]| 2J36 7 @ FC C 7: G6]| 2J36 2 76H> @ C64 @ 2496D]]]]qFE H92E 42? x 5 @ n ”k ^ Áno

kAm% DFC6? <[ [email protected] EFC?D bb :? 2 H66<[ :D [email protected]> &<C2:?6VD 42A:E2=[ zJ:G] 96 dolárov: D C2?<65 ``hE9 2?5 96C 36DE vC2?5 $=2> D9 @ H:? 8 H2D E96 BF2CE6C7:? 2 = D 2E E96 a_`g &]$]~ A6?]Q ^ Áno

kAmp7E6C 4 @? D: 56C:? 8 k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^ CFDD: 2 \ F6 7 @ == @ H:? 8 E96:? G2D:? E92E 3682? 😕 = 2E6 u63CF2CJk ^ 2 m – „p? 5 ECJ E @ 96 = A E96C6:? D @> 6 H2Jj x 5 @? ‚E[ 3FE ;FDE 😕 [email protected]>6 H2J[” D96 D2:5 — %DFC6?<@ 564:565 [email protected] AC6DD @?]k ^ Áno

READ  David Coffin vyhral svoj prvý zápas od mája, keďže sa naďalej vracia po zranení

kAm „xE’D? @E G6CJ 62DJ E @ 36 96C6[” %DFC6?<@ D2:5] „x 5 @? ‚E 766 = E92E x 42C6 E @@> F49]$ @ x’> ESD:? 8 E @ 7:? 5 E9: D 32 = 2? 46 36EH66?[ ‘yFDE [email protected] @? [email protected] 2?5 [email protected]?’E 42C6’ GD] ‚% CJ E @ 42C6]‘ x? D @> 6 42D6D[ :E 96=AD] {:<6[ x [email protected]?’E C62==J AFE AC6DDFC6 @? >JD6=7] x ;FDE [email protected] 2?5 A=2J]qFE :? [email protected]>6 H2JD x; FDE 766 = =:<6[ V~z[ H92E6G6C] x எச்:? @C [email protected][ H92E6G6C] xE [email protected]?'E >2EE6C C62 == J]Qk ^ Am

kAm @HF? 23 = 6 E @ 8 @ 9 @> 6 36EH66? E @ FC 2> 6 ED[ D96 D2:5 D96 ;@:?65 [email protected][email protected]>2? |2CE2 [email protected]< 2E 2 E6??:D 24256>J 😕 xE2=J [email protected] [email protected]>:?8 [email protected] uC2?46]k ^ Áno

kAm% 96J 2C6 EH @ @ 7 7 @ FC H @> 6? 7C @> &6?]PE @ E2 = @ 7 `g A = 2J6CD 7C @> FDD: 2 @ C q6 = 2CFD – H9: 4996 = A65 H: E9 E96: G2D: @? – H6C6:? E96> 6? VD 2? 5 H @> 6? VD 5C2HDj E96J 2C6? @E 36:? 8: 56? E: 7: 65 3J E96: C? 2E: @? 2 =: E: 6D 3J E FC ? 2> 6? E @ C82?: K6CD]k ^ Áno

kAm (9: = 6 E96 x? E6C? 2E: @? 2 = % 6??: D u656C2E: @? 5: 5 AC6G6? E #FDD: 2 2? 5 q6 = 2CFD 7C @> A2CE: 4: A2E:? 8:?: ED q: ==: 6 y62? Z: 8 rFA 2? 5 s2G: D rFA E62> 4 @> A6E: E: @? D[ 2?5 [email protected]>6 @E96C [email protected][ DF49 2D [email protected][ 92G6 32CC65 [email protected] [email protected]?EC:6D [email protected]> E96:C 6G6?ED[ %DFC6?<@ [email protected] E92E E96C6 92D 366? @?=J @?6 E6??:D [email protected]?2>6?E E92E [email protected]@< 2 DE2?46i %96 p== t?8=2?5 r=F3 32??65 A=2J6CD [email protected]> #FDD:2 2?5 q6=2CFD [email protected]> [email protected]>A6E:?8 2E (:>[email protected]?[ H9:49 DE2CED @? yF?6 af]k ^ Áno

kAmx? C6DA @? D6[ E96 (%p [email protected]>6?VD [email protected] 2?5 p%! >6?VD [email protected] :DDF65 2 C63F<6 3J D2J:?8 E96J [email protected]=5 [email protected] 2H2C5 C2?<:?8 [email protected]:?ED 2E (:>[email protected]?]k ^ Áno

kAm “x 5 @? ‚E< A=2J6CD [email protected] 42C6 >C6[ 3FE x [email protected]=5 =:<6 [email protected] D66 E92E [email protected]> E96 A=2J6CD[ [email protected]> E96 (%p[ [email protected]> p%![” %DFC6?<@ D2:5] „X H @ F = 5 =:<6 [email protected]=2J6CD ;FDE [email protected] [email protected] >@ C6 2? 5 E @ D9 @ H> @ C6 F? 56CDE2? 5:? 8 @ 7 H92E: D C62 == J 8 @ 😕 8 @?]”K ^ Áno

READ  Súper, miesto konania, živé vysielanie a rozpis City Open 2022

kAmx? 2C: D[ A=2J6CD 92G6 E6?565 [email protected] [email protected]:5 H6:89:?8 😕 @? H96E96C E96 p== t?8=2?5 r=F3 @C E96 [email protected] 2C6 😕 E96 C:89E]k ^ Áno

kAm “x 5 @? ‚E 92G6 2 4 = 62C A:?: @?]]]x F? 56CDE2? 5 3 @ E9 D: 56D[” `b\E:>6 uC6?49 ~A6? 492>A:@? #2726= }252= D2:5 27E6C H:??:?8 |@?52J]k ^ Áno

kAmk2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^ 7C6? 49 \ @ A6? \? 2 @>: \ @ D2 <2 \ C2726 = \? 252 = \? @ G2 <\ 5 ;<@G:4\[email protected]\fghf2435e3b4db463`dafd`a5c7g5b2gQm}[email protected]>: ~ D2<2 D2:5 27E6C 96C 7:CDE\[email protected]?5 [email protected]^2m E96 :D96 =62?:?8 >C6 E @ H2C5D? @ EA = 2J: 8 ”2E E96 p == t 8 = 2 5 r = F3 E9: D J62C]w6C 6IA = 2 2E: @? 5: 5? @E> 2 <6 2? J C676C6? 46 E @ &[ 3FE :?DE625 H2Di “x 766= =:<6 :7 x A=2J (:>[email protected]? H:[email protected] [email protected]:?ED[ :E’D >@C6 =:<6 2? 6I9:3:E:@?]„K ^ Áno

kAm% DFC6?<@ ?66565 [email protected] H:? E9C66 E:>6D:? BF2 =: 7J:A 8; FDE E @ 86E:? E @ E96> 2:? 3C24 <6E 2E # @ = 2? 5 v2CC @ D]% 92?[ 96C C6H2C5 H2D 2 >2E49FA 282:?DE $H:2E6<[ E96 a_a_ 492>A:@? :? !2C:D[ [email protected] G:[email protected] |@?52J 6IE6?565 96C 4FCC6?E H:??:?8 DEC62< [email protected] ah >2E496D]k ^ Áno

kAm $ H: 2E6 @ = 2? 5[ 2 [email protected]?ECJ E92E [email protected] &<C2:?6 2?5 92D [email protected]>65 >:==:@?D @7 C67F866D]k ^ Áno

kAmpE 96C? 6HD 4 @? 76C6? 46[ E96 a_\J62C\@=5 $H:2E6< 42C67F==J [email protected]:565 >2<:?8 2 [email protected]?8 DE2E6>6?E[ 2?5 24<[email protected]=65865 2D >F49]k ^ Áno

kAm “(6 ==[ [email protected]?6DE=J[ x H2D ECJ:?8 [email protected] [email protected]:5 D2J:?8 DEC2:[email protected] H92E x E9:?<[ 3642FD6 ]]]6G6CJ D @ = FE:? : D 8 @ : 8 E @ 36 HC @ 8 7 @ CD @> 6 A6 @ A = 6]]]% 96 DA @ CE 92D 366? FD65:? A @ =: E: 4D[ 2?5 H6 2C6 <:?5 @7 AF3=:4 [email protected]?2D[ 2?5 H6 92G6 [email protected]>6 :>A24E @? [email protected]=6] xE H @ F = 5 36?: 46: 7 E96 A6 @ A = 6 H9 @ 2C6 > 2<:?8 564:D:@?D H6C6 >2 <:? 8 564: D::? D E92E 2C6 8 @ :? 8 E @ DE @ A #FDD: 2'D 288C6DD: @?[Q $H:2E6< D2:5]k ^ Áno

READ  Hráči PSG budú hrať prvýkrát vo finále Ligy majstrov prvýkrát v histórii, nedali Lipsku žiadnu šancu

kAm “x 766 = =: <6 x 92G6 E92E C6DA @? D: 3: =: EJ[ 3FE @? E96 @E96C 92?5[ x [email protected]?’E 92G6 >F49 =:76 6IA6C:6?46 2?5 x’> 2H2C6 @7 E92E[” D96 25565] "P? 5[ J629[ H96? x’> [email protected]:?8 [email protected] 36 C625J [email protected] D2J >@C6[ x H:==]„K ^ Áno

kAmx? E96> 62? E:> 6[ %DFC6?<@ 😀 =67E [email protected]:?8 [email protected] 962C >@C6]k ^ Áno

kAm „x H2? E A6 @ A = 6 E @ F @ 56CDE2? 5 E92E H2C: D E6CC: 3 = 62? 5 E96C6: D? @ E9:? 8H @ CD6:? E9: DH @ C = 5 E92? 2 H2C[Q D96 D2:5] „X E9:?

k9C ^ m

kAm | @ C6 b! DA @ CEDi k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 9F3 ^ DA @ CEDQm9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 9F3 ^ DA @ CEDk ^ 2 m 2? ^ 7 p! EE 9 $ C > 6 p! EE 9 $ C A @ CEDQm9EEADi ^^ EH: EE6C]4 @> ^ p! 0 $ A @ CEDk ^ 2 mil. ^ Am

Copyright 2022 Associated Press. Všetky práva vyhradené. Tento obsah nesmie byť publikovaný, vysielaný, prepisovaný alebo redistribuovaný bez povolenia.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close