Ekonomika

Vláda nového Slovenska ohlásila masívne sily na kontrolu migrácie pozdĺž maďarských hraníc apríla

BRATISLAVA, Slovensko (AP) — Nová slovenská vláda ohlásila v pondelok veľké nasadenie polície a ozbrojených síl na hraniciach s Maďarskom, aby zabránila vstupu veľkého počtu migrantov do krajiny.

Premiér Robert Fico bezprostredne neuviedol podrobnosti o nasadení, uviedol však, že nelegálna migrácia musí byť kontrolovaná, inak sa do krajiny môžu dostať ľudia napojení na „teroristické“ skupiny.

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Povoľte ho v nastaveniach prehliadača.

kAmu:4@[ H9@ DA@<6 27E6C >66E:?8 x?E6C:@C |:?:DE6C |2EFD $FE2; tDE@[ D2:5 E96 56A=@J>6?E H@F=5 DE2CE =2E6C |@?52J 2?5 E92E 96 H@F=5 A6CD@?2==J :?DA64E E96 D:EF2E:@? 2E 3@C56C]k^ Áno

kAmk2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^D=@G2<:2\?6H\8@G6C?>6?E\7:4@\F6?E H2D DH@C? 😕 =2DE (65?6D52Jk^2m 27E6C 9:D =67E:DE $>6C[ @C s:C64E:@?[ A2CEJ H@? E96 $6AE] b_ A2C=:2>6?E2CJ 6=64E:@?[ @A6?:?8 E96 H2J 7@C E96 A@AF=:DE =6256C E@ 364@>6 E96 AC:>6 >:?:DE6C 7@C E96 7@FCE9 E:>6]k^ Áno

kAm%96 ?6H 8@G6C?>6?E 92D ?@E J6E C6=62D65 :ED A@=:4J AC@8C2>[ 3FE u:4@ 92D DF886DE65 :E H:== :?4=F56 2 E@F89 DE2?46 282:?DE >:8C2E:@?]k^ Áno

kAm$FE2; tDE@ D2:5 E92E E96 D:EF2E:@? 😕 E96 Hc = 592D 366? D6C:@FD C646-E=J5F6E@ E96H2C36EH66? xDC26= 2?5 E96 >:=:E2?E 8C@FA w2>2D[ H9:49 2EE24<65 E96 4@F?ECJ @? ~4E f[ 2?5 E92E 96 6IA64E65 2 ?6H H2G6 @7 >:8C2E:@?]k^ Áno

kAm%96 >:?:DE6C D2:5 E96 8@G6C?>6?E 9@A65 E@ 4@?EC@= E96 6?E:C6 edd\<:=@>6E6C Wc_f\>:= 6X 7C@?E:6C H:E9 wF?82CJ]k^Am

kAm%96 AC6G:@FD $=@G2< 8@G6C?>6?E k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^D=@G2<:2\9F?82CJ\ >:8C2E:@?\6F\36h4eahc`c`ae2hde5h`_hb3hf32aagbQmC6DF>65 C2?5@> 4964^2CE:4=6^4K649\C6AF3=:4\D=@G2<:2\>:8C2E:@?\4`h4e573c6ghebeafh4dcfb4f7g_gb4gQmC6:?EC@5F465 4@?EC@=DK E96:C 3@C56CD H:E9 $=@G2<:2 E@ 4FC3 >:8C2E:@?]%96?\$=@G2< !C:>6 |:?:DE6C {F5@G: E ~5@C 4C:E:4:K65 E96 ?6:893@CD‘ 3@C56C 4@?EC@=D 2E E96 E:>6[ D2J:?8 :E H@F=5 36 AC676CC23=6 E@ 7:?5 2 tFC@A6\H:56 D@=FE:@? E@ E96 AC@3=6> @7 >:8C2?ED]k^ Áno

READ  Škoda Karoq sa už vyrába v Bratislave! Dobré správy v ťažkých časoch - Časopis - Auto

kAmp== 7@FC 4@F?EC:6D 36=@?8 E@ E96 tFC@A62? &?:@?’DG:D2\766 $496?86? K@?6]k^Áno

kAm%96 >:8C2?ED >@DE=J FD6 $=@G2<:2 2D 2 EC2?D:E 4@F?ECJ @? E96 H2J E@ H6DE6C? tFC@A6]k^Áno

kAmp44@C5:?8 E@ E96 x?E6C:@C |:?:DECJ[ $=@G2<:2 C68:DE6C65 2=>@DE c_[___ >:8C2?ED 7C@> E96 368:??:?8 @7 E96 J62C F?E:= ~4E ` — „ E:>6D >@C6 E92? 2 J62C 28@]k^ Áno

Copyright 2023 Associated Press. Všetky práva vyhradené. Tento obsah nesmie byť publikovaný, vysielaný, prepisovaný alebo redistribuovaný bez povolenia.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close