Zábava

Tu je každý prekonaný rekord, odkedy bola „Barbie“ úspešná pri streamovaní | apríla

LOS ANGELES – Je to svet Barbie, potvrdzujú údaje z pokladne.

Počas otváracieho víkendu „Barbie“ prilákala do kín zástupy divákov – oblečených vo všetkých možných odtieňoch ružovej. Film sľubujúci 114 minút smiechu, popkultúrne odkazy a honosné tanečné čísla predpovedali kritici (a používatelia TikTok), že vezme svet útokom. Teraz sa stal hitom miliardy dolárov a najväčším filmom roka na celom svete. S filmom, ktorý bude mať digitálny debut v utorok, určite dosiahne ešte veľa míľnikov.

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Povoľte ho v nastaveniach prehliadača.

kAmQq2C3:6Q 😀 2 Q4:?6>2E:4[ 3@I @77:46 2?5 4F=EFC2= H2E6CD965 6G6?E E92E H:== 36 HC:EE6? 23@FE 2?5 E2=<65 23@FE 7@C J62CD E@ 4@>6[Q !2F= s6C82C2365:2?[ D6?:@C >65:2 2?2=JDE 2E r@>D4@C6[ HC@E6 😕 2? 6>2:= E@ E96 {]p]%:>6D]k^Áno

kAmw6C6 2C6 E96 C64@C5D E96 >@G:6 92D 3C@<6? D@ 72Cik^Áno

kAm`]w:896DE\8C@DD:?8 7:=> @7 a_ab 😕 E96 &]$]2,5 Hc=5H:56k^Am

kAm~? $6AE]a[ Qq2C3:6Q 3642>6 E96 9:896DE\8C@DD:?8 >@G:6 @7 E96 J62C H@C=5H:56[ DFCA2DD:?8 Q%96 $FA6C |2C:@ qC@D] |@G:6Q H:E9 S`]3:==:@?[ A6C r@>D4@C6 52E2 2?5 (2C?6C qC@D] C6AC6D6?E2E:G6D]xE 925 E2<6? E96 4C@H? 7@C 3:886DE 5@>6DE:4 C6=62D6 @? pF8]ac]k^áno

kAmQ%9:D :D2H2E6CD965 >>6?E 7@C Vq2C3:6[V 2?5 ?@ @?6 3FE vC6E2 v6CH:8 4@F=5 92G6 3C@F89E E9:D 4C@DD\86?6C2E:@?2= :4@? 2?5 96C H@C=5 E@ =:76 😕 DF49 2 7F??J[ 6>@E:@?2= 2?5 6?E6CE2:?:?8 DE@CJ[Q y677 v@=5DE6:?[ AC6D:56?E @7 5@>6DE:4 5:DEC:3FE:@? 2E (2C?6C qC@D] !:4EFC6D[ D2:5 😕 2? 6>2:= E@ E96 {]p]%:>6D = 2DE >@E9]Q{@8 =:?6D 2?5 C6A62E G:6H:A8D AC@G6 E92E >@G:6D 2C6 324< :? 2 3:8[ 3:8 H2J[ 2?5 H6 =@@< 7@CH2C5 E@ D66:?8 ;FDE 9@H 72C Vq2C3:6V 42? 8@ :? E96 C62= H@C=5]Qk^ Áno

kAmpD7:ED 5:8:E2= C6=62D6[ E96 >@G:6 92D k2 9C67lQ9EEADi^^G2C:6EJ]4@>^a_ab^7:=>^3@I\@77:46^32C3:6\9:896DE\8C@DD:?8\H@C=5H:56\>@G:6\J62C \`abdf_dd`_^Qm8C@DD65 ?@CE9 @7 Sea_ >:==:@? 5@>6DE:42==Jk^2m 2?5 S`]c 3:==:@? Hc=5H:56]k^Am

kAma]|@DE DF446DD7F= 8=@32= C6=62D6 😕 (2C?6C qC@D]9:DE@CJk^Áno

kAmu@C `a J62CD[ Qw2CCJ !@EE6C 2?5 E96 s62E9=J w2==@HD — !2CE aQ C6:8?65 2D (2C?6C qC@D]V 9:896DE\62C?:?8 >@G:6 8=@32==J @7 2== E:>6]~? pF8]ako[ Qq2C3:6Q DFCA2DD65 E96 7C2?49:D6 7:=>[ 8C@DD:?8 >@C6 E92? S`]c 3:==:@? Hc=5H:56]k^Am

READ  Downtown Moncton by mal oslavovať svetový šampionát juniorov

kAmb]|@DE DF446DD7F= 5@>6DE:4 C6=62D6 😕 (2C?6C qC@D]9:DE@CJk^Áno

kAms6E9C@?:?8 a__gVD Q%96 s2C< z?:89EQ WSdbd]h >:==:@?X[ Qq2C3:6Q H2D 4C@H?65 E96 DEF5:@VD E@A\8C@DD:?8 5@>6DE:4 7:=> 6G6C @? pF8] `e]pD @7 |@?52J[ :E 925 62C?65 Sea_]f >:==:@? 5@>6DE:42==J]k^Áno

kAmc]q:886DE @A6?:?8 H66<6?5 @7 E96 J62Ck^Am

kAmQq2C3:6Q 92F=65 😕 S`dd >:==:@? 5@>6DE:42==J — 2=>@DE EH:46 2D >F49 2D Q~AA6?96:>6CQ — 😕 :ED ​​​​@A6?:?8 H66<6?5[ E96 3:886DE 563FE @7 E96 J62C] %96 E@A E962E6C =@42E:@? H2D p|r qFC32?[ (2C?6C qC@D] C6A@CE65[ H:E9 #682= xCG:?6 $A64ECF>[ p|r vC@G6 2?5 p|r r6?EFCJ r:EJ E2<:?8 E96 7@FCE9[ 7:7E9 2?5 D:IE9 DA@ED[ C6DA64E:G6=J]k^ Áno

kAmd]%@A 8=@32= 2?5 5@>6DE:4 @A6?:?8 H66

kAmQq2C3:6Q 2=D@ 52?465 :ED H2J E@ E96 3:886DE 8=@32= WSdfg]f >:==:@?X 2?5 5@>6DE:4 WSadg]c >:= =:@?X @A6?:?8 H66

kAme]w:896DE\8C@DD:?8 @A6?:?8 H66< 7@C vC6E2 v6CH:8[ |2C8@E #@33:6 2?5 #J2? v@D=:?8k^Am

kAm%96 7:=>VD Sdfg]f >:==:@? @A6?:?8 H66< 72C 64=:AD65 E96 AC6G:@FD A6CD@?2= C64@C5D 7@C 5:C64E@C vC6E2 v6CH:8[ Scd >:==:@? 7@C a_`hVD Q{:EE=6 (@>6?[Q |2C8@E #@33:6[ Sbea]h >:==:@? 7@C a_`eVD Q $ F: 4:56 $ BF25[Q 2?5 #J2? v@D=:?8[ S„c]E >:==:@? 7@C a_`fVD Qq=256 #F??6C a_ch]Qk^áno

kAmf]{2C86DE 8=@32= @A6?:?8 7@C 2 76>2=6\5:C64E65 >@G:6k^Am

kAm!C6G:@FD=J 96=5 3J a_`hVD Qr2AE2:? |2CG6=Q WSdf_]f >:==:@?X[ Qq2C3:6Q E@@< E96 E:E=6 @7 E96 9:896DE\8C@DD:?8 8=@32= @A6?:?8 7@C 2 >@G:6 5:C64E65 3J 2 H@>2?] Qr2AE2:? |2CG6=Q9255F2= 5:C64E@CDip2q@56? 2?5 #J2? u=64<]k^Áno

kAmg]q:886DE 5@>6DE:4 @A6?:?8 7@C 2 7:=> 32D65 @? 2 E@Jk^Áno

kAm%96 7:CDE @7 2 DEC:?8 @7 FA4@>:?8 >@G:6D 7C@> k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=2E:>6D]4@>^3FD:?6DD^ 9@==JH@@5^=2\7:\4E\>2EE6=\7:=>\5:G:D:@?\a_`g_h_e\DE@CJ]9E>=Qm|2EE6= VD 7:=> 5:G:D:@?[ |2EE6= u:=>Dk^2m[ Qq2C3:6Q 925 E96 3:886DE @A6?:?8 7@C 2 A:4EFC6 32D65 @? 2 E@J] %96 E:E=6 H2D AC6G:@FD=J 96=5 3J a_„VD Q%C2?D7@C>6CDi s2C< @7 E96 |@@?Q WS``d]h >:= =:@?X[ A6C (2C?6C qC@D]k^ Áno

kAmh]w:896DE\8C@DD:?8 (2C?6C qC@D]@A6?:?8 7@C 2 ?@?7C2?49:D6 >@G:6 6G6Ck^Áno

kAmQq2C3:6Q DFCA2DD65 a_`fVD Qx%Q WS`ab >:==:@? 5@>6DE:4X 2D E96 DEF5:@VD 9:896DE\8C@DD:?8 @A6?:?8 7@C 2 ?@?\7C2?49:D6 >@G:6]w2=7 @7 E96 E@A 3@I @77:46 @A6?:?8D @7 2== E:>6 36=@?8 E@ E96 |2CG6= r:?6>2E:4 &?: G6CD6[ A6C q@I ~77:46 |@;@]k^ Áno

READ  GoCritic! Festival animácie sa vracia so sieťou a otvára výzvu pre Animateka Ljubljana

kAm`_]%:6 7@C 72DE6DE (2C?6C qC@D]7:=> E@ 9:ES` 3:==:@?k^Áno

kAmpE `f 52JD[ Qq2C3:6Q E:65 E96 DEF5:@ C64@C5 7@C E96 72DE6DE E:>6 E@ k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=2E:>6D]4@>^6?E6CE2:?>6?E\2CED^>@G:6D^DE@CJ^a_ab\_g\_e^32C3:6\3@I\@77:46Qm9 :ES` 3:==:@?k^2m 8=@32==J[ >2E49:?8 a_„VD Qw2CCJ !@EE6C 2?5 E96 s62E9=J w2==@HD — !2CE a]K $EF5:@ 6I64FE:G6D 92G6 ?:465 E96 3@I @77:46 >:=6DE@?6 Qq2C3:==:@?[Q v@=5DE6:? 2?5 p?5C6H rC:AAD[ AC6D:56?E @7 :?E6C?2E:@?2= 5:DEC:3FE:@? 2E (2C?6C qC@D][ E@=5 ‚2C:6EJ]k^ Áno

kAm„]u:CDE D@=@ 76>2=6 5:C64E@CH:E9 2S` 3:==:@? >@G:6k^Ráno

kAmQq2C3:==:@?Q2=D@ >2<6D v6CH:8 E96 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=2E:>6D]4@>^@A:?:@?^DE@CJ^a_ab\ _g\_g^65:E@C:2=\2\>:=6DE@?6\7@C\H@> 6?\:?\9@==JH@@5Qm@?=JD@= @ 76>2=6 5:C64E@CE@ 92G6 2 >@G:6 C6249 E96 3:==:@?\5 @==2C >2C@G:6 — 2?5 E96JVC6 2== >6? W>@DE >256 >2=6\@C:6?E65 2?5 7C2?49:D6\5C:G6? 7:=>DX]p 92-57F= @7@E96CH>6? 92G6 D92C65 4C65:E 7@C 5:C64E:A8 >@G:6D E92E 4@==64E65 >@C6 E92? S` 3:==:@?[ :?4=F5:?8 QuC@K6? xxQ 4@\5:C64E@C y6??:76C {66 2?5 Qr2AE2:? |2CG6=Q 4@\5:C64E@C q@56?]k^ Áno

kAmQq2C3:6Q 9:EE:?8 E96 3:==:@?\5@==2C >2C< QD@=:5:7:6D E96 ?@E:@? E92E E96 @AA@CEF?:E:6D 277@C565 E@ 2 5:G6CD6 2CC2J @7 7:=>>2<:?8 G@:46D :D ?@E @?=J 8@@5 7@C E96 4C62E:G6 AC@46DD 3FE C6AC6D6?ED 2 D@=:5 3FD:?6DD AC24E:46 E92E 42? 92G6 2 AC@7@F?5 :>A24E @? E96 4F=EFC6 2-5 >G:6>2<:?8 564:D:@?D >@G:A87@CH2C5[Q s6C82C2365:2? E@=5 E96 {]p]%:>6D]k^Áno

kAm`a]w:896DE\62C?:?8 =:G6\24E:@? >@G:6 8=@32==J 7C@> 2 76>2=6 5:C64E@C 6G6Ck^Am

kAmQq2C3:6Q 92D 8C@DD65 S`]c 3:==:@? 8=@32==J[ E96 9:896DE\6G6C 8=@32= 92F= 7@C 2 =:G6\24E:@? >@G:6 7C@> 2 76>2=6 5:C64E@C[ 244@C5:?8 E@ r@>D4@C6] qJ E96 6?5 @7 :ED 3@I @77:46 CF?[ :EVD =:<6=J E@ DFCA2DD QuC@K6? xxQ WS`]cd 3:==:@?X[ 4@\5:C64E65 3J {66[ 2?5 364@>6 E96 E@A\62C?:?8 >@G:6 H@C=5H:56 7C@> 2 76>2=6 5:C64E@C]k^ Áno

kAm`b]q:886DE 5@>6DE:4 C6=62D6 7C@> 2 76>2=6 5:C64E@Ck^Am

kAm(9:=6 QuC@K6? xxQ DE:== 9@=5D E96 8=@32= C64@C5 7@C 2 76>2=6\5:C64E65 >@G:6[ Qq2C3:6Q 😀 @77:4:2==J E96 9:896DE\8C@DD:?8 5@>6DE:4 7:=> 3J 2 76>2=6 5:C64E@C WSea_]f >:==:@?X[ 244@C5:?8 E@ (2C?6C qC@D]k^ Áno

kAm`c]v6CH:8[ #@33:6 2?5 v@D=:?8VD 3:886DE 8=@32= 9:Ek^Am

kAmQq2C3:6Q ?@E @?=J 82G6 6249 >6>36C @7 E9:D 5J?2>:4 EC:@ E96:C 3:886DE @A6?:?8 H66<[ (2C?6C qC@D] C6A@CED[ 3FE 2=D@ E96:C 3:886DE 8=@32= 9:E] v6CH:8VD AC6G:@FD 9:896DE\8C@DD:?8 7:=> 8=@32==J H2D Q{:EE=6 (@>6?Q WSa`e >:==:@ ?X[ #@33:6VD H2D Q$F:4:56 $BF25Q WSfch >:==:@?X 2?5 v@D=:?8VD H2D Q{2 {2 {2?5Q WSccb >:==:@?X — ?@?6 @7 E96> 3C@<6 :?E@ E96 3:==:@?\5@==2C 4=F3]k^ Áno

READ  Polícia chytila ​​lúpežníčku na čerpacej stanici „vynútením dodržiavania sexuálneho zákona“

kAm`d]w:896DE\8C@DD:?8 (2C?6C qC@D]E:E=6 6G6C 8=@32==Jk^Am

kAmq2C3:6 😀 (2C?6C qC@D]V 9:896DE\8C@DD:?8 E:E=6 @7 2== E:>6 8=@32==J[ 64=:AD:?8 E96 =:76E:>6 8C@DD6D @7 Q%96 w@33:Ei %96 q2EE=6 @7 E96 u:G6 pC>:6DQ 2?5 Q%96 w@33:Ei %96 s6D@=2E:@? @7 $>2F8[Q A6C r@>D4@C6 52E2]k^ Áno

kAm`e]u@FCE9\6G6C Sb__ >:==:@?\A=FD H66<6?5k^Am

kAmr@\=625:A8 E96 H66<6?5 H:E9 A2CE?6C\:?\4C:>6 Q~AA6~96:>6C[Q Qq2C3:6Q 7F6=65 E96 7@FCE9\6G6C Sb__ >:==:@?\A=FD @G6C2== H66<6?5 😕 9:DE@CJ[ H:E9 E96 7:=>D A=2J:?8 yF=J a`\ab 4@==64E:G6=J 86?6C2E:?8 2 H9@AA:?8 Sb„]b >:==:@?[ 244@C5:?8 E@ r@>D4@C6 52E2]k^ Áno

kAm`f]w:896DE\8C@DD:?8 D64@?5 H66<6?5 8=@32==J :? (2C?6C qC@D]9:DE@CJk^Áno

kAm{:G:?8 FA E@ 2?5 36J@?5 E96 9JA6[ Qq2C3:6Q C2<65 😕 2? 255:E:@?2= Saa_ >:==:@? 8=@32==J 😕 :ED D64@?5 H66<6?5[ EC:F>A9:?8 @G6C a_`hVD Qy@<6CQ WS`g`]A >:==:@? 😕 :ED ​​​​​​D@A9@>@C6 7C2>6X[ (2C?6C qC@D] C6A@CE65]k^Áno

kAm`g]u:CDE E:>6 @?6 7:=> @A6?65 E@ >@C6 E92? S`__ >:==:@? 2?5 2?@E96C 563FE65 E@ @G6C Sg_ >:==:@? 😕 E96 D2>6 H66<6?5k^Áno

kAmQq2C36?96:>6CQ H2D F?56?:23=J E96 7:=> 6G6?E @7 E96 J62C[ 3FE :E H2D 2=D@ D:?8F=2C 😕 E96 9:DE@CJ @7 E96 :?5FDECJ] %96 5@F3=6 563FE 82G6 }@CE9 p>6C:42? >F=E:A=6I6D E96:C 3:886DE H66<6?5 D:?46 a_`hVD QpG6?86CDi t?582>6[Q 244@C5:?8 E@ q@I ~77:46 |@;@ 52E2]k^ Áno

kAm`h]w:896DE\8C@DD:?8 (2C?6C qC@D]E:E=6 6G6C 😕 cb >2C<6EDk^Am

kAmpD @7 |@?52J[ Qq2C3:6Q 😀 E96 3:886DE (2C?6C qC@D] E:E=6 😕 cb >2C<6ED[ :?4=F5:?8 E96 &]z][ qC2K:=[ pFDEC2=:2[ }6H +62=2?5[ xE2=J 2?5 pC86?E:?2[ A6C DEF5:@ 52E2]k^ Áno

kAma_]%@A 7:=> 6G6C 😕 xC6=2?5k^am

kAmQq2C3:6Q 😀 E96 >@DE DF446DD7F= 7:=> @7 2== E:>6 2E E96 xC:D9 3@I @77:46]%96 >@G:6 C624965 E92E >:=6DE @?6 😕 pF8FDE — =6DD E92? 7:G6 H66^a_ab^7:=>^3@I\@77:46^32C3:6\2G2E2C\E:E2?:4\:C6=2?5 \3@I\@77:46\`abdf_b_e_^Qm8C @DD65 g[gdc[_be 6FC@D WSh]df >:==:@?Xk^2m]k^Am

kAm©a_ab {@D p?86=6D %:>6D]‘:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=2E:>6D]4@>^Qm=2E:>6D]4@>k^2m ]s:DEC:3FE65 3J k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]EC:3F?64@?E6?E286?4J]4@>Qm%C:3F?6 r@?E6?E p86?4J[ {{r]k^2mk^Áno

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close